Protokół nr 68/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w

Transkrypt

Protokół nr 68/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w
Protokół nr 68/16
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego
w dniu 23 marca 2016 r. w godzinach 9.00 – 9.15.
Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył:
1. Krzysztof Kaczmarek
- sekretarz powiatu
2. Andrzej Jerzak
- skarbnik powiatu
3. Andrzej Piotrowski
- dyrektor PCPR w Krotoszynie
Posiedzenie otworzył pan Stanisław Szczotka, starosta krotoszyński . Na wstępie
powitał wszystkich serdecznie, a następnie zapoznał z porządkiem obrad, który
przyjęto jednogłośnie w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu konkursowego pn. „Ośrodek pracy z rodziną” współfinansowanego
z Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020
oraz
udzielenia
pełnomocnictwa
Dyrektorowi
Powiatowego
Centrum
Pomocy Rodzinie w Krotoszynie do podejmowania czynności w zakresie
realizacji projektu konkursowego.
3. Zapytania i wolne głosy.
Punkt 2
Pan Andrzej Piotrowski – poinformował, że Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krotoszynie w roku 2016 zamierza przystąpić do partnerstwa ze
Stowarzyszeniem na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i wspierania rozwoju
psychicznego dzieci i młodzieży "Szansa" w Krotoszynie oraz Stowarzyszeniem
„Twoja Alternatywa” w Krotoszynie w celu złożenia i realizacji projektu
konkursowego pn. „Ośrodek pracy z rodziną” w ramach Działania 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –
projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020.
Partnerstwo
zostanie
utworzone
w
celu:
wspólnego
zło żenia
wniosku
o
dofinansowanie, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, wspólnej realizacji
Projektu. Umowa partnerska określi zasady funkcjonowania Partnerstwa oraz
zasady współpracy Lidera Partnerstwa i Partnerów
w trakcie realizacji Projektu.
Planowany okres realizacji Projektu: od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.
Celem w/w Projektu przewidzianego do złożenia w naborze w ramach partnerstwa
jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby osób objętych usługami społecznymi i
zdrowotnymi oraz usługami wsparcia rodziny na terenie powiatu krotoszyńskiego.
Do realizacji celu będzie wykorzystany Ośrodek Prac y z Rodziną, którego
otwarcie zaplanowano na styczeń 2017 roku.
Następstwem podjęcia niniejszej uchwały będzie wspólne przygotowanie projektu
partnerskiego, a po przyznaniu dofinansowania, podpisanie umowy i realizacja
zakresu
rzeczowego
wskaźników
projektu
realizacji
oraz
projektu.
osiągnięcie
założonych
Jednocześnie
uchwałą
we
wniosku
udziela
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Krotoszynie
do
podejmowania
wszelkich
działań
i
składania
się
w
wszelkich
oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu, w zakresie
wskazanym w niniejszej Uchwale.
W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację
Projektu Powiat Krotoszyński zabezpieczy środki niezbędne na jego realizację.
Zarząd Powiatu poparł inicjatywę
ubiegania się o środki zewnętrzne i jednogłośnie
podjął uchwałę nr 250/16 w sprawie
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu konkursowego pn. „Ośrodek pracy z rodziną” współfinansowanego z
Unii Europejskiej
w ramach Działania 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 oraz
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie do podejmowania czynności w zakresie realizacji proje ktu
konkursowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 2.
Punkt 3
Nikt nie zabrał głosu.
Protokolant
Członkowie Zarządu
/-/ Krystyna Krzemień
1. /-/ Stanisław Szczotka
2. /-/ Paweł Radojewski
3. /-/ Janusz Baszczyński
4. /-/ Andrzej Piesyk
5. /-/ Wiesław Popiołek