1 JEROZOLIMA JAKO TEKST KULTURY Miejsce spotkania wielu

Transkrypt

1 JEROZOLIMA JAKO TEKST KULTURY Miejsce spotkania wielu
JEROZOLIMA JAKO TEKST KULTURY
Miejsce spotkania wielu tradycji i religii
Warszawa, UKSW, Dewajtis 5
13-15 kwietnia 2016 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Literatury Staropolskiej,
Retoryki i Badań nad Biblią, Zakład Literatury Biblijnej oraz Zakład Literaturoznawstwa
Transkulturowego na Wydziale Nauk Humanistycznych a także Katedra Historii Biblijnej
Wydziału Teologicznego serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji
naukowej pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych problematyką fenomenu
Jerozolimy w literaturze i kulturze.
Tematyka planowanej konferencji naukowej wpisuje się w nurt szeroko pojmowanych badań
literackich i kulturowych. Interesuje nas wieloraka perspektywa spojrzenia na Jerozolimę, na jej
rozumienie, na jej symbolikę oraz recepcję w literaturze i kulturze.
Celem konferencji jest zebranie wyników badań prowadzonych na wielu polach, dotyczących
przede wszystkim:
- motywu Jerozolimy w literaturze i innych tekstach kultury na przestrzeni wieków
- obecności w języku (frazeologia, nazewnictwo itp.)
- roli Jerozolimy w tradycjach religijnych judaizmu, chrześcijaństwa i islamu
- symboliki Jerozolimy oraz przestrzeni jej wykorzystania (filozofia, teologia, polityka)
- wielokulturowości Jerozolimy obecnie i w perspektywie historycznej
- zjawiska pielgrzymowania.
Terminarz konferencji:
do 15 grudnia 2015 r. - zgłoszenia referatów (formularz w załączniku) prosimy nadsyłać na adres
[email protected] lub na adres [email protected]
Planujemy 20 minutowe wystąpienia w języku angielskim lub polskim (+ tekst wystąpienia w
języku angielskim).
do 30 grudnia 2015 r. - weryfikacja nadesłanych zgłoszeń
do 30 października 2016 r. - należy dostarczyć w języku angielskim (do 4o tys. znaków) tekst do
publikacji na adres konferencji [email protected] lub na adres
d.muszytowska[email protected]
Opłaty konferencyjne
Opłata wynosi 420 zł (100 Euro/110 USD). Obejmuje koszty posiłków (obiady, kolacje oraz serwis
kawowy), materiałów konferencyjnych, przygotowania do edycji recenzowanego tomu
pokonferencyjnego w języku angielskim.
Obowiązkowe opłaty konferencyjne należy wnosić do 30 stycznia na podane konto po
otrzymaniu informacji o akceptacji proponowanego referatu.
konto: Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 525-00-12-946/ REGON: 000001956
1
tytuł wpłaty: „Jerozolima jako tekst kultury” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów oraz dojazdów do miejsca obrad
konferencji.
Budynki UKSW są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Komitet organizacyjny:
dr Dorota Muszytowska – przewodniczący konferencji
prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska
prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło
mgr Aleksandra Karkowska
2

Podobne dokumenty