Zakres Ubezpieczenia_SP7

Transkrypt

Zakres Ubezpieczenia_SP7
Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieŜy Szkoły Podstawowej
im. VII Obwodu "ObroŜa" Armii Krajowej w Legionowie – rok szkolny 2015/2016
Okres ubezpieczenia:
Seria i numer polisy:
Seria i numer polisy:
INP 082465
INP 082464
01.09.2015 – 31.08.2016
klasa sportowa
Zakres podstawowy ubezpieczenia NNW obejmuje następujące świadczenia:
−
−
−
−
−
−
−
świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na
zdrowiu,
świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia, dodatkowo 100% sumy
ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej,
zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych tj. gorsety, protezy, kortezy, kule,
stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary i aparaty słuchowe; do 20% sumy ubezpieczenia,
zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2 %
sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeŜeli okres niezdolności przekroczył 31 dni,
świadczenie z tytułu korepetycji: 100 zł za kaŜde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne
maksymalnie za 35 dni szkolnych),
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% naleŜnego świadczenia z
tytułu trwałego uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał
trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyŜej 50%
jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady w
wysokości 200 zł, jeŜeli Ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu.
PowyŜszy zakres został rozszerzony równieŜ o następujące świadczenia dodatkowe:
-
zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŜ koszty leczenia usprawniającego i koszty operacji plastycznych
koniecznych dla usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku.
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, koszty leczenia są to zalecone przez lekarza, udokumentowane i
związane z nieszczęśliwym wypadkiem koszty:
wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
Za koszty leczenia uwaŜa się równieŜ koszty badań diagnostycznych oraz koszty odbudowy stomatologicznej
zębów (o ile zostały uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku). Limit zwrotu kosztów odbudowy stomatologicznej
zębów wynosi 300 zł za jeden ząb.
Do koszów usprawniających natomiast zaliczamy terapię medyczną zaleconą przez lekarza, mającą na celu
przywrócenie najpełniejszej sprawności psychofizycznej układu kostno-mięśniowego oraz wyeliminowanie zaburzeń i
negatywnych reakcji psychicznych.
Za leczenie usprawniające uwaŜa się równieŜ rehabilitację.
-
dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
-
dodatkowe świadczenie z tytułu powaŜnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, za powaŜne zachorowanie uwaŜa się wystąpienie i zdiagnozowanie
jednej lub kilku wymienionych chorób:
choroba nowotworowa złośliwa,
niewydolność nerek,
poraŜenie kończyn,
przeszczep organu,
utrata wzroku,
utrata słuchu,
cukrzyca typu 1,
przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B lub C,
sepsa,
borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon,
choroby wywołane przez pneumokoki i meningokoki,
wirus AH1/N1
Operacja chirurgiczna natomiast określona została jako inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu
ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez wykwalifikowany personel medyczny, połączony z przecięciem tkanek, w
trakcie pobytu w szpitalu, mający na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów choroby. Operacją chirurgiczną nie jest
zabieg przeprowadzony w celach diagnostycznych, zabieg endoskopowy oraz cesarskie cięcie.
dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Uprzejmie przypominamy, Ŝe zakres ubezpieczenia NNW dla klasy sportowej rozszerzony jest o wyczynowe uprawianie
sportu. Zgodnie z § 2 pkt 22) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wyczynowe uprawianie sportu jest to forma aktywności
fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników
sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
a) poprzez uczestnictwo w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w
ramach szkolnych klubów sportowych, jak i pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych;
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązkowego planu lekcji w klasach
sportowych.
Za wyczynowe uprawianie sportu nie uwaŜa się natomiast:
a) uprawiania sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązkowego planu
lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy sportowej,
b) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy
Ubezpieczony jest uczniem klasy sportowej lub uczestniczy w ww. zawodach jako przedstawiciel szkolnego klubu
sportowego,
c) rekreacyjnym uprawianiem sportu,
PoniŜej znajdą Państwo tabelaryczne zestawienie zakresu ubezpieczenia z wysokością świadczenia za poszczególne ryzyko.
Świadczenie
Suma ubezpieczenia/ suma gwarancyjna
Wysokość
świadczenia/
limit
Zakres podstawowy
Świadczenie w tytułu śmierci Ubezpieczonego
na terenie placówki oświatowej
200 % sumy ubezpieczenia
20 000 zł
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego
100 % sumy ubezpieczenia
10 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu
1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku
Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia
środków pomocniczych
do 20 % sumy ubezpieczenia
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy
spowodowanej NNW
2 % sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeŜeli okres
niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni
Świadczenie z tytułu korepetycji
100 zł za 7 dni szkolnych, max. 35 dni szkolnych
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
5 % naleŜnego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
wypłacane Ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego
wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu powyŜej 50%
Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu
pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez
owady
200 zł, jeŜeli Ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej
48 godzin w szpitalu
100 zł
2 000 zł
200 zł
500 zł
Klauzule dodatkowe:
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
wskutek wypadku komunikacyjnego
Zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków
50 % sumy ubezpieczenia NNW
do wysokości 30 % sumy ubezpieczenia NNW, obejmujące:
- koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
- koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
- koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,
- koszty badań diagnostycznych,
- koszty odbudowy stomatologicznej zębów – 300 zł za jeden ząb
Ponadto:
15 000 zł
3 000 zł
- koszty leczenia usprawniającego (rehabilitacji) – do 30% sumy
ubezpieczenia NNW,
- koszty operacji plastycznych – do 30 % sumy ubezpieczenia NNW
Dodatkowe świadczenie z tytułu powaŜnego
zachorowania lub operacji chirurgicznej
Ubezpieczonego
Za powaŜne zachorowanie uwaŜa się wystąpienie i zdiagnozowanie
jednej lub kilku wymienionych chorób: choroba nowotworowa
złośliwa, poraŜenie kończyn, niewydolność nerek, sepsa, przeszczep
organu, utrata wzroku, utrata słuchu, cukrzyca typu 1, wirus AH1/N1,
borelioza lub odkleszczowe zapalenie opon, przewlekłe wirusowe
zapalenia wątroby typu B lub C, choroby wywołane
przez pneumokoki i meningokoki
Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga
rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku
500 zł
jednorazowe świadczenie w wysokości 1 500 zł
SKŁADKA ROCZA NA JEDNEGO UBEZPIECZONEGO
34 zł
SKŁADKA ROCZNA ZA JEDNEGO UBEZPIECZONEGO – Z ROZSZEZRENIEM ZAKRESU O
WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU (KLASA SPORTOWA)
50 zł
UWAGA!
ZAINTERESOWANYCH UBEZPIECZENIEM ROZDZICÓW PROSIMY O BEZPOŚREDNIE WPŁATY
SKŁADEK DO KLASOWEGO SKARBNIKA W TERMINIE DO 1. PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody
W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach
1000-1800 pod numerem telefonu 696 009 800 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]