Uchwała nr 174/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Transkrypt

Uchwała nr 174/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Uchwała nr 174/2015
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 23 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 70/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie określenia
warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Senat działając na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 96 ust. 1 Statutu Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały nr 70/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2015 roku - Warunki i tryb rekrutacji na studia
w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust 5 otrzymuje brzmienie:
„5.Kandydaci, o których mowa w ust. 3, legitymujący się świadectwem dojrzałości wydanym za
granicą, zobowiązani są przedstawić świadectwo w oryginale, wraz z urzędowym tłumaczeniem na
język polski zalegalizowane lub opatrzone apostille, lub inny dokument uzyskany za granicą,
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w
którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny
odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie
umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub
za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyniki kwalifikacji oraz ich przyporządkowanie do przedmiotów wymaganych w rekrutacji będą
ustalane na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata z egzaminów odpowiadających
polskim egzaminom maturalnym w kraju ukończenia szkoły średniej po analizie dostarczonych
dokumentów.”
2) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite
magisterskie zobowiązani są:
1) Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.
2)
Po ogłoszeniu list rankingowych* kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są
złożyć w biurze rekrutacji odpowiedniego Wydziału:
a)
wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
b)
kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Biuro
Rekrutacji
c)
oryginał świadectwa dojrzałości
d)
oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, **
e)
zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego, ***
f)
dwie fotografie czytelnie podpisane,
g)
orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań
kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
* Uwaga! Lista rankingowa nie jest listą przyjętych. Listy rankingowe zostaną oparte, na danych
podanych przez kandydata w systemie on-line oraz na wynikach przekazanych przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną i zostaną zweryfikowane przez Wydziałową Komisję
Rekrutacyjną.
** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą” i maturą międzynarodową (IB)
*** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia (nie dotyczy kierunku
Biotechnologia medyczna i Dietetyka - uregulowane w § 56) zobowiązani są:
1) Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.
2) złożyć w biurze rekrutacji odpowiedniego wydziału następujące dokumenty:
a)
wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
b)
kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Biuro
Rekrutacji
c)
oryginał świadectwa dojrzałości
d)
zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego, **
e)
oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,*
f)
dwie fotografie czytelnie podpisane,
g)
orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań
kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
* dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”
** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”
3)
w § 8 uchyla się ust.1,
4)
w § 11 uchyla się ust.1-3,
5)
w § 13:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z
biologii oraz - do wyboru - z chemii lub z fizyki.”
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”
6)
w § 14:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z
biologii oraz - do wyboru - z chemii lub z fizyki.”
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”
7)
w § 15:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów, obowiązkowo z biologii, chemii i
języka angielskiego.”
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”
8) w § 17:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i z chemii na poziomie
podstawowym.”
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”
9) w § 20:
a) ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii,”
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - suma punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym oraz
z egzaminu praktycznego,”
10)
w § 22:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii.”
b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”
11) § 24 otrzymuje brzmienie:
㤠24
Wydział Lekarski II
Kierunek: optometria
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie
1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu
maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z fizyki na poziomie
rozszerzonym lub chemii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziome podstawowym.
2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu
maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z fizyki na poziomie
rozszerzonym lub chemii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziome podstawowym.
Do punktacji kwalifikującej do przyjęcia na studia z biologii, fizyki i chemii wliczany będzie wynik
egzaminu maturalnego zapisany w arkuszu II /poziom rozszerzony/ na świadectwie dojrzałości. Do
punktacji kwalifikującej do przyjęcia na studia z matematyki wliczany będzie wynik egzaminu
maturalnego zapisany w arkuszu I /poziom podstawowy / na świadectwie dojrzałości.
3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską /EB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z fizyki na poziomie
rozszerzonym lub chemii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziome podstawowym.
4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się
zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z fizyki na
poziomie rozszerzonym lub chemii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziome
podstawowym.
5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi:
1)
dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,
2)
dla kandydatów z tzw. nową maturą, międzynarodową maturą (IB) oraz maturą europejską
(EB) - suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
W przypadku zdania przedmiotu fizyka na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na
poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200”
12) w § 27:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6.Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne, suma punktów
uzyskanych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów z biologii
i chemii nie może być mniejsza niż 100.”
13) w § 28:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6.Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne, suma punktów
uzyskanych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów z biologii
i chemii nie może być mniejsza niż 100.”
14) w § 29:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii i z chemii ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
15) w § 30 uchyla się ust. 2:
16)
w § 32:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii lub fizyki na poziomie podstawowym w części pisemnej. ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
17)
w § 36:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
18)
w § 40:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym w części pisemnej. ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
19) w § 44:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym w części pisemnej. ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
20) w § 48:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym w części pisemnej. ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
21) w § 50:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie
podstawowym w części pisemnej. ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
22) w § 52:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem
egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie
podstawowym w części pisemnej. ”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla kandydatów z tzw. starą maturą - liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym,”,
23) w § 56 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) złożenie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
niestacjonarne:
a) wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,
b) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Biuro Rekrutacji
c) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na
wybranym kierunku,
d) oryginał świadectwa dojrzałości,
e) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej*,
f) zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego, **
g) dwie fotografie czytelnie podpisane,
h) oryginał decyzji o wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.
* dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”
** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”’
§2
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 70/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie określenia warunków i
trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powietrza się Rektorowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej.
Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki