instrukcja ewakuacji

Transkrypt

instrukcja ewakuacji
INSTRUKCJA EWAKUACJI
Alarm dla szkoły!!!
trzy krótkie dzwonki powtarzane trzykrotnie
1. Ewakuację zarządza Dyrektor Szkoły a podczas jego nieobecności Zastępca Dyrektora.
2. Obowiązki nauczycieli po ogłoszeniu ewakuacji:
- podczas zajęć:
• uczniowie pod opieką nauczyciela (wychodzący jako ostatni) wychodzą zgodnie z kierunkiem
ewakuacji, utrzymując prawostronny kierunek ruchu kierują się do wyjść ewakuacyjnych, a dalej do
punktów zbiórki mieszczących się w rejonie boiska szkolnego
• uczniowie wychodzą zgodnie z kierunkiem ewakuacji do punktu zbiórek;
-po przybyciu na miejsce zbiórki nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność i zameldować stan
Dyrektorowi Szkoły lub osobie przez niego upoważnionej;
3. Obowiązki uczniów:
• zachować spokój i opanowanie;
• podporządkować się poleceniom nauczyciela (opiekuna);
• pomieszczenie opuszczać w sposób zorganizowany, udając się właściwą drogą ewakuacyjną do punktu
zbiórki (zabierając rzeczy osobiste);
• odnotowują swoją obecność w punkcie zbiórki;
• w czasie przerwy udają się pod salę wykładową w której mają planowane zajęcia i podporządkowują
się zaleceniom nauczyciela;
• przebywający poza obiektem Szkoły dołączają do swoich klas w punktach zbiórek.
WYJŚCIE nr I (główne)
opuszczają budynek przebywający w salach: 1, 2 5, 6, 19, 29;
WYJŚCIE nr II (szczyt)
opuszczają budynek przebywający w salach: 0, siłownia, 3, 4, 16, 17, 25, 26;
WYJŚCIE nr III (taras)
opuszczają budynek przebywający w salach: 31, 32,
pracownia komputerowa,
biblioteka,
pokój nauczycielski,
gabinet medyczny,
gabinet księgowej,
gabinet wicedyrektora;
WYJŚCIE nr IV (sala gimnastyczna)
opuszczają budynek przebywający w salach: sala gimnastyczna, 18, 27, 28;
WYJŚCIE nr V (kuchnia)
opuszczają budynek przebywający w salach: 15,
stołówka,
sekretariat,
kuchnia,
kierownik gospodarczy,
gabinet dyrektora;