Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Z HERMENEUTYKI PROBLEMÓW FILOZOFII
Rozprawy
Zbigniew Król: Apologia matematyki pitagorejskiej .......................................................... Wojciech Wrotkowski: Aἰών. Wieczność w teologii Heraklita z Efezu .......................... Piotr Pasterczyk: Miniatura platońskiej dialektyki w dialogu Teajtet ............................. Leszek Skowroński: Zarzut systematycznego błędu interpretacyjnego
w tłumaczeniu Etyki nikomachejskiej .......................................................................... Leszek Skowroński: Jaki sens ma „dobro” w księdze I Etyki nikomachejskiej? ............. Mikołaj Domaradzki: Platońskie inspiracje Filońskiej alegorezy . ................................... Tomasz Pawlikowski: Źródła historyczne klasycznej definicji prawdy
w sformułowaniach Tomasza z Akwinu . .................................................................... Tomasz Bartel: Metafizyczna interpretacja definicji: veritas est adaequatio
rei et intellectus u Tomasza z Akwinu ......................................................................... Paweł Milcarek: Miejsce Awicebrona w tworzeniu się metafizyki egzystencjalnej ................... Jan Krokos: Prawda sumienia ................................................................................................. Aleksander Lisowski: Wpływ filozofii arabskiej na przekształcenie
metafizyki w ontologię .................................................................................................. Wojciech Starzyński: Punkt wyjścia i przedmiot metafizyki w ujęciu Suareza . ............ Bogusław Paź: Zasada racji jako naczelna zasada poznania i bytu w wykładni
F.Ch. Baumeistera ......................................................................................................... Seweryn Blandzi, Danilo Facca: Czym właściwie jest podmiot . ................................... Dariusz Łukasiewicz: Podstawy i główne zasady teodycei Bernarda Bolzano ............... Maciej Soin: Wittgenstein – prawda i pewność .................................................................... Seweryn Blandzi: Aktualność myśli Kantowskiej ............................................................... Norbert Leśniewski: „Logika” – ontologia – fenomenologia.
Próba interpretacji filozofii Heideggera (1919–1929) .............................................. Jakub Duraj: Działaniowy kontekst realizacji znaczeń ....................................................... Mateusz Bonecki: Wzajemne uwikłanie poręczności i obecności w kontekście
praktycznego rozumienia prawdy u Heideggera ....................................................... 5
21
33
49
67
83
95
111
123
139
155
171
189
207
223
239
249
265
281
291
Tłumaczenia
Przemysław Parszutowicz: O dyskusjach Cassirera z Heideggerem . ............................ 305
Ernst Cassirer: Kant a problem metafizyki . ....................................................................... 313
Hans-Georg Gadamer: Parmenides Platona i jego oddziaływanie ................................... 337
Recenzje
Anna Drabarek: Intuicja. Poznanie bezpośrednie, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2006. Rec. Grzegorz Pyszczek . .................. 351
Jan Krokos: Sumienie jako poznanie, Warszawa 2004. Rec. Maciej Bała ....................... 354
Noty o Autorach . ...................................................................................................................... 359
Contents
Articles
Zbigniew Król: An Apology of Pythagorean Mathematics ............................................... Wojciech Wrotkowski: Aἰών. Eternity in Theology of Heraclitus of Ephesus . ............ Piotr Pasterczyk: Miniature Dialectis in Plato’s Theatetus .............................................. Leszek Skowroński: On a Systematic Error in the Polish Translation
of the Nicomachean Ethics . ......................................................................................... Leszek Skowroński: What is the Meaning of ‘Good’ in Book I
of Nicomachean Ethics? . .............................................................................................. Mikołaj Domaradzki: Platonic Inspirations of Philo’s Allegorical Method ................... Tomasz Pawlikowski: Historical Sources of the Classical Conception
of Truth in Thomas Aquinas ....................................................................................... Tomasz Bartel: Metaphysical Interpretations of ‘Veritas est aedequatio
rei et intelectus’ in Thomas Aquinas . .......................................................................... Paweł Milcarek: Avicebron – A Giant of Circumstances in Existential Metaphysic ................ Jan Krokos: The Truth of Conscience ................................................................................... Aleksander Lisowski: How Arabian Philosophy Contributed
to Transform Metaphysics into Ontology . ................................................................. Wojciech Starzyński: The Starting Point and Development of Metaphysics
in Francisco Suarez ....................................................................................................... Bogusław Paź: Principium rationis in Ch. F. Baumeister ................................................... Seweryn Blandzi, Danilo Facca: What is to Be Properly Called ‘Subject’.
Genealogy of a Concept ............................................................................................... Dariusz Łukasiewicz: Premises and Main Claims of Theodicy by Bernard Bolzano ............... Maciej Soin: Wittgenstein: Truth and Certainty ................................................................... Seweryn Blandzi: A Perennial Aspect of Kant’s Philosophy . .......................................... Norbert Leśniewski: Logic, Ontology, Phenomenology – an Interpretation
of Heidegger . ................................................................................................................. Jakub Duraj: Actions as a Context for Realization of Meaning . ..................................... Mateusz Bonecki: Handiness and Presence in Heideggerian Understanding of Truth ............. 5
21
33
49
67
83
95
111
123
139
155
171
189
207
223
239
249
265
281
291
Translations
Przermysław Parszutowicz: On the Discussions Between Cassirer and Heidegger ............... 305
Ernst Cassirer: Kant and the Problem of Metaphysics . ................................................... 313
Hans-Georg Gadamer: Parmenides by Plato and Its Influence . ...................................... 337
Reviews
Anna Drabarek: Intuicja. Poznanie bezpośrednie [Intuition or immediate
cognition], Warszawa 2006, by Grzegorz Pyszczek ................................................... 351
Jan Krokos: Sumienie jako poznanie [Conscience as cognitive faculty],
Warszawa 2004, by Maciej Bała .................................................................................. 354
Note from Editors ....................................................................................................................... 359