studia podyplomowe - Centrum Edukacji Grupa Orlen

Transkrypt

studia podyplomowe - Centrum Edukacji Grupa Orlen
STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
O STUDIACH :
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza zaznajomienie
z metodami szacowania i analizy ryzyka zawodowego, zasadami funkcjonowania i organizacji służby bhp w zakładzie pracy, metodyki prowadzenia
szkoleń bhp, a także przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, ich eliminowania lub zmniejszania.
ADRESACI :
Absolwenci szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, osoby chcące przygotować się do pracy w służbie BHP, pracownicy firm
świadczących usługi w zakresie BHP, kadra ośrodków szkoleniowych, nauczyciele i wykładowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka
w środowisku pracy, a także osoby, które postanowiły specjalizować się w tej problematyce.
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW :
System ochrony pracy w Polsce
Regulacje prawne ochrony pracy
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i ich analiza
Metody pracy służby BHP
Pierwsza pomoc przedlekarska
Dokumentacja BHP
Ochrona przeciwpożarowa i środowiska naturalnego
Ergonomia z elementami antropometrii
Ocena ryzyka zawodowego
Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych
Materialne czynniki środowiska pracy:
- czynniki mechaniczne, mikroklimat, pyły przemysłowe, promieniowanie, optyczne
- pola elektromagnetyczne, promieniowanie laserowe, promieniowanie jonizujące
- czynniki biologiczne i rakotwórcze
- czynniki chemiczne (ocena zagrożenia, ocena ryzyka, ratownictwo chemiczne, karty charakterystyk, transport,
magazynowanie)
Kurs pedagogiczny BHP
Seminarium/konsultacje
Informacje i zapisy :
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
tel. (24) 365 86 22; (24) 365 86 25, e-mail: [email protected]
www.centrumedukacji.pl
STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykładowcy Politechniki Krakowskiej
CZAS TRWANIA, TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ :
2 semestry
205 h
Inauguracja: październik 2015 r.
Siedziba Centrum Edukacji Grupa ORLEN, Al. F. Kobylińskiego 25, Płock
Rekrutacja trwa od 01 kwietnia do 30 września 2015 r.
CENA :
4 000,00 zł brutto*
*Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych). Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują (w ramach opłaty) materiały
oraz poczęstunki w przerwach zajęć poszczególnych sesji.
3
DODATKOWE INFORMACJE:
Uczestnicy otrzymują:
• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (dodatkowa opłata 30 zł zgodnie z Zarządzeniem
JM Rektora Politechniki Krakowskiej nr 21 z dnia 21.06.2007)
• Zaświadczenie ukończenia Podstawowego Kursu Pedagogicznego
• Zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
Realizacja programu studiów podyplomowych zapewnia przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań służby bhp określonych w rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dn. 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz.704 z późniejszymi zmianami).
Grupa 20-25 uczestników.
Informacje i zapisy :
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
tel. (24) 365 86 22; (24) 365 86 25, e-mail: [email protected]
www.centrumedukacji.pl
STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresie:
"Bezpieczeństwo i higiena pracy"
organizowanych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku
oraz Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
1. Nazwisko i imię .....................................................................................................
Nr NIP: ...........................................
2. Data ur. ...................................... miejsce ur. .......................................................
3a. Miejsce zamieszkania .........................................................................................
.............................................. .................................... .........................................
3b. Adres do korespondencji ....................................................................................
telefon...........................................e-mail ............................................................
4. Wykształcenie .....................................................................................................
nazwa ukończonej uczelni ..................................................................................
wydział .................................................................................................................
kierunek ...............................................................................................................
rok ukończenia studiów .......................... uzyskany tytuł ....................................
5. Pełna nazwa i adres zakładu pracy ....................................................................
.............................................................................................................................
nr tel. ............................................. nr fax. ..........................................................
6. Zajmowane stanowisko .......................................................................................
7. Staż pracy .............. lat, w tym po ukończeniu studiów .......................................
8. Staż pracy w specjalności z zakresu ..................................................................
9. Inne osiągnięcia zawodowe ................................................................................
.............................................................................................................................
W razie zakwalifikowania mnie przez Komisję, zobowiązuję się uczęszczać na obowiązkowe zajęcia
i dołożyć wszelkich starań w celu ukończenia studiów z wynikiem pozytywnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez okres udziału w studiach podyplomowych.
............................................
własnoręczny podpis kandydata
___________________________________________________________________
Niniejszym kierujemy Panią/Pana ..............................................................................
na studia podyplomowe w zakresie "Bezpieczeństwo i higiena pracy" w roku akademickim 2015/2016.
Równocześnie zobowiązujemy się wpłacić na konto Politechniki Krakowskiej: Bank BPH S.A. o/Kraków
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 należności w wysokości 4 000,00 zł ostatecznie ustalonej przez organizatora
(z dopiskiem studia podyplomowe "BHP – PŁOCK 2015/2016”).
...............................................
Gł. Księgowy
.............................................
Pracodawca
Nr NIP: ....................................................
Załączniki:
- 2 fotografie
- odpis dyplomu ukończenia studiów
Informacje i zapisy :
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
tel. (24) 365 86 22; (24) 365 86 25, e-mail: [email protected]
www.centrumedukacji.pl