Projekt umowy

Transkrypt

Projekt umowy
PROJEKT
UMOWA NR ……………….
zawarta w dniu .................................... w Warszawie
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
pomiędzy:
Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w 01-170 Warszawa
ul. Młynarska 43/45, NIP 526-21-50-068, reprezentowaną przez:
Pana Zbigniewa Leszczyńskiego – Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy zgodnie
z pełnomocnictwem Nr GP 0158/3141/2007 z dnia 14.05.2007 roku udzielonym przez Prezydenta
m. st. Warszawy,
zwaną dalej Zleceniodawcą
a
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§1
1.Przedmiotem umowy jest obsługa serwisowa, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych w siedzibie Straży Miejskiej m. St. Warszawy przy ul. Szegedyńskiej 13a.
Wykonawca ma obowiązek w ramach niniejszej umowy wykonać 2 przeglądy serwisowe.
2.Szczegółowy zakres prac podczas przeglądów i konserwacji określa załącznik nr 1 do Umowy.
Wszystkie inne prace, nie wymienione w załączniku nr 1, wymagające wymiany elementów
sterowania,
naprawy uszkodzeń instalacji elektrycznych zasilających oraz izolacji będą wykonane
i rozliczane w ramach niniejszej umowy, na podstawie odrębnych zleceń.
1. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie urządzenia i instalacje są przekazane do eksploatacji,
osiągnęły zakładane parametry pracy. Przepływy wody i powietrza zostały wyregulowane zgodnie
z dokumentacją techniczną.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podmiotem, który świadczy usługi w branży chłodniczej
i klimatyzacyjnej. Gwarantuje wykonawstwo prac zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej, obowiązującymi technologiami i starannością w sposób zapewniający prawidłowe
działanie instalowanych urządzeń.
§2
1. Strony zgodnie ustaliły, że przedmiot umowy wraz z kosztami zużytych materiałów oraz innych
części zamiennych będzie realizowany do kwoty zarezerwowanej w budżecie Zleceniodawcy,
nie większej niż ………… zł. brutto (słownie złotych: ………………………),
w tym:
1) za wykonanie 2 przeglądów Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………..
zł. brutto (słownie złotych: ………………………………………….),
2.
3.
4.
5.
6.
2) za interwencje w dni robocze w godz. 6.00 do 22.00 za 1 godzinę pracy serwisowej
rozliczenie nastąpi wg stawki ……….. zł brutto;
3) za czas pracy poniżej 1 godz. w dni robocze w godz. 6.00 do 22.00, rozliczenie nastąpi wg
stawki…………….. zł brutto;
4) za interwencje w dni robocze w godz. 22.00 do 6.00 oraz dni wolne i święta, za 1 godzinę
pracy serwisowej rozliczenie nastąpi wg stawki …….. zł. brutto (słownie złotych
…………………),
5) za czas pracy poniżej 1 godz. w dni robocze oraz dni wolne i święta, za1 godzinę pracy
serwisowej rozliczenie nastąpi wg stawki …….. zł. brutto (słownie złotych :
…………………),
Podstawą do wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury będzie protokół wykonania prac
potwierdzony przez Zleceniodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę.
Wynagrodzenie będzie wypłacone po wykonaniu prac, potwierdzonych protokółem,
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zleceniodawcy nastąpiło w
ostatnim dniu upływu terminu.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy ustawowe
odsetki.
§3
1. Ustalono, że pierwszy przegląd serwisowy dokonany zostanie w terminie 14-tu dni od daty zawarcia
umowy, a drugi przegląd serwisowy w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą nie później
jednak niż do dnia 30.10.2015r.
2. Czynności serwisowe i naprawy wykonane przez Zleceniobiorcę będą dokumentowane
protokółami wykonania prac serwisowych którego wzór stanowi załącznik nr 3,
potwierdzonymi przez Zleceniodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania napraw awaryjnych w okresie ważności umowy.
a) naprawy awaryjne wykonywane będą na pisemne zlecenie Zleceniodawcy przesłane
do
Zleceniobiorcy w dni robocze faksem na nr ……..………….
lub
email: ……………………………. .
b) w wypadku nagłych awarii zlecenie naprawy zostanie złożone telefonicznie na numer
telefonu …………………… czynny całą dobę, we wszystkie dni tygodnia przez upoważnioną
osobę reprezentującą Zleceniodawcę.
c) zleceniobiorca w takim przypadku zobowiązany jest podjąć naprawę do 12-tu godzin
od otrzymania zlecenia.
d) W przypadku braku możliwości naprawy natychmiastowej, prace naprawcze wykonane
będą w możliwie najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni. Termin może zostać
przekroczony w przypadku uzasadnionej konieczności sprowadzenia części zamiennych
niedostępnych w Polsce.
§4
Wyznacza się następujące osoby odpowiedzialne za koordynację prac wynikających z treści niniejszej
umowy:
1. ze strony Zleceniodawcy; ……………… - tel. ………………,
……………… - tel. ……………..,
2. ze strony Zleceniobiorcy; …………………………….
§5
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 2 ust. 1;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zleceniobiorcę
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. Kara umowna, określona w ust. 1 lit. a, zostanie zapłacona przez Zleceniobiorcę
na podstawie wystawionej przez Zleceniodawcę noty księgowej w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania.
4. Kara umowna, określona w ust. 1 lit. b zostanie potrącona przez Zleceniodawcę
z należności za przedmiot umowy, na podstawie noty księgowej.
5. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
1. Zleceniobiorca odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i określa ilość osób,
technologię, rodzaj narzędzi i sprzętu, jaki jest konieczny do wykonania pracy.
2. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy bezpłatny dostęp do energii elektrycznej w
zakresie
i ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy.
3. Zleceniobiorca może odmówić wykonania prac w przypadku braku zapewnionego dostępu
umożliwiającego wykonanie prac zgodnie z technologią przy zachowaniu zasad ppoż. oraz BHP.
§7
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 roku.
2. Każdej ze stron przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30
dniowego okresu wypowiedzenia.
§9
1. Zleceniobiorca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.
1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( j. t. Dz. U. z
2014 r. poz. 782 z późn. zm.). która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię
i nazwisko, a także danych w zakresie firmy.
lub
3. Zleceniobiorca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią
informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.). która podlega udostępnieniu
w trybie przedmiotowej Ustawy.
§10
1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy stronom przysługuje
prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla
Zleceniobiorcy i jeden dla Zleceniodawcy.
ZLECENIODAWCA:
ZLECENIOBIORCA:

Podobne dokumenty