Podręcznik serwisowy - SMA Solar Technology AG

Komentarze

Transkrypt

Podręcznik serwisowy - SMA Solar Technology AG
Podręcznik serwisowy
SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL
STP20-25TL-SG-pl-10 | Wersja 1.0
POLSKI
Przepisy prawne
SMA Solar Technology AG
Przepisy prawne
Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich
rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy
SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego
użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia.
Gwarancja firmy SMA
Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie www.SMA-Solar.com.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak
oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony.
Słowny znak towarowy oraz znak graficzny BLUETOOTH® są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na
korzystanie z tych znaków.
Modbus® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric i licencjonowany przez
Modbus Organization, Inc.
QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
Phillips® i Pozidriv® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Company.
Torx® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Global Technologies, Inc.
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Niemcy
Tel. +49 561 9522-0
Faks +49 561 9522-100
www.SMA.de
E-mail: [email protected]
© 2004 do 2014 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone.
2
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
Spis treści
SMA Solar Technology AG
Spis treści
1
2
Informacje na temat niniejszego dokumentu.........................
5
1.1
1.2
1.3
1.4
Zakres obowiązywania .....................................................................
Grupa docelowa................................................................................
Symbole..............................................................................................
Nazewnictwo .....................................................................................
5
5
5
6
Bezpieczeństwo ........................................................................
7
2.1
2.2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .......................................... 7
Odłączanie falownika spod napięcia .............................................. 8
3
Czyszczenie falownika............................................................. 12
4
Diagnostyka błędów................................................................ 13
4.1
4.2
5
Komunikaty o zdarzeniach................................................................ 13
Komunikaty o usterkach..................................................................... 14
Czyszczenie wentylatorów...................................................... 24
5.1
5.2
Czyszczenie wentylatorów na dole urządzenia ............................. 24
Czyszczenie wentylatora z lewej strony obudowy ......................... 25
6
Sprawdzanie działania wentylatorów................................... 28
7
Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem
występowania zawarcia doziemnego ................................... 29
8
Kontrola sprawności ochronników przepięciowych ............. 33
9
Wymiana ochronnika przepięciowego .................................. 35
10 Wymiana warystorów ............................................................. 37
11 Ponowne uruchomienie falownika ......................................... 39
12 Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia
zastępczego .............................................................................. 42
13 Wyłączenie falownika z użytkowania................................... 47
14 Części zamienne ....................................................................... 50
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
3
Spis treści
SMA Solar Technology AG
15 Kontakt ...................................................................................... 51
4
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
1
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
Informacje na temat niniejszego dokumentu
1.1
Zakres obowiązywania
Niniejszy dokument zawiera opis postępowania przy usuwaniu pewnych usterek i wymianie
uszkodzonych komponentów. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie dokumentacji załączanej
do każdego produktu; nie zastępuje on w żadnym wypadku norm ani wytycznych obowiązujących
w miejscu instalacji produktu. Należy zapoznać się z treścią dokumentów dołączonych do
produktu.
Niniejszy dokument dotyczy urządzeń następujących typów:
• STP 20000TL-30 (Sunny Tripower 20000TL)
• STP 25000TL-30 (Sunny Tripower 25000TL)
1.2
Grupa docelowa
Opisane w niniejszym dokumencie czynności mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani
specjaliści. Specjaliści muszą posiadać następujące kwalifikacje:
• Znajomość zasady działania oraz eksploatacji falownika
• Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas
montażu oraz obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych
• Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych
• Znajomość obowiązujących norm i dyrektyw
• Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami
dotyczącymi bezpieczeństwa
1.3
Symbole
Symbol
Objaśnienie
Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje
śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne.
Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo.
Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
5
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
Symbol
SMA Solar Technology AG
Objaśnienie
Oczekiwany efekt
Możliwy problem
1.4
Nazewnictwo
Pełna nazwa
Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie
Sunny Tripower
Falownik, produkt
6
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
2 Bezpieczeństwo
SMA Solar Technology AG
2
2.1
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy
przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.
Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania
produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia w generatorze
fotowoltaicznym
Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem promieni słonecznych niebezpieczne napięcie
stałe, które występuje na przewodach stałonapięciowych (DC) lub innych elementach falownika
będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów
będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem
elektrycznym. W przypadku odłączenia wtyków DC od falownika pod obciążeniem może dojść
do powstania łuku elektrycznego, który powoduje porażenie prądem elektrycznym i oparzenia.
• Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
• Nie wolno dotykać przewodów DC.
• Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
• Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
• Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom.
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie (patrz rozdział 2.2 „Odłączanie
falownika spod napięcia”, strona 8).
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora może prowadzić
do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.
• Moduły fotowoltaiczne, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd
elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać
przepisów obowiązujących w kraju instalacji.
Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy
Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.
• Podczas pracy falownika wolno dotykać tylko dolnej pokrywy obudowy.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
7
2 Bezpieczeństwo
SMA Solar Technology AG
Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu
Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować
uszkodzenie uszczelki w pokrywie. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do
falownika.
• Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej
-5 °C.
• Jeśli konieczne jest otworzenie falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć z
uszczelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym
przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
2.2
Odłączanie falownika spod napięcia
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale. Należy przy tym zawsze zachować podaną
kolejność wykonywania czynności.
Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu
Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować
uszkodzenie uszczelki w pokrywie. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do
falownika.
• Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej
-5 °C.
• Jeśli konieczne jest otworzenie falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć z
uszczelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym
przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie
• Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC
1 000 V lub z większym zakresem.
8
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
2 Bezpieczeństwo
Sposób postępowania:
1. Wyłączyć wszystkie 3 fazy wyłącznika nadmiarowo-prądowego i zabezpieczyć przed
ponownym włączeniem.
2. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC w położeniu
O.
3. W przypadku stosowania przekaźnika wielofunkcyjnego wyłączyć zasilanie odbiornika.
4. Poczekać aż wyłączą się diody LED i odbiornik podłączony do przekaźnika wielofunkcyjnego
(w stosownym przypadku).
5. Amperomierzem cęgowym sprawdzić na wszystkich przewodach DC, czy nie płynie przez nie
prąd.
6. Za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3)
odkręcić 2 śruby w rozłączniku izolacyjnym DC.
7. Wyjąć rozłącznik izolacyjny z urządzenia,
ciągnąc go do dołu.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
9
2 Bezpieczeństwo
SMA Solar Technology AG
8. Odkręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie
obudowy za pomocą klucza imbusowego
(rozmiar 3).
9. Podnieść od dołu dolną pokrywę obudowy i
zdjąć ją.
10.
Niebezpieczeństwo poparzenia się przy dotknięciu osłony DC
Podczas pracy osłona DC może się bardzo rozgrzać.
• Nie wolno dotykać osłony DC.
11. Odblokować i wyciągnąć wszystkie wtyki DC.
W tym celu umieścić płaski wkrętak lub wkrętak
kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm w jednej
z bocznych szczelin i odłączyć wtyki DC,
ciągnąć je prosto do dołu. Nie wolno przy tym
ciągnąć za przewód.
12. Sprawdzić, czy na wejściach DC falownika nie występuje żadne napięcie.
10
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
2 Bezpieczeństwo
13. Za pomocą odpowiedniego przyrządu
pomiarowego sprawdzić po kolei, czy na listwie
zaciskowej AC pomiędzy żyłami L1 i N, L2 i N
oraz L3 i N nie występuje żadne napięcie. W
tym celu końcówkę pomiarową urządzenia
pomiarowego należy włożyć do okrągłego
otworu w zacisku przyłączeniowym.
14. Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić po kolei, czy na listwie
zaciskowej AC pomiędzy żyłami L1 i PE, L2 i PE oraz L3 i PE nie występuje napięcie. W tym
celu końcówkę pomiarową należy włożyć do okrągłego otworu w zacisku przyłączeniowym.
15. Sprawdzić, czy pomiędzy wszystkimi zaciskami przekaźnika wielofunkcyjnego a żyłą PE w
listwie zaciskowej AC nie występuje żadne napięcie.
16.
Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia
Kondensatory w falowniku potrzebują 20 minut na rozładowanie się.
• Przed otworzeniem górnej pokrywy obudowy należy poczekać 20 minut.
• Nie wolno otwierać osłony DC.
17.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika w wyniku wyładowania
elektrostatycznego
Dotknięcie elektronicznych komponentów falownika może doprowadzić do uszkodzenia lub
zniszczenia produktu wskutek wyładowania elektrostatycznego.
• Przed dotykaniem elementów falownika należy się uziemić.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
11
3 Czyszczenie falownika
3
SMA Solar Technology AG
Czyszczenie falownika
Zagrożenie uszkodzeniem falownika wskutek używania środków czyszczących
• W przypadku zabrudzenia obudowę, pokrywę obudowy, tabliczkę znamionową i diody
LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu czystej wody i ściereczki.
12
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
4
Diagnostyka błędów
4.1
Komunikaty o zdarzeniach
Komunikat
Przyczyna
Update file OK
Znaleziony plik aktualizacji jest prawidłowy.
Set parameter
Zmiana parametru zostanie zastosowana.
Parameters set successfully
Zmiana parametru została z powodzeniem zastosowana.
Memory card is read
Wykonywany jest proces wyszukiwania pliku aktualizacyjnego na
karcie pamięci oraz jego weryfikacji.
No new update on the SD
card
Na karcie pamięci znajduje się aktualnie używany plik aktualizacyjny.
Grid parameter locked
Parametry są zablokowane i nie można ich modyfikować.
Update communication
Falownik przeprowadza aktualizację komponentów komunikacyjnych.
Update main CPU
Falownik przeprowadza aktualizację swoich komponentów.
Update RS485I module
Falownik przeprowadza aktualizację odpowiednich komponentów.
Update Speedwire
Falownik przeprowadza aktualizację odpowiednich komponentów.
Update Webconnect
Falownik przeprowadza aktualizację odpowiednich komponentów.
Update language table
Falownik przeprowadza aktualizację odpowiednich komponentów.
Update completed
Falownik zakończył aktualizację.
Grid parameter unchanged Wybrane położenie przełącznika obrotowego jest nieużywane lub
zmiana parametrów sieciowych nie jest możliwa.
Installer code valid
Wprowadzony Grid Guard jest prawidłowy. Chronione parametry
zostały odblokowane i można je modyfikować. Po upływie 10 godzin zasilania zostaną one z powrotem zablokowane.
Self-test
Przeprowadzany jest autotest.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
13
4 Diagnostyka błędów
4.2
SMA Solar Technology AG
Komunikaty o usterkach
Za pomocą produktu komunikacyjnego (np. Sunny Explorer) można wyświetlać ostrzeżenia i
usterki dotyczące falownika, publicznej sieci elektroenergetycznej lub generatora
fotowoltaicznego. Ostrzeżenie lub usterka jest sygnalizowana za pomocą numeru zdarzenia i
odpowiedniego komunikatu.
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
101 … 103
Grid fault
Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika
znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w
powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować
się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić
zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania i zmianę
kontrolowanych wartości granicznych.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a
komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z
infolinią serwisową firmy SMA.
202 … 203
Grid fault
Odłączenie od publicznej sieci elektroenergetycznej, uszkodzony przewód
AC lub za niskie napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia do sieci. Falownik
odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
1. Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
2. Sprawdzić, czy przewód AC nie jest uszkodzony.
3. Przyłączyć prawidłowo przewód AC.
4. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika
znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w
powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować
się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić
zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania i zmianę
kontrolowanych wartości granicznych.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a
komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z
infolinią serwisową firmy SMA.
14
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
4 Diagnostyka błędów
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
301
Grid fault
Średnia 10-minutowa wartość napięcia sieciowego przekroczyła dopuszczalny zakres. Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłącza się od publicznej sieci
elektroenergetycznej, aby nie wpływać negatywnie na jakość napięcia.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika
znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w
powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować
się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić
zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania i zmianę
kontrolowanych wartości granicznych.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a
komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z
infolinią serwisową firmy SMA.
401 … 404
Grid fault
Falownik zakończył pracę w trybie równoległym z siecią i przerwał dostarczanie energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić, czy w punkcie przyłączenia do sieci nie występują silne,
krótkotrwałe wahania częstotliwości.
501
Grid fault
Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem.
Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem
występowania częstych wahań.
Jeśli wahania występują często i jest wyświetlany ten komunikat, należy
skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci
przesyłowej musi wyrazić zgodę na zmianę parametrów użytkowych
falownika.
Jeśli operator sieci wyrazi zgodę, zmianę parametrów użytkowych
należy uzgodnić z infolinią serwisową firmy SMA.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
15
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
601
Grid fault
Falownik wykrył niedopuszczalnie wysoki udział prądu stałego w prądzie sieciowym.
Rozwiązanie:
1. Sprawdzić udział prądu stałego w punkcie przyłączenia do sieci.
2. Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się
operatorem sieci przesyłowej i wyjaśnić, czy jest możliwe zwiększenie
nadzorowanej wartości granicznej w falowniku.
701
Frequency not permitted > Check parameters
Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem.
Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem
występowania częstych wahań.
Jeśli wahania występują często i jest wyświetlany ten komunikat, należy
skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci
przesyłowej musi wyrazić zgodę na zmianę parametrów użytkowych
falownika.
Jeśli operator sieci wyrazi zgodę, zmianę parametrów użytkowych
należy uzgodnić z infolinią serwisową firmy SMA.
1302
Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check
grid and fuses
Falownik wykrył usterkę w okablowaniu obwodu AC. Falownik nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
1. Wykonać prawidłowe przyłącze AC (patrz instrukcja obsługi falownika
dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com).
2. Zapewnić ustawienie prawidłowego zestawu danych krajowych. W tym
celu wybrać parametr Set country standard lub CntrySet i sprawdzić
nastawę.
1501
Reconnection fault grid
Zmieniony zestaw danych krajowych lub wprowadzona wartość jakiegoś parametru nie odpowiada miejscowym wymaganiom. Falownik nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Zapewnić ustawienie prawidłowego zestawu danych krajowych. W tym
celu wybrać parametr Set country standard lub CntrySet i sprawdzić
nastawę.
16
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
4 Diagnostyka błędów
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
3301
Unstable operation > Generator output too low
Zasilanie na wejściu DC jest niewystarczające do zapewnienia stabilnej pracy
falownika. Przyczynę mogą stanowić moduły fotowoltaiczne pokryte śniegiem
lub zbyt małe nasłonecznienie. Falownik przerywa dostarczanie energii i nie
może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
1. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt słabe, poczekać na większe.
2. Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany, należy dobrać
odpowiedni generator fotowoltaiczny i zapewnić jego prawidłowe
okablowanie.
3302
Unstable operation > Abort self-test
Zasilanie na wejściu DC jest niewystarczające do zapewnienia stabilnej pracy
falownika. Przyczynę mogą stanowić moduły fotowoltaiczne pokryte śniegiem
lub zbyt małe nasłonecznienie. Falownik przerywa dostarczanie energii i nie
może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
1. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt słabe, poczekać na większe.
2. Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany, należy dobrać
odpowiedni generator fotowoltaiczny i zapewnić jego prawidłowe
okablowanie.
3303
Unstable operation > Data storage blocked
Zasilanie na wejściu DC jest niewystarczające do zapewnienia stabilnej pracy
falownika. Przyczynę mogą stanowić moduły fotowoltaiczne pokryte śniegiem
lub zbyt małe nasłonecznienie. Falownik przerywa dostarczanie energii i nie
może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
1. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt słabe, poczekać na większe.
2. Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany, należy dobrać
odpowiedni generator fotowoltaiczny i zapewnić jego prawidłowe
okablowanie.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
17
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
3401 … 3402
DC overvoltage > Disconnect generator
Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika.
Rozwiązanie:
1. Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2,
strona 8).
2. Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia
wejściowego falownika.
Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego
falownika, z powrotem podłączyć wtyki DC do falownika.
Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika,
należy dobrać właściwy generator fotowoltaiczny lub skontaktować się z
instalatorem generatora fotowoltaicznego.
3. Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z
infolinią serwisową firmy SMA.
3501
Insulation resistance > Check generator
Falownik stwierdził zwarcie doziemne w generatorze fotowoltaicznym.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia
doziemnego (patrz rozdział 7, strona 29).
3601
High discharge current > Check generator
Prądy upływu falownika i generatora fotowoltaicznego są za wysokie. Przyczyną może być zwarcie, wystąpienie prądu uszkodzeniowego lub nieprawidłowe działanie.
Falownik przerywa tryb dostarczania energii natychmiast po przekroczeniu
wartości granicznej i następnie automatycznie podłącza się do publicznej sieci elektroenergetycznej. Jeśli taka sytuacja powtórzy się 5-krotnie w ciągu
dnia, falownik odłączy się od publicznej sieci elektroenergetycznej i przerwie
oddawanie energii do sieci
Rozwiązanie:
• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia
doziemnego (patrz rozdział 7, strona 29).
3701
Residual current too high > Check generator
Falownik wykrył prąd uszkodzeniowy, powstały wskutek krótkotrwałego uziemienia generatora fotowoltaicznego.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia
doziemnego (patrz rozdział 7, strona 29).
18
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
3801 … 3802
DC overcurrrent > Check generator
Zbyt duże natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę zasilanie energii do sieci.
Rozwiązanie:
• Gdy ten komunikat będzie często wyświetlany, należy dobrać
odpowiedni generator fotowoltaiczny i zapewnić jego prawidłowe
okablowanie.
3901 … 3902
Waiting for DC start conditions > Start conditions not met
Nie są jeszcze spełnione wymogi dotyczące oddawania energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
1. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt słabe, poczekać na większe.
2. Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany w godzinach porannych,
należy zwiększyć wartość graniczną napięcia wymaganą do
rozpoczęcia zasilania. W tym celu należy zmienić wartość parametru
Minimum voltage input lub A.VStr, B.VStr.
3. Gdy ten komunikat będzie się często pojawiał przy średnim
nasłonecznieniu, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny.
6001 … 6438
Self diagnosis > Interference of device
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
6501 … 6511
Self diagnosis > Interference of device
Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury.
Rozwiązanie:
1. Wyczyścić wentylatory (patrz rozdział 5, strona 24).
2. Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.
6512
Minimum operating temperature not reached
Falownik oddaje prąd do publicznej sieci elektroenergetycznej, gdy temperatura wynosi powyżej -25 °C.
6603 … 6604
Self diagnosis > Overload
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
19
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
6606
Interference of device
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
6701 … 6702
Communication disturbed
6801 … 6802
Self diagnosis > Input A defective
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
6901 … 6902
Self diagnosis > Input B defective
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
7001 … 7002
Sensor fault fan permanently on
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
7101
SD card defective
Karta SD nie została sformatowana.
Rozwiązanie:
• Sformatować na nowo kartę SD.
• Ponownie zapisać dane na karcie SD.
7102
Parameter file not found or defective
Plik z parametrami nie został znaleziony lub jest uszkodzony. Aktualizacja nie
powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.
Rozwiązanie:
• Ponownie skopiować plik z parametrami do odpowiedniego folderu
7105
Parameter setting failed
Ustawianie parametrów z karty SD zakończyło się niepowodzeniem. Falownik kontynuuje zasilanie.
Rozwiązanie:
• Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.
• Zwrócić się z wnioskiem o kod SMA Grid Guard.
20
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
7106
Parameter setting failed
Plik aktualizacji na karcie pamięci jest uszkodzony.
Rozwiązanie:
• Sformatować na nowo kartę pamięci.
• Zapisać ponownie pliki na karcie pamięci.
7110
No update file found
Nie znaleziono pliku aktualizacji.
Rozwiązanie:
• Skopiować plik aktualizacji do folderu na karcie pamięci. Do tego celu
wybrać katalog \UPDATE.
7201 … 7202
Data storage not possible
Błąd wewnętrzny. Falownik kontynuuje oddawanie prądu do publicznej sieci
elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
7303
Update main CPU failed
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
7305
Update RS485I module failed
Nie wykonano aktualizacji modułu RS 485i.
Rozwiązanie:
• Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
• Jeśli błąd się powtórzy, skontaktować się z infolinią serwisową firmy
SMA.
7311
Update language table failed
Nie wykonano aktualizacji tabeli języków.
Rozwiązanie:
• Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
• Jeśli błąd się powtórzy, skontaktować się z infolinią serwisową firmy
SMA.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
21
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
7316
Update Speedwire module failed
Nie wykonano aktualizacji modułu Speedwire.
Rozwiązanie:
• Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
• Jeśli błąd się powtórzy, skontaktować się z infolinią serwisową firmy
SMA.
7326
Update Webconnect failed
Nie wykonano aktualizacji modułu Webconnect.
Rozwiązanie:
• Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
• Jeśli błąd się powtórzy, skontaktować się z infolinią serwisową firmy
SMA.
7701 … 7703
Self diagnosis > Interference of device
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
8001
Derating occured
Wskutek zbyt wysokiej temperatury falownik ograniczył swoją moc na okres
dłuższy niż 10 minut.
Rozwiązanie:
• Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się
z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.
• Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.
8101 … 8104
Communication disturbed
Przyczynę należy ustalić z infolinią serwisową firmy SMA.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
9002
Installer code invalid
Wprowadzono nieprawidłowy kod SMA Grid Guard. Parametry są nadal objęte ochroną i nie można ich zmienić.
Rozwiązanie:
• Wprowadzić prawidłowy kod SMA Grid Guard.
22
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
4 Diagnostyka błędów
Numer zdarzenia
Komunikat, przyczyna i sposób usunięcia
9003
Grid parameter locked
Parametry są aktualnie zablokowane. Nie można ich modyfikować.
Rozwiązanie:
• Odblokować parametry poprzez wprowadzenie kodu SMA Grid
Guard.
9005
Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply
Moc instalacji fotowoltaicznej jest za mała, aby móc ustawić zestaw danych
krajowych. Przy odpowiednim nasłonecznieniu falownik samoczynnie wykona
ustawienia.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
23
5 Czyszczenie wentylatorów
5
SMA Solar Technology AG
Czyszczenie wentylatorów
5.1
Czyszczenie wentylatorów na dole urządzenia
Najpierw należy wyczyścić wentylatory znajdujące się w dolnej części falownika, a następnie
wentylatory z lewej strony obudowy.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2 „Odłączanie falownika spod
napięcia”, strona 8).
2. Poczekać, aż wentylator przestanie się obracać.
3. Zdjąć i wyczyścić kratkę wentylatora.
• Za pomocą wkrętaka wcisnąć w prawą
stronę obydwa zatrzaski przy prawej
krawędzi kratki wentylatora i zwolnić z
uchwytu.
• Ostrożnie zdjąć kratkę wentylatora.
• Wyczyścić kratkę wentylatora miękką szczotką, pędzlem, szmatką lub sprężonym
powietrzem.
4. Wcisnąć zatrzaski wentylatora w kierunku jego
środka.
5. Powoli wyjąć wentylator z falownika.
24
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
5 Czyszczenie wentylatorów
6. Odblokować i wyciągnąć wtyczkę wentylatora.
7.
Zagrożenie uszkodzeniem wentylatora sprężonym powietrzem
• Następnie wyczyścić wentylator miękką szczotką, pędzlem lub wilgotną szmatką.
8. Po wyczyszczeniu włożyć z powrotem wtyczkę
wentylatora do gniazdka aż do zatrzaśnięcia
się.
9. Włożyć wentylator do falownika, tak aby się zatrzasnął z charakterystycznym odgłosem.
10. Wcisnąć kratkę wentylatora do uchwytu, tak aby się zatrzasnęła ze słyszalnym odgłosem.
11. Wyczyścić wentylator z lewej strony obudowy (patrz rozdział 5.2 „Czyszczenie wentylatora
z lewej strony obudowy”, strona 25).
5.2
Czyszczenie wentylatora z lewej strony obudowy
1.
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
• Sprawdzić, czy falownik jest odłączony spod napięcia (patrz rozdział 2.2 „Odłączanie
falownika spod napięcia”, strona 8).
2. Zdjąć lewą i prawą kratkę wentylacyjną i wyczyścić:
• Za pomocą wkrętaka płaskiego obrócić
zamek obrotowy kratki wentylacyjnej, aż
rowek zamka znajdzie się w pionie.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
25
5 Czyszczenie wentylatorów
SMA Solar Technology AG
• Zdjąć kratkę wentylacyjną. W tym celu
podnieść kratkę wentylacyjną za pomocą
wkrętaka.
• Wyczyścić kratkę wentylacyjną miękką szczotką, pędzlem lub sprężonym powietrzem.
3.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika poprzez ciała obce
• Nie wolno na stałe usuwać kratek wentylacyjnych, gdyż w przeciwnym razie do wnętrza
falownika mogą się przedostać ciała obce.
4. Poczekać, aż wentylator przestanie się obracać.
5. Wcisnąć zatrzaski wentylatora w kierunku jego
środka.
6. Powoli wyjąć wentylator z falownika.
7. Odblokować i wyciągnąć wtyczkę wentylatora.
8.
Zagrożenie uszkodzeniem wentylatora sprężonym powietrzem
• Następnie wyczyścić wentylator wyczyścić miękką szczotką, pędzlem lub wilgotną
szmatką.
9. Po wyczyszczeniu włożyć z powrotem wtyczkę
wentylatora do gniazdka aż do zatrzaśnięcia
się.
10. Włożyć wentylator do falownika, tak aby się zatrzasnął z charakterystycznym odgłosem.
26
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
5 Czyszczenie wentylatorów
11. Ponownie przymocować kratki wentylacyjne na falowniku.
• Założyć z powrotem kratę wentylacyjną aż
do zatrzaśnięcia się.
• Za pomocą wkrętaka płaskiego obrócić
zamek obrotowy kratki wentylacyjnej, aż
rowek zamka znajdzie się w poziomie i
strzałki skierowane są w prawą stronę.
• Sprawdzić, czy kratka wentylacyjna jest dobrze zamocowana.
12. Ponownie uruchomić falownik (patrz rozdział 11, strona 39).
13. Aby zapewnić działanie wentylatorów, sprawdzić wentylatory (patrz rozdział 6, strona 28).
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
27
6 Sprawdzanie działania wentylatorów
6
SMA Solar Technology AG
Sprawdzanie działania wentylatorów
Działanie wentylatorów można sprawdzić za pomocą pewnego parametru.
Sposób postępowania w celu zmiany parametrów jest opisany w instrukcji obsługi falownika lub
produktu komunikacyjnego (patrz instrukcja obsługi falownika lub produktu komunikacyjnego).
Sposób postępowania:
1. Wybrać parametr Fan test lub FanTst i ustawić na wartość Wł. lub On.
2. Zapisać ustawienia do pamięci.
3. Sprawdzić, czy na dole wpływa powietrze, a na górze wypływa z kratek wentylacyjnych i
czy wentylatory nie wydają dziwnych odgłosów.
Jeśli powietrze nie jest zasysane na dole, a z kratek wentylacyjnych na górze nie wypływa
powietrze lub wentylatory wydają dziwne odgłosy, najprawdopodobniej wentylatory nie
zostały prawidłowo zamontowane. Sprawdzić, czy wentylatory są prawidłowo
zamontowane.
Jeśli wentylatory są prawidłowo zamontowane, należy skontaktować się z infolinią serwisową
firmy SMA.
4. Wybrać parametr Fan test lub FanTst i ustawić na wartość Wył. lub Off.
5. Zapisać ustawienia do pamięci.
28
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
7
7 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania
zawarcia doziemnego
Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem
występowania zawarcia doziemnego
Jeśli wyświetlane są komunikaty o usterce o numerach 3501, 3601 lub 3701, przyczyną może
być wystąpienie zwarcia doziemnego. Elektryczna izolacja instalacji fotowoltaicznej względem
ziemi jest uszkodzona lub niewystarczająca.
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
W przypadku zwarcia doziemnego może wystąpić wysokie napięcie.
• Przewody generatora fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
• Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i podstawy generatora fotowoltaicznego.
• Nie wolno podłączać do falownika ciągów ogniw fotowoltaicznych ze zwarciem
doziemnym.
Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie
• Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC
1 000 V lub z większym zakresem.
Sposób postępowania:
Aby sprawdzić, czy w instalacji fotowoltaicznej występuje zwarcie, należy wykonać poniższe
czynności w podanej kolejności. Dokładny opis postępowania znajduje się poniżej.
• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego,
wykonując pomiar napięcia.
• Jeśli pomiar napięcia nie zakończył się pomyślnie, sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod
kątem występowania zwarcia doziemnego, wykonując pomiar rezystancji izolacji.
Kontrola za pomocą pomiaru napięcia
Sprawdzić każdy ciąg ogniw fotowoltaicznych pod kątem występowania zwarcia doziemnego
zgodnie z poniższym opisem.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2, strona 8).
2. Zmierzyć napięcie:
• Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem dodatnim a potencjałem ziemi (PE).
• Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem ujemnym a potencjałem ziemi (PE).
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
29
7 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania
zawarcia doziemnego
SMA Solar Technology AG
• Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem ujemnym a dodatnim.
W przypadku, gdy jednocześnie otrzymamy poniższe wyniki, to w instalacji
fotowoltaicznej występuje zwarcie doziemne:
☑ Wszystkie zmierzone wartości napięcia są stabilne.
☑ Suma wartości napięć zmierzonych względem potencjału ziemi jest w przybliżeniu
równa napięciu zmierzonemu pomiędzy biegunem dodatnim a ujemnym.
• Jeśli występuje zwarcie doziemne, na podstawie stosunku obu zmierzonych wartości
napięcia określić miejsce występowania zwarcia, a następnie usunąć je.
Przykład: miejsce wystapienia zwarcia doziemnego
Na przedstawionym przykładzie zwarcie doziemne występuje między drugim i trzecim
modułem fotowoltaicznym.
3. Jeśli pomiar nie pozwala na jednoznaczne wskazanie zwarcia doziemnego, a komunikat jest
nadal wyświetlany, wykonać pomiar rezystancji izolacji.
4. Ciągi ogniw fotowoltaicznych, w których nie występuje zwarcie doziemne, podłączyć z
powrotem do falownika i uruchomić falownik (patrz rozdział 11, strona 39).
Kontrola za pomocą pomiaru rezystancji izolacji
Jeśli pomiar napięcia nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy występuje zwarcie
doziemne, należy wykonać pomiar rezystancji izolacji.
Ilustracja 1: Schemat pomiaru
30
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
7 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania
zawarcia doziemnego
Obliczenie rezystancji izolacji
Łączną rezystancję instalacji fotowoltaicznej lub jednego ciągu ogniw fotowoltaicznych
można obliczyć na podstawie poniższego wzoru:
łączny
Informację o dokładnej wartości rezystancji izolacji modułu fotowoltaicznego można uzyskać
u producenta modułu lub znaleźć w parametrach technicznych.
Jako przeciętną wartość rezystancji modułu można przyjąć dla cienkowarstwowych modułów
fotowoltaicznych wartość równą ok. 40 mega omów, a w przypadku modułów
polikrystalicznych i monokrystalicznych - ok. 50 mega omów (szczegółowe informacje na
temat obliczania rezystancji izolacji zawiera informacja techniczna „Insulation Resistance
(Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants” dostępna w Internecie pod adresem
www.SMA-Solar.com).
Wymagane urządzenia:
☐ Odpowiednie urządzenie do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów
☐ Miernik rezystancji izolacji
Wymagane jest urządzenie do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów
generatora fotowoltaicznego.
Pomiar rezystancji izolacji można wykonać tylko przy stosowaniu odpowiedniego urządzenia
do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów generatora fotowoltaicznego. Bez
odpowiedniego urządzenia nie wolno wykonywać pomiaru rezystancji izolacji.
Sposób postępowania:
1. Obliczyć przewidywaną wartość rezystancji izolacji w ciągu ogniw fotowoltaicznych.
2.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2, strona 8).
3.
4.
5.
6.
Zamontować urządzenie do zwierania obwodów.
Podłączyć miernik rezystancji izolacji.
Stworzyć obwód zwarciowy w pierwszym ciągu ogniw fotowoltaicznych.
Ustawić napięcie probiercze. Napięcie probiercze powinno być jak najbardziej zbliżone do
maksymalnej wartości napięcia w modułach fotowoltaicznych, lecz nie może go przekraczać
(patrz parametry techniczne modułów fotowoltaicznych).
7. Zmierzyć rezystancję izolacji.
8. Usunąć zwarcie doziemne.
9. Wykonać w ten sam sposób pomiar rezystancji izolacji w pozostałych ciągach ogniw
fotowoltaicznych.
☑ Jeśli zmierzona w danym ciągu ogniw fotowoltaicznym wartość rezystancji izolacji
znacznie odbiega od wartości obliczonej teoretycznie, to w danym ciągu występuje
zwarcie doziemne.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
31
7 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania
zawarcia doziemnego
SMA Solar Technology AG
10. Ciąg ogniw fotowoltaicznych, w którym występuje zwarcie doziemne, wolno podłączyć z
powrotem do falownika dopiero po usunięciu zwarcia.
11. Podłączyć z powrotem do falownika wszystkie pozostałe ciągi ogniw fotowoltaicznych.
12. Ponownie uruchomić falownik (patrz rozdział 11, strona 39).
13. Jeśli falownik nadal sygnalizuje usterkę izolacji, należy skontaktować się z infolinią serwisową
firmy SMA. Ewentualnie może mieć miejsce sytuacja, w której do falownika podłączona jest
nieodpowiednia ilość modułów fotowoltaicznych.
32
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
8
8 Kontrola sprawności ochronników przepięciowych
Kontrola sprawności ochronników przepięciowych
Ochronniki przepięciowe to części zużywające się, na funkcjonowanie których mogą negatywnie
wpływać starzenie lub powtarzające się przepięcia. Dlatego, wraz z upływem czasu, ochronniki
przepięciowe utracą swoją funkcję ochronną.
Sprawność każdego ochronnika przepięciowego należy sprawdzić w sposób opisany poniżej.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2, strona 8).
• Przed zdjęciem osłony DC należy poczekać 20 minut.
2. Za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3)
odkręcić śruby w osłonie DC, podnieść osłonę
od dołu i zdjąć ją.
3. Sprawdzić, czy któryś z ochronników
przepięciowych nie jest uszkodzony.
Jeśli w okienku ochronnika przepięciowego obok oznaczenia typu nie widać paska,
ochronnik przepięciowy jest sprawny.
Jeśli w okienku ochronnika przepięciowego obok oznaczenia typu znajduje się czerwony
pasek, ochronnik przepięciowy jest uszkodzony. Firma SMA Solar Technology AG zaleca
wymianę wszystkich ochronników przepięciowych i warystorów DC, gdyż z reguły przyczyna
usterki w takim samym stopniu dotyczy wszystkich ochronników przepięciowych.
• Zamówić nowe ochronniki przepięciowe i warystory DC (patrz rozdział 14 „Części
zamienne”, strona 50).
• Gdy dostępne są nowe ochronniki przepięciowe i warystory DC, wymienić wszystkie
ochronniki przepięciowe (patrz rozdział 9, strona 35) i warystory DC (patrz
rozdział 10, strona 37).
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
33
8 Kontrola sprawności ochronników przepięciowych
SMA Solar Technology AG
4. Za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 3
przykręcić wszystkie 4 śruby osłony DC,
dokręcając je w kolejności od 1 do 4 (moment
dokręcania: 3 Nm ± 0,3 Nm).
5. Ponownie uruchomić falownik (patrz rozdział 11, strona 39).
34
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
9
9 Wymiana ochronnika przepięciowego
Wymiana ochronnika przepięciowego
Jeśli przynajmniej jeden ochronnik przepięciowy jest uszkodzony, firma SMA Solar Technology AG
zaleca wymianę wszystkich ochronników przepięciowych i warystorów.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
• Odłączyć falownik spod napięcia i otworzyć dolną pokrywę obudowy (patrz
rozdział 2.2, strona 8).
• Przed zdjęciem osłony DC należy poczekać 20 minut.
2. Za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3)
odkręcić śruby w osłonie DC, podnieść osłonę
od dołu i zdjąć ją.
3. Wyjąć wszystkie ochronniki przepięciowe z
gniazd. W tym celu należy ścisnąć użebrowane
powierzchnie z lewej i prawej strony ochronnika
przepięciowego.
4. Z każdego ochronnika przepięciowego zdjąć
czerwony pierścień zabezpieczający
umieszczony na środkowym styku na dole
ochronnika przepięciowego.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
35
9 Wymiana ochronnika przepięciowego
SMA Solar Technology AG
5. Zamontować nowe ochronniki przepięciowe w
odpowiednich gniazdach, tak aby boczne
zatrzaski zatrzasnęły się. Okienko w każdym
ochronniku przepięciowym musi być skierowane
w prawą stronę.
6. Sprawdzić, czy każdy ochronnik przepięciowy jest stabilnie zamocowany na swoim miejscu.
7. Za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 3
przykręcić wszystkie 4 śruby osłony DC,
dokręcając je w kolejności od 1 do 4 (moment
dokręcania: 3 Nm ± 0,3 Nm).
8. Wymiana warystorów (patrz rozdział 10, strona 37).
36
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
10 Wymiana warystorów
10 Wymiana warystorów
Ilustracja 2: Warystory umieszczone wewnątrz falownika
Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie
W przypadku braku warystorów falownik nie jest chroniony przed przepięciami.
• W instalacjach fotowoltaicznych o dużym ryzyku występowania przepięć nie wolno
eksploatować falownika bez warystorów.
• Falownik wolno ponownie uruchomić dopiero po wymianie uszkodzonych warystorów na
nowe.
1.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2, strona 8).
• Przed otwarciem górnej pokrywy obudowy należy odczekać 20 minut, aby napięcie
resztkowe mogło się rozładować.
2. Odkręcić śruby w górnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 4) i
zdjąć pokrywę obudowy.
3. Włożyć narzędzie montażowe do zacisków w
listwie zaciskowej.
4. Wyjąć warystor z listwy zaciskowej.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
37
10 Wymiana warystorów
SMA Solar Technology AG
5. Włożyć do listwy zaciskowej nowy warystor.
Napis na warystorze musi być przy tym
skierowany w kierunku używanego narzędzia.
6. Wyjąć narzędzie montażowe z zacisków listwy zaciskowej.
7. Przyłożyć osłonę DC przy górnej krawędzi, przechylić ją do dołu i dokręcić (moment
dokręcania: 3,5 Nm).
8. Przykręcić górną pokrywę obudowy przy użyciu
6 śrub i podkładek sprężystych wachlarzowych,
używając w tym celu klucza imbusowego o
rozmiarze 4; śruby należy dokręcać w
kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania: 6
Nm ± 0,3 Nm). Ząbki podkładek sprężystych
wachlarzowych muszą być przy tym skierowane
w kierunku pokrywy obudowy.
9. Ponownie uruchomić falownik (patrz rozdział 11, strona 39).
38
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
11 Ponowne uruchomienie falownika
11 Ponowne uruchomienie falownika
Aby ponownie uruchomić falownik odłączony wcześniej spod napięcia (na przykład w celu
dokonania konfiguracji), należy wykonać poniższe czynności w określonej kolejności.
Warunki:
☐ Falownik musi być prawidłowo zamontowany.
☐ Wtyki DC muszą być prawidłowo przygotowane.
☐ Wtyki DC muszą być prawidłowo podłączone.
Sposób postępowania:
1. Przewód AC należy poprowadzić w taki sposób, aby nie mógł on zostać uszkodzony przez
ściankę działową w dolnej pokrywie obudowy.
2. Podłączyć do falownika przygotowane wtyki DC.
☑ Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.
3. Nieużywane wejścia DC zamknąć wtykami DC i zaślepkami uszczelniającymi.
4. Założyć od góry dolną pokrywę obudowy i
przechylić do dołu. Śruby muszą przy tym
wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
5. Przykręcić wszystkie 6 śrub za pomocą klucza
imbusowego o rozmiarze 3, dokręcając je w
kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania:
2,0 Nm ± 0,3 Nm). Dokręcanie śrub w tej
kolejności pozwoli uniknąć przekrzywienia
pokrywy obudowy i utraty szczelności.
Rada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy
obudowy, długą śrubę należy włożyć na dole
do środkowego otworu, a pozostałe 5 krótkich
śrub do pozostałych otworów.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
39
11 Ponowne uruchomienie falownika
SMA Solar Technology AG
6. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC w położeniu
O, aby obie śruby były widoczne w trakcie
montażu.
7. Mocno wetknąć rozłącznik izolacyjny DC w jego miejsce w falowniku. Rozłącznik izolacyjny
DC musi przy tym znajdować się nadal w położeniu O i być ustawiony w taki sposób, aby
śruby wystawały poza gwint.
8. Przykręcić obie śruby za pomocą klucza
imbusowego o rozmiarze 3 (moment
dokręcania: 2 Nm ± 0,2 Nm).
9. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC falownika w
położeniu I.
40
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
11 Ponowne uruchomienie falownika
10. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy dla wszystkich 3 faz.
☑ Wszystkie 3 diody LED zapalają się i rozpoczyna się faza uruchomienia. Faza uruchomienia
może potrwać kilka minut.
☑ Zielona dioda LED świeci się. Rozpoczyna się praca w trybie zasilania sieci.
✖ Czy pulsuje zielona dioda LED?
Możliwa przyczyna usterki: napięcie wejściowe DC jest jeszcze zbyt niskie lub falownik
kontroluje publiczną sieć elektroenergetyczną.
• Gdy napięcie wejściowe DC osiągnie odpowiednią wartość i spełnione są warunki
podłączenia do sieci, falownik uruchamia się.
✖ Czy świeci się czerwona dioda LED, a na wyświetlaczu został wyświetlony komunikat o
błędzie i numer zdarzenia?
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 4 „Diagnostyka błędów”, strona 13).
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
41
12 Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia zastępczego
SMA Solar Technology AG
12 Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia
zastępczego
W razie usterki może być konieczna wymiana falownika. W takim przypadku dostarczymy
urządzenie zastępcze, na którym są zamontowane 2 pokrywy transportowe. Przed odesłaniem
posiadanego falownika do firmy SMA Solar Technology AG, należy zdemontować górną i dolną
pokrywę obudowy posiadanego falownika i w to miejsce zamontować pokrywy transportowe;
ponadto, w stosownym przypadku, z uszkodzonego falownika należy wymontować wyposażenie
dodatkowe i zamontować je w urządzeniu zastępczym.
Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu
Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować
uszkodzenie uszczelki w pokrywie. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do
falownika.
• Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej
-5 °C.
• Jeśli konieczne jest otworzenie falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć z
uszczelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym
przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika wskutek przedostania do jego wnętrza
kurzu i wilgoci
Przedostanie się do wnętrza falownika kurzu i wilgoci może być przyczyną jego uszkodzenia i
negatywnie odbić się na jego funkcjonowaniu.
• Wszystkie otwory w obudowie falownika należy szczelnie zamknąć.
• Nie wolno otwierać falownika podczas opadów deszczu, śniegu i wysokiej wilgotności
powietrza (> 95 %).
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika w wyniku wyładowania
elektrostatycznego
Dotknięcie elektronicznych komponentów falownika może doprowadzić do uszkodzenia lub
zniszczenia produktu wskutek wyładowania elektrostatycznego.
• Przed dotykaniem elementów falownika należy się uziemić.
42
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
12 Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia zastępczego
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Uszkodzony falownik należy wyłączyć z eksploatacji (patrz rozdział 13, strona 47).
• Przed otwarciem górnej pokrywy obudowy należy odczekać 20 minut, aby napięcie
resztkowe mogło się rozładować.
2. Odkręcić śruby w górnej pokrywie obudowy uszkodzonego falownika za pomocą klucza
imbusowego (rozmiar 4) i zdjąć pokrywę obudowy.
3. W stosownym przypadku wymontować z uszkodzonego falownika zamontowane złącza
(patrz instrukcja obsługi interfejsu komunikacyjnego).
4. Jeśli w uszkodzonym falowniku są zamontowane ochronniki przepięciowe, wymontować je z
falownika (patrz rozdział 9, strona 35).
5. Zdemontować z uszkodzonego falownika rozłącznik izolacyjny DC:
• 2 śruby odkręcić za pomocą klucza
imbusowego (rozmiar 3).
• Wyjąć rozłącznik izolacyjny DC z
urządzenia, ciągnąc go do dołu.
• Rozłącznik izolacyjny należy zachować na przyszłość, gdyż zostanie on zamontowany
w urządzeniu zastępczym.
6. Za pomocą klucza imbusowego w rozmiarze 4 odkręcić wszystkie śruby w górnej pokrywie
transportowej urządzenia zastępczego i zdjąć pokrywę transportową.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
43
12 Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia zastępczego
SMA Solar Technology AG
7. Za pomocą klucza imbusowego w rozmiarze 3
odkręcić wszystkie śruby w dolnej pokrywie
transportowej urządzenia zastępczego, a
następnie podnieść pokrywę transportową od
dołu i zdjąć ją.
8. Górną pokrywę transportową urządzenia
zastępczego zamontować na uszkodzonym
falowniku. W tym celu za pomocą klucza
imbusowego o rozmiarze 4 przykręcić górną
pokrywę transportową przy użyciu 6 śrub i
podkładek sprężystych wachlarzowych; śruby
należy dokręcać w kolejności od 1 do 6
(moment dokręcania: 6 Nm ± 0,3 Nm). Ząbki
podkładek sprężystych wachlarzowych muszą
być przy tym skierowane w kierunku pokrywy
obudowy.
9. Dolną pokrywę transportową urządzenia zastępczego zamontować na uszkodzonym
falowniku. W tym celu założyć od góry dolną pokrywę transportową i przechylić ją do dołu.
Śruby muszą przy tym wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
10. Za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3)
przykręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie
transportowej, dokręcając je w kolejności od 1
do 6 (moment dokręcania: 2,0 Nm ± 0,3 Nm).
Dokręcanie śrub w tej kolejności pozwoli
uniknąć przekrzywienia pokrywy i utraty
szczelności.
Rada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy
obudowy, długą śrubę należy włożyć na dole
do środkowego otworu, a pozostałe 5 krótkich
śrub do pozostałych otworów.
11. Zamontować urządzenie zastępcze i podłączyć do instalacji elektrycznej (patrz instrukcja
obsługi falownika).
12. W stosownym przypadku zamontować w falowniku złącza i podłączyć je (patrz instrukcja
obsługi danego złącza).
13. W stosownym przypadku zamontować w falowniku ochronnik przepięciowy (patrz
rozdział 9, strona 35).
44
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
12 Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia zastępczego
14. Zamontować na urządzeniu zastępczym górną
pokrywę obudowy uszkodzonego falownika. W
tym celu za pomocą klucza imbusowego o
rozmiarze 4 przykręcić górną pokrywę
obudowy przy użyciu 6 śrub i podkładek
sprężystych wachlarzowych; śruby należy
dokręcać w kolejności od 1 do 6 (moment
dokręcania: 6 Nm ± 0,3 Nm). Ząbki podkładek
sprężystych wachlarzowych muszą być przy tym
skierowane w kierunku pokrywy obudowy.
15. Zamontować na urządzeniu zastępczym dolną pokrywę obudowy uszkodzonego falownika.
W tym celu założyć od góry dolną pokrywę obudowy i przechylić ją do dołu. Śruby muszą
przy tym wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
16. Przykręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie
obudowy za pomocą klucza imbusowego o
rozmiarze 3, dokręcając je w kolejności od 1 do
6 (moment dokręcania: 2,0 Nm ± 0,3 Nm).
Dokręcanie śrub w tej kolejności pozwoli
uniknąć przekrzywienia pokrywy i utraty
szczelności.
Rada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy
obudowy, długą śrubę należy włożyć na dole
do środkowego otworu, a pozostałe 5 krótkich
śrub do pozostałych otworów.
17. Podłaczyć w urządzeniu zastępczym rozłącznik izolacyjny DC:
• Ustawić rozłącznik izolacyjny DC w
położeniu O, aby obie śruby były
widoczne w trakcie montażu.
• Mocno wetknąć rozłącznik izolacyjny DC w jego miejsce w falowniku. Rozłącznik
izolacyjny DC musi przy tym znajdować się nadal w położeniu O i być ustawiony w taki
sposób, aby śruby wystawały poza gwint.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
45
12 Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia zastępczego
SMA Solar Technology AG
• Przykręcić obie śruby za pomocą klucza
imbusowego o rozmiarze 3 (moment
dokręcania: 2 Nm ± 0,2 Nm).
18. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC falownika w położeniu I.
19. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy dla wszystkich 3 faz.
☑ Wszystkie 3 diody LED zapalają się i rozpoczyna się faza uruchomienia. Faza
uruchomienia może potrwać kilka minut.
☑ Zielona dioda LED świeci się. Rozpoczyna się praca w trybie zasilania sieci.
✖ Czy pulsuje zielona dioda LED?
Możliwa przyczyna usterki: napięcie wejściowe DC jest jeszcze zbyt niskie lub falownik
kontroluje publiczną sieć elektroenergetyczną.
• Gdy napięcie wejściowe DC osiągnie odpowiednią wartość i spełnione są warunki
podłączenia do sieci, falownik uruchamia się.
✖ Czy świeci się czerwona dioda LED, a na wyświetlaczu został wyświetlony komunikat o
błędzie i numer zdarzenia?
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 4 „Diagnostyka błędów”, strona 13).
20. Uszkodzony falownik zamontować w kartonie po urządzeniu wymiennym i ustalić z firmą
SMA Solar Technology AG szczegóły dotyczące odbioru urządzenia.
46
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
13 Wyłączenie falownika z użytkowania
13 Wyłączenie falownika z użytkowania
Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała przy podnoszeniu i wskutek upuszczenia
falownika
Masa falownika wynosi 61 kg. Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upuszczenia falownika
podczas transportu lub zawieszania w uchwycie ściennym lub jego zdejmowania z uchwytu
można odnieść obrażenia ciała.
• Falownik należy przenosić i podnosić w pionie
przy pomocy kilku osób bez przechylania. W
tym celu należy jedną ręką chwycić uchwyt
falownika, a drugą przytrzymać go u góry
obudowy. W ten sposób można zabezpieczyć
falownik przed przechyleniem się do przodu.
• W przypadku podnoszenia i transportu
falownika za pomocą dźwigu należy wyjąć
zaślepki z otworów gwintowanych i wkręcić
do nich śruby oczkowe.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2, strona 8).
2. Wyjąć z falownika przewód AC. W tym celu przestawić dźwignię zabezpieczającą listwę
zaciskową do góry aż do oporu i wyjąć z listwy zaciskowej żyły przewodu AC.
3. Docisnąć do dołu dźwignię zabezpieczającą listwy zaciskowej przewodu AC.
4. Jeśli w falowniku stosowany jest przekaźnik wielofunkcyjny lub moduł SMA Power Control
Module, należy odłączyć przewód przyłączeniowy od falownika.
5. Gdy do falownika podłączone są inne przewody (np. przewód transmisji danych lub
przewód sieciowy), należy odłączyć je od falownika.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
47
13 Wyłączenie falownika z użytkowania
SMA Solar Technology AG
6. Założyć od góry dolną pokrywę obudowy i
przechylić do dołu. Śruby muszą przy tym
wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
7. Przykręcić wszystkie 6 śrub za pomocą klucza
imbusowego o rozmiarze 3, dokręcając je w
kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania:
2,0 Nm ± 0,3 Nm). Dokręcanie śrub w tej
kolejności pozwoli uniknąć przekrzywienia
pokrywy i utraty szczelności.
Rada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy
obudowy, długą śrubę należy włożyć na dole
do środkowego otworu, a pozostałe 5 krótkich
śrub do pozostałych otworów.
8.
Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy
• Poczekać 30 minut, aby obudowa mogła się schłodzić.
9. Zdemontować rozłącznik izolacyjny DC:
• 2 śruby odkręcić za pomocą klucza
imbusowego (rozmiar 3).
• Wyjąć rozłącznik izolacyjny DC z
urządzenia, ciągnąc go do dołu.
48
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
10.
11.
12.
13.
13 Wyłączenie falownika z użytkowania
• Jeśli demontaż falownika ma miejsce w związku z zastosowaniem urządzenia
zastępczego, rozłącznik izolacyjny DC należy przechować w bezpiecznym miejscu, aż
do momentu jego zamontowania w nowym falowniku. Nowy falownik zostanie
dostarczony bez rozłącznika izolacyjnego DC i posiadany rozłącznik DC należy w nim
zamontować.
Za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 4 wykręcić 2 śruby z łbem walcowym M5x10,
którymi falownik jest zabezpieczony na tylnej ściance.
Zdjąć falownik z tylnej ścianki, przesuwając go pionowo ku górze.
Jeśli falownik będzie przechowywany lub wysłany w opakowaniu, zapakować do
opakowania falownik, osłonę i w stosownym przypadku także rozłącznik obciążenia DC. W
tym celu należy użyć oryginalnego opakowania lub kartonu odpowiedniego do ciężaru i
rozmiarów falownika.
W przypadku utylizacji falownika należy przestrzegać obowiązujących w miejscu instalacji
przepisów dotyczących utylizacji złomu elektronicznego.
Podręcznik serwisowy
STP20-25TL-SG-pl-10
49
14 Części zamienne
SMA Solar Technology AG
14 Części zamienne
Poniższe zestawienie zawiera części zamienne do posiadanego produktu. W razie potrzeby
można je zamówić w firmie SMA Solar Technology AG lub u sprzedawcy urządzenia.
Nazwa
Krótki opis
Zapasowe warystory
Zestaw 4 warystorów kontrolowanych termicznie z narzędziem montażowym
Narzędzie montażowe stoso- Narzędzie do montażu warywane podczas wymiany wary- storów
storów
Numer katalogowy firmy
SMA
1AA-326-000-004
66-0059
Ochronnik przepięciowy typu II Ochronnik przepięciowy typu II
na wejścia A i B
DC_SPD_KIT3-10
Wtyk DC SUNCLIX
Wtyk polowy do przewodów o
przekroju 2,5 mm² ... 6 mm²
SUNCLIX-FC6-SET
Kratka wentylacyjna
Zestaw kratek wentylacyjnych
(lewa i prawa) jako część zamienna
45-1089980
50
STP20-25TL-SG-pl-10
Podręcznik serwisowy
15 Kontakt
SMA Solar Technology AG
15 Kontakt
W przypadku problemów technicznych z naszymi produktami prosimy o kontakt z infolinią
serwisową firmy SMA. Aby móc udzielić Państwu właściwej pomocy, niezbędne są następujące
informacje:
• Typ falownika
• Numer seryjny falownika
• Wersja oprogramowania sprzętowego falownika
• Specjalne krajowe ustawienia falownika (w stosownym przypadku)
• Typ i ilość podłączonych modułów fotowoltaicznych
• Miejsce i wysokość montażu falownika
• Komunikat z falownika
• Wyposażenie opcjonalne, np. produkty komunikacyjne
• Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego (w stosownym przypadku)
Australia
SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Toll free for Australia: 1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200
Belgien/Belgique/België
SMA Benelux BVBA/SPRL
Mecheln
+32 15 286 730
Brasil
Vide España (Espanha)
Česko
SMA Central & Eastern Europe s.r.o. +420 235 010 417
Praha
Chile
Ver España
Danmark
Se Deutschland (Tyskland)
Deutschland
SMA Solar Technology AG
Niestetal
Medium Power Solutions
Wechselrichter: +49 561 9522‑1499
Kommunikation: +49 561 9522‑2499
SMA Online Service Center:
www.SMA.de/Service
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island: +49 561 9522-399
PV-Diesel Hybridsysteme:
+49 561 9522-3199
Power Plant Solutions
Sunny Central: +49 561 9522-299
España
SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Barcelona
Podręcznik serwisowy
Llamada gratuita en España:
900 14 22 22
Internacional: +34 902 14 24 24
STP20-25TL-SG-pl-10
51
15 Kontakt
SMA Solar Technology AG
France
SMA France S.A.S.
Lyon
Medium Power Solutions
Onduleurs : +33 472 09 04 40
Communication : +33 472 09 04 41
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island : +33 472 09 04 42
Power Plant Solutions
Sunny Central : +33 472 09 04 43
India
SMA Solar India Pvt. Ltd.
Mumbai
+91 22 61713888
Italia
SMA Italia S.r.l.
Milano
+39 02 8934-7299
Κύπρος/Kıbrıs Βλέπε Ελλάδα/ Bkz. Ελλάδα (Yunanistan)
Luxemburg/Lu- Siehe Belgien
xembourg
Voir Belgique
Magyarország lásd Česko (Csehország)
Nederland
zie Belgien (België)
Österreich
Siehe Deutschland
Perú
Ver España
Polska
Patrz Česko (Czechy)
Portugal
SMA Solar Technology Portugal,
Unipessoal Lda
Lisboa
România
Vezi Česko (Cehia)
Schweiz
Siehe Deutschland
Slovensko
pozri Česko (Česká republika)
South Africa
SMA Solar Technology South Africa 08600 SUNNY (08600 78669)
Pty Ltd.
International: +27 (12) 643 1785
Centurion (Pretoria)
United Kingdom
SMA Solar UK Ltd.
Milton Keynes
+44 1908 304899
Ελλάδα
SMA Hellas AE
Αθήνα
801 222 9 222
International: +30 212 222 9 222
България
Вижте Ελλάδα (Гърция)
52
STP20-25TL-SG-pl-10
Gratuito em Portugal: 800 20 89 87
Internacional: +351 212377860
Podręcznik serwisowy
꫑끭
鲵뼑ꖱ霢
꫑끭
15 Kontakt
SMA Solar Technology AG
Ё೑
SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
࣫Ҁ
࣫Ҁ
대한민국
SMA Technology Korea Co., Ltd.
서울
+971 2 234-6177
+66 2 670 6999
+82-2-520-2666
/01,234 9:;
Other countries International SMA Service Line
Niestetal
Podręcznik serwisowy
5%6!78%
,234 9:;*<+%,='3)>+%
SMA Middle EastMiddle
LLC
East LLC
Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)
STP20-25TL-SG-pl-10
53
SMA Solar Technology
www.SMA-Solar.com

Podobne dokumenty

sunny boy 3000tl / 3600tl / 4000tl / 5000tl

sunny boy 3000tl / 3600tl / 4000tl / 5000tl Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować uszkodzenie uszczelki w pokrywie. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do falownika. • Falownik moż...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik serwisowy - SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL

Podręcznik serwisowy - SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. W przypadku odłąc...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik serwisowy - SMA Solar Technology AG

Podręcznik serwisowy - SMA Solar Technology AG • Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. • Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom. • Przed wykon...

Bardziej szczegółowo