magazyn targowy • trade show magazine

Komentarze

Transkrypt

magazyn targowy • trade show magazine
www.zlotosrebroczas.com
30.09 – 2.10.2011
Targi
na miarÚ potrzeb
Ayala collection by Lewanowicz
Trade Show
Made to Measure
Promocja
nowoczesnoĂci
Contemporary
Art Endorsed
Nagroda za sukces
Prized for Success
magazyn targowy • trade show magazine
Nagroda Ministra Gospodarki
za Najlepszy Wyrób Targów Zïoto Srebro Czas 2010
za systematyczny rozwój ğrmy, konsekwentne
promowanie oraz proeksportowy charakter
nowej kolekcji Spark.
Poland’s Minister of the Economy Gold Silver Time
e
2010 Best Product Award
for continuous business development, consistent
promotion
and the export-friendliness
of the new Spark collection.
Złoto Srebro Czas 2011
FOT. A. i W. Bilińscy
Targi na miarę potrzeb...................................1
Trade Show made to measure
12. edycja targów Złoto Srebro Czas..............3
The 12th Gold Silver Time Trade Fair
Panorama Warszawy / Panorama of Warsaw
Docenianie tradycji........................................6
Tradition appreciated
Targi na miarę potrzeb
Z
łoto Srebro Czas to wiodąca impreza dla branży zegarmistrzowsko– jubilerskiej w Polsce, która przez lata umocniła swoją markę jako sprawdzona forma komunikacji biznesowej. Jej główne atuty to: dogodny jesienny
termin – dostosowany do potrzeb handlu przed okresem świątecznych
zamówień, bogata oferta dopasowana do potrzeb rynku oraz lokalizacja
w Warszawie – stolicy kraju o jednej z najsilniejszych gospodarek w Europie.
Polska branża patrzy w przyszłość z optymizmem, choć umiarkowanym.
Otuchy dodają jej planowane wydarzenia, które mogą pozytywnie wpłynąć
na poprawę koniunktury: Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej od
lipca br. oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, które w znaczący
sposób przyczynią się do promowania naszego kraju, jego kultury, gospodarki
i walorów turystycznych. Już dziś wiadomo, że wiodącą rolę wśród prezentów dyplomatycznych przygotowanych na czas polskiej prezydencji będą
pełniły bursztyn i krzemień pasiasty – kamienie uznawane za typowo polskie.
Trade Show made to measure
Promocja nowoczesności...............................5
Contemporary art endorsed
Jak inwestować w biżuterię............................8
How to invest in jewellery
Nagroda za sukces.......................................11
Prized for success
Kobieta w obiektywie...................................13
Women Through Maria Magdalena
Kwiatkiewicz’ Lens
Bursztynnictwo w pradziejach Polski............14
Amber Craft in Poland’s Ancient History
Targi to sprawdzona forma komunikacji
biznesowej dla branży jubilersko– zegarmistrzowskiej / Gold Silver Time
is a tried and true form of business
communication
3
Kolekcja Dubiel
& Gronkowski Design
/ Collection of Dubiel
& Gronkowski Design
Siłą targów jest m.in.
reprezentatywna dla
rynku oferta wystawc
wystawców
/ GST’s asset
assets include its
exhi
exhibitors’ product offer
which is representative
of the market
FOT.
FOT. Norbert Piwowarczyk, STFZ
G
old Silver Time is a leading event for the jewellery
and watch industry in Poland and has over the years
consolidated its brand as a tried and true form of business
communication.
GST’s main assets include: convenient (autumn) dates – ideal
to match your trading needs before the December ordering
season, an extensive offer suited to meet the market’s
demand and the fair’s location in Warsaw – the capital of
one of Europe’s strongest economies.
The Polish jewellery and watch industry is looking ahead
with moderate optimism. It is comforted by events which
can have a positive influence on the economy: the Polish
Presidency in the Council of the European Union from July
2011 and the EURO 2012 Football Championship, as they
will both have a significant contribution to promoting
Poland, its culture, economy and tourist attractions. Even
today we know that amber and striped flint – stones that
are deemed typically Polish – will play a leading role among
Polish Presidency’s diplomatic gifts.
Złoto Srebro Czas 2011
4
Złoto Srebro Czas 2011
12. edycja targów
Złoto Srebro Czas
Z
łoto Srebro Czas to prezentacja trendów w biżuterii,
modnych zegarków oraz aktualnej oferty branż pokrewnych, której uzupełnieniem będzie bogaty program imprez
towarzyszących.
Obecnie najsilniej rozwijającym się na polskim rynku
jubilerskim segmentem jest biżuteria fashion przekonująca barwną kolorystyką, zaskakującym zestawieniem nietypowych materiałów i nowym spojrzeniem
na funkcję zdobniczą. Staje się on także modową inspiracją
dla zarówno designerów, jak i producentów biżuterii złotej
i srebrnej. Zwłaszcza ta ostatnia ma w naszym kraju bardzo długie tradycje – podczas gdy światowa branża próbuje naprędce przestawić swoją produkcję ze złota na
srebro, Polska już dawno wypracowała sobie miano
potentata w tej dziedzinie, mając do zaoferowania nie tylko
wypracowany przez lata know – how, ale także charakterystyczną linię, prostotę rozwiązań i bogactwo ponadczasowych form.
Jednak targi to nie tylko najnowsze trendy, to także konkursy,
wystawy oraz przegląd dokonań środowisk skupionych wokół
imprezy – projektantów biżuterii, rzemiosła artystycznego,
studentów szkół designu oraz galerii sztuki. Najbliższa edycja
położy także silniejszy niż dotychczas akcent na zagadnienia
związane z modą.
Krzemień pasiasty to drugi
po bursztynie kamień silnie
kojarzony z Polską.
Design: Andrzej Kupniewski.
/ Next to amber, striped flint is the
gemstone most strongly associated
with Poland. Design: Andrzej
Kupniewski
Już po raz trzeci została
przyznana Bursztynowa Róża.
Na zdjęciu: Małgorzata
i Tomasz Osuchowie i Jadwiga
Czartoryska (w środku)
/ For the third time,
the Amber Rose was awarded
at GST on behalf of the
jeweller community as a
commendation to those who
help others. In the photo:
Małgorzata and Tomasz Osuch
with Jadwiga Czartoryska
(centre)
The 12th
Gold Silver Time Trade Fair
Ubiegłą edycję targów odwiedziło ponad 6 tysięcy osób z kraju i zagranicy
/ Last year’s edition of GST was attended by more than 6,000 Polish
and international visitors
FOT. Norbert Piwowarczyk, Galeria YES
Ubiegłoroczna, zakończona sukcesem edycja targów
skupiła 280 wystawców, w tym rekordową liczbę 26
wystawców zagranicznych. Swoje nowości prezentowali
oni na powierzchni 5,5 tys. m2, a zobaczyło ją ponad
6 tys. odwiedzających z kraju i zagranicy.
Last year’s edition was a success, with 280 exhibitors,
including a record-breaking number of 26 international
exhibitors. They presented their new products on a floor
space of 5,500 m2, seen by more than 6,000 visitors
from both Poland and abroad
5
FOT.
G
old Silver Time presents jewellery trends, fashionable
watches and current products from related industries,
all complemented with a vast programme of side events.
At the moment, fashion jewellery is developing the
strongest among the Polish jewellery market’s sectors,
with its convincing colours, surprising combinations of
unusual materials and a new outlook on the decorative
function. It is also becoming a fashion inspiration for
both designers and manufacturers of gold and silver
jewellery. Silver jewellery especially has a very long history
in our country – while the global industry is trying to
make a rapid switch from gold to silver, Poland has been
considered a force in silver for a long time, with not
only the know-how it has developed over the years but
also the characteristic style, simplicity of solutions and
a wealth of timeless forms.
But Gold Silver Time is not only about the latest trends; it
also brings competitions, exhibitions and a review of the
achievements from the communities centred around the
event: jewellery designers, craftspeople, design school
students and art galleries. The forthcoming edition will
also place an emphasis, stronger than before, on fashion
topics.
FOT.
Złoto Srebro Czas 2011
6
Złoto Srebro Czas 2011
Promocja nowoczesności
argi Złoto Srebro Czas blisko współpracują ze środowiskami polskiej sceny złotniczej: projektantami, artystami plastykami, galeriami sztuki oraz placówkami edukującymi
w dziedzinie wzornictwa. We współpracy ze Stowarzyszeniem
Twórców Form Złotniczych organizowany jest Ogólnopolski
Konkurs Biżuterii Artystycznej Prezentacje.
Konkurs ten wchodzi w drugie dziesięciolecie istnienia w bardzo dobrej kondycji: rośnie liczba uczestników, którzy
w nowoczesny sposób postrzegają biżuterię i jej ewoluującą
rolę zarówno jako ozdoby, jak i nośnika ważnych treści.
„Codzienne myślenie o biżuterii” polskich twórców
prezentowane jest na targach w Galerii Projektantów –
miejscu, gdzie uwagę przykuwają zarówno oryginalne,
ponadczasowe wzornictwo, jak i na wskroś nowoczesne,
odważne realizacje.
Możliwość zapoznania się z dokonaniami światowej awangardy złotniczej na targach Złoto Srebro Czas oferuje
rokrocznie Galeria Sztuki z Legnicy, organizator Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „Srebro”. Uczestnicy
jego tegorocznej, 20. edycji, wypowiedzą się w języku
biżuterii na temat „Sexy”.
Swój znaczący udział w wytyczaniu nowych kierunków
rozwoju wzornictwa i biżuterii artystycznej mają także
studenci kierunków projektowania w Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi. Wspólnie z tą uczelnią targi promują
młodych obiecujących twórców – od ubiegłego roku odbywa
się to także poprzez fundowanie nagrody w organizowanym
przez ASP Konkursie im. Władysława Strzemińskiego
„Projekt”.
Promocja współczesnej sztuki złotniczej oraz budowanie
marki targów Złoto Srebro Czas jako imprezy o charakterze
kulturalnym odbywa się także poprzez liczne wystawy. We
współpracy z Galerią YES organizowane były dotychczas
indywidualne i zbiorowe wystawy prac artystów i projektantów, natomiast w tym roku będzie to wystawa fotografii
i biżuterii plemiennej ludów Azji i Afryki „Kobieta w obiektywie Marii Magdaleny Kwiatkiewicz”.
Jacek Baron, bransolety, 19. Międzynarodowy
Konkurs Sztuki Złotniczej MINIMUM, Galeria Sztuki
w Legnicy / Jacek Baron, bracelets, 19th International
Silverart Competition MINIMUM, Gallery of Art in Legnica
7
Agata Krzyżanowska I nagroda w konkursie Prezentacje 2010 /
Agata Krzyżanowska, 1st Prize at Presentations 2010
Contemporary art endorsed
G
old Silver Time works closely with the Polish jewellery
community: designers, artists, art galleries and design
schools. The Presentations Polish Open Art Jewellery
Competition is organised in partnership with the STFZ
Goldsmithing Artists’ Association. The competition is
entering its second decade in very good shape, with an
increasing number of participants who have a fresh outlook
on both jewellery and the evolution of its role as not only
an ornament but also a carrier of important content. Polish
designers’ “daily thoughts on jewellery” are presented at
GST’s Design Gallery where the public’s attention is grabbed
by original and timeless design on the one hand and very
contemporary, bold pieces on the other.
The Gallery of Art in Legnica, organiser of the International
Silverart Competition, gives GST visitors an opportunity
to review the world’s silversmithing avant-garde. The
contestants in this year’s 20th edition will use the language
of jewellery to discuss the subject Sexy.
Design students of the ASP Academy of Fine Arts, Łódź,
also contribute significantly to charting new directions for
design and art jewellery. In partnership with the Academy,
GST promotes new and promising artists; since last year this
has also included the sponsorship of an award in Władysław
Strzemiński Projekt competition organised by the ASP.
Gold Silver Time’s numerous exhibitions are there
to endorse contemporary jewellery art and
build GST’s brand as a cultural event. So
far, individual and collective exhibitions
of works from artists and designers have
been organised in partnership with the
YES Gallery, while this year will introduce
the Women Through Maria Magdalena
Kwiatkiewicz’ Lens exhibition of photographs
and tribal jewellery from Africa and Asia.
FOT.
FOT. Norbert Piwowarczyk,
Piwowar
Jerzy Malinowski
T
Złoto Srebro Czas 2011
Docenianie tradycji
Tradition appreciated
Patrząc w przyszłość, targi nie zapominają o korzeniach sztuki jubilerskiej.
Z myślą o promowaniu rzemiosła
artystycznego i jubilerów kultywujących tradycje złotnicze wspólnie
z Ogólnopolską Komisją Złotniczo– Jubilerską Związku Rzemiosła
Polskiego po raz 10. zorganizują
konkurs Złoto i Srebro w Rzemiośle,
którego celem jest premiowanie
jakości, profesjonalizmu i fachowości
w sztuce złotniczej. Dzięki temu
wracają do łask dawne, nierzadko
zapomniane
techniki
złotnicze,
a uczestnicy prześcigają się w warsztatowym kunszcie w coraz piękniejszym
wydaniu.
Kultywacja tradycji zawodowych oraz
integracja środowiska złotników to cel
honorowego wyróżnienia Złotnika
Roku przyznawanego wraz z Medalem
św. Eligiusza najbardziej zasłużonym
rzemieślnikom. Główne kryteria wyboru to umiejętności zawodowe,
dotychczasowa działalność oraz zaangażowanie społeczne, w tym także
w organizacji rzemiosła. Jak zapewniają organizatorzy, wybór najlepszego spośród najlepszych jest niezwykle
trudny.
Kunszt rzemieślników-złotników jest
rokrocznie prezentowany na specjalnej wystawie zbiorowej na stoisku
Związku Rzemiosła Polskiego w czasie
targów Złoto Srebro Czas.
While looking into the future,
Gold Silver Time does not forget about
the roots of jewellery art.
In order to promote handicraft and
jewellers who maintain goldsmith traditions, in partnership with the
ZRP Polish Skilled Craft Association’s
National Committee of Goldsmiths
and Jewellers, GST will organise the
10th edition of the Gold and Silver in
Handicraft Award aimed at recognising
quality,
q
y p
professionalism and expertise
p
8
Paweł Waś, wisior „Amber Divali”: białe
ałe
złoto, brylanty, bursztyn. I nagroda
w konkursie Bursztynowe Rzemiosło 2010
w Gdańsku w kategorii seniorzy / Paweł
weł
Waś, Amber Diwali pendant: white gold,
diamonds, amber. 1st Prize in the Amber
ber
Handicraft 2010 competition in Gdańsk,
ńsk,
Senior Category
Ireneusz Prochota,
komplet składający się z kolii i bransolety: srebro,
chryzoprazy. I nagroda w konkursie Złoto i Srebro w
Rzemiośle w kategorii juniorzy / Ireneusz Prochota,
necklace and bracelet set: silver, chrysoprase. 1st
Prize in the Gold and Silver in Handicraft 2010
competition, Junior Category
Laureatem honorowego wyróżnienia Złotnika Roku 2010
został właściciel firmy jubilerskiej S&A z Gdyni Adam
Pstrągowski / Adam Pstrągowski, owner of the S&A
jewellery company, Gdynia, wins the honorary title of
Goldsmith of the Year 2010
in jewellery art. This is how old and
often forgotten goldsmith techniques
come back into grace, while the
contestants try to outdo each other in
craftsmanship of ever growing beauty.
The aim of the honorary title of Goldsmith of the Year, awarded to the most
distinguished craftspeople in conjunction with the St Eligius Medal,
is to cultivate the traditions of the
profession and to integrate the
goldsmith community. The award’s
main criteria include professional
skills, work done so far and community involvement, including in
trade organisations. The organisers emphasise that it is a very difficult
task to choose the best of the best.
The artistry of goldsmiths/jewellers
is presented each year during Gold
Silver Time in a special collective
exhibition at the ZRP Polish Skilled
Craft Association’s stand.
FOT. Norbert Piwowarczyk, Polish Jewellery
Dariusz Grzenkowski, wisior „Jesienne niebo”: złoto,
opale australijskie. II nagroda w konkursie Złoto
i Srebro w Rzemiośle 2010 w kategorii seniorzy / Dariusz
Grzenkowski, ”Autumn Sky” pendant: gold, Australian
opal. 2nd Prize in the Gold and Silver in Handicraft 2010
competition, Senior Category
Paweł Waś, wisior „Złoto natury”: złoto, brylanty,
emalia witrażowa. I nagroda w konkursie Złoto i Srebro
w Rzemiośle 2010 w kategorii seniorzy / Paweł Waś,
Gold of Nature pendant: gold, diamonds and plique-àjour enamel. 1st Prize in the Gold and Silver in Handicraft
2010 competition, Senior Category
FOT.
Złoto Srebro Czas 2011
9
Złoto Srebro Czas 2011
Jak inwestować
w biżuterię,
by być modnym
– rozmowa z Dorotą Wróblewską
Czy jest moda na biżuterię?
B
iżuteria jest zawsze modna, a najmodniejsza jest ta, która
wyróżnia się oryginalnym wzornictwem. Jest wprawdzie
tylko dodatkiem do stroju, ale bardzo ważnym. Bowiem jeśli
założymy modną sukienkę, a do niej atrakcyjną biżuterię –
nawet taką, która liczy sobie już kilka sezonów a nawet lat,
a przy tym przykuwa uwagę – to jest duża szansa na udaną
stylizację. Spośród wszystkich rodzajów ozdób najbardziej
zobowiązująca jest biżuteria ślubna – obecnie bardzo modna
na świecie – która absolutnie musi idealnie współgrać ze
strojem. Dość trudna w stylizacji i nie zawsze trendy jest
także modernistyczna biżuteria. Ale już taka eklektyczna,
która łączy w sobie różne style, zawsze jest na czasie i kiedy
się ją odpowiednio „przełamie”, z pewnością będzie dobrze
wyglądać.
A jak by Pani sklasyfikowała biżuterię, którą można kupić
w sklepach sieciowych typu Zara czy H&M?
Przede wszystkim raczej nie należy nazywać tego typu
ozdób biżuterią – to są dodatki wykonane ze sztucznych
Dorota Wróblewska – producentka pokazów i promotor mody,
kultury i sztuki. Od 2004 r. prowadzi Dom Mody Forget-me-Not,
a od 2005 r. uznawane za największe wydarzenie modowe
Warsaw Fashion Street. Autorka i producentka licznych programów
telewizyjnych o wizerunku, metamorfozach i modzie
materiałów. Tak czy inaczej, uważam, że jest to bardzo
ciekawe i pozytywne zjawisko. Ich zaletą jest przystępna
cena i sezonowość. Z całą pewnością tego typu dodatki
zwracają na siebie uwagę, są bardzo fotograficzne, choć
zdarza się, że po dokładniejszym obejrzeniu okazują się
niewystarczająco dobrze wykonane. Ponadto ozdoby te są
dopasowane do kolekcji ubrań, które w danym sezonie są
oferowane, i dzięki temu możemy łatwiej skomponować
całość. Przestrzegałabym jednak przed kupowaniem całego
„manekina” z wystawy. Coś, co jest ładne na manekinie, niekoniecznie będzie pasować do naszej osobowości. Obecnie
wszystkie sieciowe sklepy z modą mają w ofercie ozdoby –
są one bowiem ważnym dodatkiem, a kobiety są jak sroki:
często kupujemy nie to, po co przyszłyśmy do sklepu, tylko
to, co nam się właśnie spodobało.
Biżuteria powinna się
wyróżniać nowoczesnym
wzornictwem/ Jewellery
should stand out by
contemporary design. Design:
Ostrowski Design
10
Problem firm stricte jubilerskich polega na tym, że biżuteria ze
szlachetnych materiałów, takich jak srebro czy złoto, jest po
prostu droga – to czyni inwestycję w modę dość kosztowną.
Z moich obserwacji wynika także, że zarówno projektanci,
jak i firmy są zbyt mało odważni, by tworzyć biżuterię
typu fashion, ale ze szlachetnych materiałów. W Polsce
projektanci często kroczą jedną i tą samą od lat drogą, nie
FOT. Emil Biliński, Jacek Ostrowski
Nawet jeśli są sztuczne, zachęcają do noszenia biżuterii
w ogóle, choć z punktu widzenia producentów tej srebrnej
czy złotej jest to poważna konkurencja...
Złoto Srebro Czas 2011
mając odwagi zmienić wypracowanego stylu, podczas gdy
ich zagraniczni koledzy stale kluczą, poszukując ciekawych
rozwiązań. Rozumiem, że to spora inwestycja i ryzyko, ale
stanie w miejscu też nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego
styl fashion tak szybko się rozwija – tu inwestycje są mniejsze
i bezpieczniejsze. Dla mnie taką firmą, która powinna dostać
medal „za odwagę”, jest Lewanowicz – tam zawsze coś
ciekawego można znaleźć. Projektantka poszła na całość,
zaryzykowała i pokazała, że w ten sposób można osiągnąć
sukces.
Czy więc biżuteria z tradycyjnych materiałów jest skazana
na bycie niemodną?
Jakie trendy będą obowiązywać w modzie
e?
jubilerskiej w najbliższym sezonie?
no jest mówić
W dziedzinie biżuterii trudno
żym stopniu zależą
o trendach, ponieważ w dużym
one od tendencji w modzie, a poza tym bardzo często
oda na żółte złoto, za chwiwracają. Obecnie obowiązuje moda
lę będzie to coś innego. Ale tym, co zawsze jest i będzie
VERONA pokazuje to, co najciekawsze w światowych trendach
/ VERONA shows what’s most inspiring in the global trends
Pracownia Motyle słynie z łączenia naturalnych materiałów, jak bursztyn, srebro,
krzemień pasiasty / The Motyle Studio is famous for combining natural materials,
such as amber, silver, striped flint
modne, jest biżuteria autorska, designerska. Czyli taka, która zwraca na siebie uwagę nietypowym wzornictwem
– możemy w nią bez
b obaw inwestować, ponieważ jest ponadczasowa i nigdy
n
nie przestaje być modna.
Biżuteria ze szlachetnych materiałów to inwestycja w modę.
Firma Jubilerska Górecki / Precious material jewellery is a fashion
investment. Górecki Jewellery Company
How to invest
in jewellery
to be trendy
– an interview with Dorota Wróblewska
Is there a fashion for jewellery?
FOT. Verona, Łukasz Furdal, F.J. Górecki
Jewellery is always in vogue, with original designs being
the most fashionable. Admittedly, jewels only accessorise
the clothes, but very importantly so. Put on a trendy dress
and some attractive jewellery to accessorise it – even if
the jewellery is several seasons or even years old, but still
attention grabbing – and there is a good chance for an outfit
with an edge. Wedding jewellery, which is all the rage the
world over, is the most obliging of all accessories and has to
match the attire to perfection. Modern jewellery designs can
be rather difficult to wear and may not be trendy either. But
eclectic jewellery, which combines various styles, is always
in, so when you “break” it the right way it will certainly look
11
FOT.
Niekoniecznie. Takim dobrym przykładem umiejętnej
zmiany wizerunku jest firma Apart. Do niedawna jeszcze
była to bardzo tradycyjna marka, która kojarzyła się z klasycznym, dobrym, ale mało odważnym designem. Jej śladem
stara się podążać firma YES – rywalizacja o klienta jest przede
wszystkim wizerunkowa: w ich kampaniach biorą udział
znane światowe modelki Anjaa Rubik (Apart)
i Ania Jagodzińska (YES). Uważam,
żam, że to
a. Biżudobry kierunek i słuszna decyzja.
teria to moda, a społeczeństwo
o oczekuje tego co modne, nowe i światowe. Wszystkim firmom mogę życzyć
świetnych projektów i lepszej ekonomii,
onomii,
która pozwoli na spontaniczne szaleństwa w salonach biżuterii.
Złoto Srebro Czas 2011
Lewanowicz is a company which should receive a medal “for
bravery” – you can always find something interesting there.
The designer went the whole hog, took the risk and showed
that it’s a way to success.
Is, therefore, jewellery made of traditional materials
doomed to falling out of fashion?
great.
How would you classify the jewellery which can be bought
in chain stores the likes of Zara or H&M?
First of all, you shouldn’t really refer to such decorations as
jewellery – these are accessories made of plastic. In any case,
I think they are a very interesting and positive phenomenon. Budget price and seasonality are their assets.
Certainly, such accessories attract attention
tion and
are very photogenic, although upon closer
cking
inspection they may turn out to be lacking
in workmanship. Moreover, they match the
clothing collections that are sold in a given
ven
season, which makes it easier for you to
on
complete your outfit. But I would caution
against buying the whole “dummy” from
om
the shop window. What looks good on
a mannequin may not necessarily suitt our
personality. These days, every fashion chain
store offers ornaments because they are crucial
as accessories and women are like magpies:
pies: we often
buy not what we came shopping for butt what has just come
to our liking.
Biżuteria autorska zawsze będzie modna.
Jacek Byczewski / Unique art jewellery will
always be in vogue. Jacek Byczewski
Imitations or not, they do encourage you to wear jewellery
as such, even though they are serious competition from the
point of view of silver or gold jewellery manufacturers.
what’s trendy, new and global. I wish every jewellery
company excellent designs and a better economy to allow
spontaneous and wild creativity in their stores.
The problem of jewellery companies per se is that jewellery
made of precious materials, such as silver or go ld, is simply
expensive, which makes any such fashion investment rather
costly. I’ve also noticed that both designers and stockists
are not brave enough to make fashion-type jewellery out
of precious materials. Polish designers have often been
following the very same path for years, without the courage
to change their established style, while their international
colleagues keep weaving and winding and are always on
the lookout for new solutions. I realise that it entails both
considerable investment and risk but a standstill is not a good
solution either. That is why the fashion style is developing so
rapidly – here investment is both smaller and safer. To me,
What trends will be there to follow in the forthcoming
jewellery fashion season?
12
It is difficult to talk about trends in jewellery as they depend
to a large extent on fashion currents, and on top of that
they recur very often. Now we have a fashion for yellow
gold, tomorrow it will be something else. But what is and
will always be in vogue is unique art jewellery which attracts
one’s attention with unusual design – you can invest in it
with no fear as it is timeless and never stops being in vogue.
Dorota Wróblewska – fashion show producer and promoter of fashion, culture and
art. Since 2004, she has been heading the Forget-me-Not Fashion House and since
2005 – Warsaw Fashion Street recognised as the largest national fashion event.
Author and producer of numerous TV shows about image, makeovers and fashion.
FOT. By Dziubeka, Jacek Byczewski
Kolekcja I love By Dziubeka
/ I love By Dziubeka collection
Not necessarily. The Apart company is a good example of
a timely change of image. Until recently, it was a very
traditional brand associated with classic design that was
good but not very daring. YES is trying to follow in Apart’s
footsteps, with the competition for consumer attention
focused mainly on image: celebrated international models
Anja Rubik (Apart) and Ania Jagodzińska (YES) promote the
campaigns. I think it’s both a good direction and the right
decision. Jewellery is fashion and the public is expecting
Złoto Srebro Czas 2011
Nagroda za sukces
D
Prized for success
T
FOT. firma Corundum, Norbert Piwowarczyk
he esteemed club of winners of Poland’s Minister of the
Economy Gold Silver Time 2010 Best Product Award was
joined by the Corundum company, in recognition for their
Spark collection, which enjoys huge interest on the European
markets. The Award Committee has emphasised not only the
collection’s eye-catching contemporary design but also its
export-friendliness and consistent promotion.
Spark is a collection of jewellery with Swarovski crystals
which sparkle with every col our. Contemporary throughand-through, eye-catching, desired by women and reaching
out to their natural need to feel beautiful, it follows the latest
fashion trends and enjoys great success on the European
markets. It currently adorns ladies from Poland, Germany,
France, the UK, Slovenia, Slovakia, Hungary, Spain and Italy.
Biżuteria z kolorowej
kolekcji Spark idealnie
wpisuje się w trendy
mody już od kilku
sezonów / The
jewellery from the
vibrant Spark collection
has gone perfectly
with fashion trends for
several seasons
Laureaci Nagrody Ministra Go
Gospodarki
N jl
W
ób TTargów
ó ZZłoto Srebro Czas /
za Najlepszy
Wyrób
Winners of the Minister of the Economy Gold Silver
Time Best Product Award:
2010 – Corundum, Wrocław
2009 – Firma Jubilerska Górecki, Dębica
2008 – S&A Bursztynowa Biżuteria, Gdynia
2007 – Firma Jubilerska Kłosok, Rybnik
2006 – Futurat, Gniezno
2005 – YES Biżuteria, Poznań
2004 – Firma Jubilerska Górecki, Dębica
2003 – S&A Bursztynowa Biżuteria, Gdynia
2002 – Ambermoda, Sopot
2001 – Studio Y, Poznań
Uroczyste wręczenie Nagrody Ministra Gospodarki dla Corundum podczas Wieczoru
Wystawców w hotelu Sobieski. Na zdjęciu od lewej: Ryszard Rembiszewski – prowadzący,
Piotr Błoński i Magdalena Korpalska – współwłaściciele Corundum, Igor Mitroczuk – Naczelnik
Wydziału Promocji Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki oraz Rafał Galimski – wiceprezes
Międzynarodowego Centrum Targowego / Corundum receive Poland’s Minister of the Economy
Award in a ceremony during the Exhibitors Evening at the Sobieski Hotel, Warsaw. From left:
Ryszard Rembiszewski – MC, Piotr Błoński and Magdalena Korpalska – Corundum co-owners,
Igor Mitroczuk – Director, Economic Promotion Department at Poland’s Ministry of the Economy
and Rafał Galimski – Vice-President, MCT International Fair Centre
13
FOT.
o grona laureatów prestiżowej Nagrody Ministra
Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro
Czas dołączyła firma Corundum nagrodzona za cieszącą
się ogromnym zainteresowaniem na europejskich rynkach
kolekcję Spark.
Spark to kolekcja biżuterii z mieniącymi się blaskiem
wszystkich kolorów kryształami Swarovskiego. Na wskroś
nowoczesna, przykuwająca wzrok, budząca pożądanie
kobiet i przemawiająca do ich naturalnej potrzeby bycia
piękną. Nadążająca za aktualnymi trendami mody i święcąca
sukcesy na europejskich rynkach. Aktualnie stroją się w nią
Polki, Niemki, Francuzki, Angielki, Słowenki, Słowaczki,
Węgierki, Hiszpanki i Włoszki.
Kolekcję doceniło także Ministerstwo Gospodarki, które
w ubiegłym roku przyznało firmie Corundum prestiżowąą
Nagrodę za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas..
o
Kapiuła Nagrody w uzasadnieniu podkreśliła nie tylko
atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo, ale także jej pro-eksportowy charakter oraz konsekwentną promocję. Nie bezz
znaczenia był także dynamiczny rozwój firmy Corundum
m
oraz jej rosnący wkład w promocję polskiej branży jubilerskiejj
na zagranicznych rynkach
FOT.
Złoto Srebro Czas 2011
14
Złoto Srebro Czas 2011
Kobieta w obiektywie Marii Magdaleny Kwiatkiewicz
Wystawa fotografii oraz biżuterii plemiennej ludów Afryki i Azji
MARIA MAGDALENA KWIATKIEWICZ – Poznanianka, współzałożycielka firmy YES Biżuteria.
Inicjatorka powstania Galerii YES, zaangażowana w promocję sztuki złotniczej, której
wyjątkową kolekcję tworzy od lat. Jej pasją jest fotografia, która to zaowocowała prezentowanymi już kilkakrotnie cyklami zdjęć z podróży. Fotografowanie Magdy Kwiatkiewicz
jest próbą rejestru misterium chwili, zapisu subiektywnych wrażeń, utrwalenia ich bez
zbędnej narracji, wpisanych w barwny krajobraz naturalnego otoczenia.
Wystawie fotografii „Kobieta w obiektywie Marii Magdaleny Kwiatkiewicz” towarzyszy niezwykła ciekawa, barwna i z całą pewnością egzotyczna ekspozycja biżuterii społeczności
plemiennych ludów zamieszkujących niedostępne tereny górskie północnej Tajlandii,
różniących się między sobą językiem, religią i obyczajami. Zostanie również pokazana
biżuteria plemion Dogonów i Tuaregów, których twórczość jest jedną z najciekawszych
w całej Afryce, a biżuteria wykonana najczęściej z kutego żelaza albo brązu odgrywa istotne
znaczenie w ich życiu.
Autorka zdjęć / The photographer herself
Women Through
Maria Magdalena
Kwiatkiewicz’ Lens
MARIA MAGDALENA KWIATKIEWICZ – native
of Poznań, Poland, co-founder of the YES
Biżuteria company. Initiator of the YES Gallery,
involved in the promotion of jewellery art,
a remarkable collection of which she has been
creating for many years now. Her passion
– photography – has led to a frequently
ex-hibited travel photography series. Magda
Kwiatkiewicz´ photography is an attempt to
register the mystery of the moment, to record
subjective impressions, to show them with no
superfluous narration, inscribed in a vibrant
landscape of natural scenery.
The photography exhibition titled Women
Through Maria Magdalena Kwiatkiewicz’ Lens
is accompanied by an incredibly interesting,
colourful and certainly exotic display of tribal
jewellery from peoples who inhabit inaccessible
mountainous areas of northern Thailand and
differ from each other in their language, religion
and customs. Also shown is the jewellery of the
Dogon and Tuareg tribes whose art is one of the
most interesting in all of Africa; their jewellery
is usually made of wrought iron or bronze and
plays an important part in their lives.
15
Plemię Akha, Tajlandia, Złoty Trójkąt / Golden Triangle,
Thailand, Akha tribe
Tybet, kobieta w pasie na klucze / Tybet,
woman in a key belt
Plemię Padaung,Tajlandia, Złoty Trójkąt / Golden Triangle, Thailand, Padaung tribe
FOT.
FOT. Maria Magdalena Kwiatkiewicz
Exhibition of photographs and tribal
jewellery from Africa and Asia
Złoto Srebro Czas 2011
Bursztynnictwo
w pradziejach Polski
Półwytwory
i ozdoby gotowe
z późnoneolitycznych
żuławskich pracowni
bursztynniczych
(ze zbiorów Muzeum Ziemi)
/ Semi-finished products and
finished ornaments from the
Lower Palaeolithic (Stone)
Age amber workshops
in Poland's Żuławy Lowland
(collection of the Museum
of the Earth)
Katarzyna Kwiatkowska
Paciorki-zawieszki ósemkowe
– charakterystyczne ozdoby
dla okresu wpływów
rzymskich (ze zbiorów
Muzeum Ziemi)
/ Figure eight bead-pendants
– typical Roman Influence
Period ornaments (collection
of the Museum
of the Earth)
16
składów bursztynu i pracowni bursztynniczych. Można tu
wymienić skład z Wrocławia-Partynic, pracownie z Kujaw
(Jacewo, Łojewo, Inowrocław, Konary, Kuczkowo, Gąski),
Mazowsza (Regów, Izdebno Kościelne, Tłuste, Biskupice)
i Małopolski (Jakuszowice, Świlcza), oraz wyposażenie
grobów szkieletowych zwłaszcza tzw. książęcych. Wszystkie
odkrycia na terenie Europy łączone z bursztynem, nie tylko
wymienione, stały się impulsem do powstania pojęcia
szlaku bursztynowego łączącego południowe i południowowschodnie pobrzeża Bałtyku z krajami cywilizacji południowych.
Sytuacja znacznie się zmieniła po okresie wędrówek ludów
(około VII w. n.e.). Wtedy to w dorzecze Wisły i Odry
napłynęła ludność słowiańska, a wytwórczość przedmiotów
bursztynowych ograniczyła się do pobrzeży Bałtyku.
Na wystawie będzie można zobaczyć ozdoby gotowe
i artefakty związane z pracowniami bursztyniarskimi z Mazowsza i skarbem z Basoni koło Lublina.
Amber Craft in Poland’s
Ancient History
Katarzyna Kwiatkowska
An exhibition on Amber Craft in Poland’s Ancient History will
accompany Gold Silver Time 2011 as yet another instalment
in the Museums at the Fair series and as the continuation of
the 2010 Amber’s Oldest Travels exhibition.
In popular knowledge, amber (Succinite) is found on the
coast of the Baltic Sea, which is also associated with amber
crafting. However, geological and archaeological research
indicates that amber was found and crafted in areas that
were often quite distant from the coast. Although the hops
in Poland’s Żuławy Wiślane Lowland. Given the mass scale
of production, one may wonder what happened to the
finished products after they left the workshops. Well, the
relatively few skeleton burial finds indicate that the dead
were equipped with amber artefacts.
Moving on, it is rather difficult to draw conclusions about
any manufacture in the Bronze Age (2,000-700 BCE), with
very few exceptions, as body burning predominated and no
workshop has been discovered to date. This does not mean
FOT. M. Kazubski
Wystawa „Bursztynnictwo w pradziejach Polski” będzie
kolejną z cyklu „Muzea na targach” towarzyszącą targom
Złoto Srebro Czas 2011, a jednocześnie dalszym ciągiem
wystawy z 2010 roku „Najstarsze wędrówki bursztynu”.
Bursztyn (sukcynit), tradycyjnie dla większości z nas, występuje na wybrzeżach Bałtyku, które także wiązane są z jego
obróbką. Badania geologiczne i archeologiczne wskazują
jednak, że pojawiał się i był obrabiany na terenach często
znacznie oddalonych od wybrzeża. Choć najstarsze znaleziska przedmiotów bursztynowych datowane są na schyłek
starszej epoki kamienia (10 tys.–5 tys. p.n.e.), to bezsporne
dowody masowej i długotrwałej obróbki pochodzą
z późnoneolitycznych (2500-2000 r. p.n.e..) pracowni na
Żuławach Wiślanych. Znamiennym jest fakt, że surowiec
był pozyskiwany na miejscu. Biorąc pod uwagę masowość
produkcji, zastanawia, co się działo z gotowymi wyrobami
wynoszonymi poza pracownie. Stosunkowo nieliczne
odkrycia grobów szkieletowych wskazują jednak na wyposażanie zmarłych w bursztynowe artefakty.
W epoce brązu (2000-700 r. p.n.e.) trudno, poza nielicznymi
wyjątkami, wnioskować o jakiejkolwiek wytwórczości,
ponieważ dominowało ciałopalenie, a dotychczas nie
odkryto pracowni. Nie znaczy to wcale, że zapomniano
o bursztynie, gdyż jego duże ilości (surowiec i wyroby)
odkryto na południu Europy np. w grobach mykeńskich.
Do niedawna podobnie przedstawiała się sytuacja dla
wczesnej epoki żelaza (750-400 p.n.e.). Co najlepiej
ilustrują pojedyncze paciorki znane z ozdób towarzyszących
popielnicom twarzowym z ziem polskich i elementom
darów grobowych na cmentarzysku w Halsztat (Austria).
Dzięki ostatnim wykopaliskom w Domasław koło Wrocławia
odkryto cmentarzysko kultury halsztackiej z unikalnymi w tej
części Europy darami grobowymi, między którymi znalazły
się ozdoby bursztynowe. Pewne przesłanki wskazują na
możliwość ich lokalnej wytwórczości.
W kolejnych okresach epoki żelaza (lateńskim i wpływów
rzymskich 400 r. p.n.e.- 375 r. n.e.) mamy do czynienia, poza
relacjami starożytnych, także z licznymi odkryciami: ozdób,
Złoto Srebro Czas 2011
Paciorki cylindryczne i typu
basońskiego datowane na okres
wpływów rzymskich (ze zbiorów Muzeum Ziemi)
/ Cylindrical and Basonia type beads dated to the Roman
Influence Period (collection of the Museum of the Earth)
eastern coast of the Baltic Sea with the southern European
civilisations.
The situation changed radically after the Migration Period
(ca. 7th century BCE). At the time, the catchment areas of
the Rivers Vistula and Oder saw an inflow of Slavic tribes,
while amber artefact manufacture got limited to the coast
of the Baltic.
Gold Silver Time visitors will have a chance to see finished
ornaments and artefacts from the Mazovia Region amber
workshops and from the Basonia Treasure.
FOT.
at all that amber was forgotten, as large quantities (of both
raw and processed amber) were discovered in the south of
Europe in, for instance, Mycenaean tombs. Until recently,
there was a similar story with the Early Iron Age (750-400
BCE). This is best illustrated by isolated beads known from
ornaments which accompanied cinerary face-urns discovered
in Poland and elements of grave goods found in the Hallstatt
cemetery, Austria. But the recent excavation project in the
town of Domasław near Wrocław, Poland, discovered
a Hallstatt culture cemetery with grave goods that are unique
for this part of Europe and which include amber ornaments.
There are certain premises which seem to indicate that they
may have been manufactured locally.
From the subsequent periods of the Iron Age (the La Tène
culture and the Roman Influence Period 400 BCE – 375
CE), next to the ancient written accounts we also have
quite numerous finds of amber ornaments, storehouses
and workshops. One could list here the Wrocław-Partynice
storehouse, workshops in Poland’s Kujawy Region (in Jacewo,
Łojewo, Inowrocław, Konary, Kuczkowo, Gąski), Mazovia
Region (Regów, Izdebno Kościelne, Tłuste, Biskupice) and
Małopolska Region (Jakuszowice, Świlcza) and skeleton
grave furnishings, especially in the so-called ducal graves.
All the European finds associated with amber, not only the
ones listed above, have given an impulse for the notion of
the Amber Route, which linked the southern and south-
17
Złoto Srebro Czas 2011
Warsaw hotels invite you
The purpose of this offer is to promote the hotels recommended by EXPO XXI. The rates Indicated are only approximate and can be differ
from those charged by the hotels in specific periods. To confirm the total coast of your stay, please contact your selected hotel directly.
SOFITEL VICTORIA
HOLIDAY INN
WESTIN
SHERATON
JAN III SOBIESKI
CAMPANILE**
ROOMS & RATES:
Single or double room: appx. 275 PLN
Weekend rates:
Single or double room: appx. 199 PLN
8% VAT included, breakfast costs excluded
MARRIOTT HOTEL *****
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 420 PLN
Double room: appx. 495 PLN
JAN III SOBIESKI ****
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 90 €
Double room: appx. 105 €
Breakfast included, 8% VAT excluded
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 630 63 06
3 km to EXPO XXI
Breakfast and 8% VAT included
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 579 10 25
2 km to EXPO XXI
INTERCONTINENTAL HOTEL *****
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 434 PLN
Double room: appx. 471 PLN
HOLIDAY INN****
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 335 PLN
Double room: appx. 395 PLN
Breakfast included, 8% VAT excluded
E-mail: [email protected]
Tel. +4822 328 88 60
3.3 km to EXPO XXI
Breakfast included, 8% VAT excluded
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 697 39 99
3.1 km do EXPO XXI
THE WESTIN WARSAW HOTEL*****
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 449 PLN
Double room: appx. 517 PLN
POLONIA PALACE HOTEL ****
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 385 PLN
Double room:appx. 440 PLN
Breakfast included, 8% VAT excluded
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 450 80 00
3.2 km to Expo
Breakfast and 8% VAT included
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 579 10 25
3.4 km do EXPO XXI
GAJA HOTEL**
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 180 PLN
Double room: appx. 220 PLN
8% VAT and breakfast included
SHERATON*****
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 449 PLN
Double room: appx. 517 PLN
NOVOTEL WARSZAWA AIRPORT****
No seasonal rates available
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 665 92 96
6.9 km to EXPO XXI
Breakfast included, 8% VAT excluded
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 450 61 00
4.7 km to Expo
HILTON HOTEL *****
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 475 PLN
Double room:appx. 550 PLN
Breakfast included, 8% VAT excluded
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 328 88 60
2.5 km to EXPO XXI
SOFITEL VICTORIA WARSAW*****
No seasonal rates available
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 657 80 11
4.7 km to Expo
IBIS WARSZAWA CENTRUM**
ROOMS & RATES:
Single room:
230 PLN
Double/twin room: 230 PLN
Weekend rates:
Single room:
179 PLN
Double/twin room: 179 PLN
7% VAT included, breakfast costs 29
PLN per person
MERCURE FRYDERYK CHOPIN***
No seasonal rates available
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 575 60 00
3.1 km to EXPO XXI
MERCURE GRAND***
No seasonal rates available
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 528 03 00
5 km to EXPO XXI
METROPOL HOTEL***
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 265 PLN
Double room: appx. 295 PLN
Breakfast and 8% VAT included
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 318 28 88
3.5 km to EXPO XXI
MDM HOTEL***
ROOMS & RATES:
Single room: appx. 265 PLN
Double room: appx. 295 PLN
Breakfast and 8% VAT included
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 318 28 88
3.8 km to EXPO XXI
TINA HOTEL**
ROOMS & RATES:
Single room: 160 PLN
Double room: 200 PLN
Triple room: 270 PLN
7% VAT included, breakfast costs 23
PLN per person
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 665 92 96
5.6 km to EXPO XXI
KYRIAD PRESTIGE***
ROOMS & RATES:
Single or double room: appx. 339 PLN
Weekend rates:
Single or double room: appx. 260 PLN
8% VAT icluded, breakfast costs
excluded
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 582 75 00
2 km to EXPO XXI
TWW APARTMENT**
ROOMS & RATES:
Apartment for 2 persons: appx. 220 PLN
Apartment for 3 persons: appx. 315 PLN
8% VAT included, breakfast excluded
International Fair Centre (MCT)
Visual Arts Studio (PSP)
Adres do korespondencji / Mailing address
Rzymska 13/19, 03-976 Warsaw, Poland
Tel./fax +48 617 41 91
Management Board of the MCT
Krzysztof Rafał Galimski
Paweł Montewka
Dyrektor Targów / Fair Manager
Wanda Gontarska
Specjalista ds.Targów
/ Exhibitor Co-ordinator
Joanna Bijok
Redakcja / Editorial Office
Wanda Gontarska
Anna Sado
Joanna Bijok
Generalny wykonawca
zabudowy Targów
/ General Exhibition
Arrangement Contractor
Visual Arts Studio (PSP)
Projekt okładki / Cover design
Krzysztof Płuciennik
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 638 02 12
5.2 km to EXPO XXI
Skład publikacji / Layout
HOSTEL
Ayala collection by Lewanowicz,
photo Ayala
Castle Inn
(near the Royal Castle in the Old
Town)
ROOMS & RATES:
Double room: appx. 290 PLN
Double room de luxe: appx. 350 PLN
8% VAT included, breakfast costs
excluded
Krzysztof Płuciennik
Biżuteria na okładce / Cover jewellery
Tłumaczenie / Translated by
Dorota Górak- Łuba
Druk publikacji / Printed by
Zakłady Graficzne TAURUS
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 425 01 00
6 km to EXPO XXI
FOT.
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 520 30 00
2.8 km to EXPO XXI
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 596 00 00
6.5 km to EXPO XXI
E-mail: [email protected]
Tel. +48 22 310 10 00
2 km do EXPO XXI
Organizatorzy targów Złoto Srebro Czas
oraz wydawcy niniejszej publikacji
Gold Silver Time organizers and publishers
of this publication
18

Podobne dokumenty