27 JACEK MALCZEWSKI Wystawiony tu Portret ¿ony przez lata by³

Transkrypt

27 JACEK MALCZEWSKI Wystawiony tu Portret ¿ony przez lata by³
27 JACEK MALCZEWSKI
(Radom 1854 - Kraków 1929)
PORTRET ¯ONY MARII, ok. 1905
olej, p³ótno
85 x 110 cm
sygn. l.d.: J Malczewski
Na odwrocie na p³ótnie okr¹g³y stempel: kartusz z herbem
Tarnawa; w otoku napis: ZE ZBIORÓW MARII MALCZEWSKIEJ.
Obok odbity numer 94.
180 000 z³
estymacja: 200 000 - 250 000
Maria z Gralewskich Malczewska (1866-1945) - ¿ona Jacka Malczewskiego od 1887, matka dwojga jego dzieci - Julii (1889-1938),
póŸniejszej ¿ony Feliksa Meyznera, w³aœciciela maj¹tku Charzewice ko³o Zakliczyna oraz Rafa³a (1892-1965), malarza i literata.
Mariê, córkê Józefy i Fortunata Grajewskich, zamo¿nych mieszczan krakowskich, pozna³ Malczewski wiosn¹ 1886 roku. M³oda panna oczarowa³a artystê: „Marynia mia³a postaæ jak ³odyga lilii, a kwia-
tem by³a jej g³ówka“ (cytat za: M. Janoszanka, Wielki tercjarz. Moje
wspomnienia o Jacku Malczewskim, Poznañ 1931, s. 266). W listopadzie tego¿ roku odby³y siê zarêczyny m³odej pary, a œlub zawarty
zosta³ 29 paŸdziernika 1887 w koœciele Mariackim. Choæ ma³¿eñstwo to nie by³o w pe³ni dobrane i dzieli³o ich wiele, do koñca ¿ycia
pozostali razem. A Jacek przez lata malowa³ portrety Marii - pocz¹wszy od uroczego Portretu narzeczonej (1887), a¿ po jej wizerunki ju¿ z lat 20. XX w.
Wystawiony tu Portret ¿ony przez lata by³ dla Malczewskich obrazem „domowym“. Znajdujemy go na przyk³ad - na fotografii przedstawiaj¹cej salon w willi na krakowskim Zwierzyñcu, gdzie artysta
mieszka³ w latach 1899 - 1910.
Fotografia salonu i - zawieszonego nad drzwiami - Portretu ¿ony zamieszczona jest w ksi¹¿ce-albumie:
- S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek Malczewski - ¿ycie i twórczoœæ, wyd. Kluszczyñski [2008],
il. na s. 29.