ru ffU $W ffi N,qSyTHf *,W$,ZK|

Transkrypt

ru ffU $W ffi N,qSyTHf *,W$,ZK|
ruffU
$WffiN,qSyTHf*,W$,ZK|
WyCzal Filozoficm oHistoryczny
ul.A. Ikmir{skiego
274 90-219
Lffit,
trl. (04842)63543-50
falcs:((}4842)635-4!1.3
I
tr-6d2,dn. 13 puhdziemika20l5r.
I20| 5I 2016
L.dz.WFH/002-I
Pan/Pani
Uprzejmie proszg o przybycie na posiedzenie Rady WydziaNuFilozoficzno-Historycznego
Utr, kt6re odbgdziesig w dniu 22 paZdziernika 2015 roku /czwartek/ o eodz. 10.00 w
gmachu Wvdzialu Filozoficzno-Historycznego Utr-. ul. A. Kamifskieso 27a, Sala Rady
Wydzialu.I pietro
Porzqdek dziennY:
1. Przyjgcie protokolu zpoprzedniegoposiedzeniaRady Wydzialu
2. Komunikaty dziekariskie
3. Sprawy nauczania
4. Zaopiniowaniewniosk6w o powolanie:
a/ Kierownika Katedry Logiki i Metodologii Nauk
b/ Kierownika Katedry Historii Sredniowiecznej
5. Uchwala w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk
humanistycznych panu drowi JanuszowiBudziriskiemu
6. Nadaniestopniadoktora:
al mgr Aleksandrze Kanclerz - promotor-prof. nadzw, dr hab. A.Kaniowski
b /mgr MagdalenieDunaj - promotor-prof.nadzw.dr hab. K.Kaniowska
cl mgr Annie Kowalczyk - promotor-prof.nadzw.drhab. S.Bralewski
d/ mgr Katarzynie Skotnickiej - promotor-prof. nadzw. dr hab. S.Bralewski
el mgrMalgorzacie Parzynowskiej- promotor-prof. nadzw. dr hab. J.Kita
7. Dopuszczeniedo obrony pracy doktorskiej:
al mgr Anny Brzezinskiej - promotor-prof. dr hab. R.Stobecki
bl mgraTomaszaMichalowskiego - promotor-prof. nadzw. dr hab. A.Kaniowski
cl mgralana Pajora - promotor-prof. dr hab. A.Brzeziriski
dl mgr Anety Stawiszyriskiej- promotor-prof. dr hab. K.Badziak
el mgraMarcina Szymanskiego- promotor-prof. dr hab. K.Badziak
f/ mgr Marty Garas- promotor-prof. dr hab. L.Kalzer
8. Otwarcie przewodu doktorskiego :
a/ mgr Kai Bednarskiej - Katedra Logiki i Metodologii Nauk
9. Powolanie Pani prof. nadzw. dr hab. A.Marciniak-Kajzer na promotora pracy
doktorskiej mgra Mariusza Rychtera.
10.Wolne wnioski
Dziekan
znego
WydzialuFilozoficzno-Historyc
Uniwersytetutr-6dzkiego
Prof.dr hab.ZbisniewAnusik