środowisko lms w mechatronice

Transkrypt

środowisko lms w mechatronice
Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
Systemy sterowania w automatyce i robotyce
Studia stacjonarne
II
Nazwa przedmiotu
ŚRODOWISKO LMS W MECHATRONICE
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
LMS ENVIRONMENT IN MECHATRONICS
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8 Prakt.
2,4
Egzamin
Nazwy
Elektrotechnika, mechanika, fizyka, algebra i analiza matematyczna.
przedmiotów
1. Ma podstawową wiedzę z zakresu automatyki i robotyki.
2. Posiada wiedzę z zakresu podstaw fizyki.
Wiedza
3. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych
osiągnięciach z zakresu robotyki.
1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych
właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim.
Umiejętności
2. Ma umiejętność samokształcenia się.
1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
30
15
dr inż. Andrzej Waindok
|
|
dr inż. Andrzej Waindok
60
30
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Wiadomości wstępne
Wprowadzenie do środowiska LMS. Interfejs użytkownika.
Sposób tworzenia modelu i jego analizy w środowisku LMS.
Modelowanie układów mechanicznych za pomocą programu LMS.
Symulowanie prostych obwodów elektrycznych.
Uwzględnienie w modelach zjawisk termicznych.
Modelowanie układów elektromechanicznych wraz z regulatorami.
Optymalizacja parametrów w środowisku LMS.
Współpraca z pakietem Matlab/Simulink.
Zaliczenie przedmiotu.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Zaliczenie
ustne.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji Wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Omówienie zasad BHP. Wprowadzenie do tematyki zajęć.
2.
Zapoznanie się ze środowiskiem LMS. Uruchomienie przykładowych modeli.
3.
Wykonanie modelu wahadła sprężystego i jego analiza.
Liczba godzin
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
15
Liczba godzin
2
2
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zamodelowanie wahadła podwójnego. Porównanie wyników symulacji z
obliczeniami analitycznymi.
Symulacja prostego obwodu RLC.
Modelowanie przepływu ciepła w układzie cylindrycznym.
Wykonanie symulacji dla elektromagnesu cylindrycznego - bez sterowania.
Wykonanie symulacji dla elektromagnesu cylindrycznego z układem sterowania.
Optymalizacja nastaw parametrów regulatora w układzie elektromagnesu.
Wykonanie modelu aktuatora o ruchu liniowym z uwzględnieniem sterowania i
zjawisk cieplnych.
Symulacja silnika synchronicznego napędzającego pojazd mechaniczny.
Zaliczenie przedmiotu.
4
2
2
2
2
2
4
4
2
L. godz. pracy własnej studenta
30
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdania pisemne,
efektów kształcenia
odpowiedzi ustne z przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w
1. mechatronice (W,L,P)
Wiedza
2.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
1.
Umiejętności
2.
Kompetencje
społeczne
1.
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w
zakresie projektowania układów mechatroniki, ma
uporządkowaną wiedzę w zakresie znajomości komponentów
mechatronicznych (W,L,P)
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł;
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i
uzasadniać opinie (W,P)
Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary charakterystyk
elektromechanicznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki
w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i
wyciągnąć właściwe wnioski (W,L)
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (W,L,P)
Metody dydaktyczne:
Wykład wspomagany prezentacjami. Wykonanie przykładów obliczeniowych na zajęciach laboratoryjnych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie ustne z wykładu. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawozdań o odpowiedzi
ustnych.
Literatura podstawowa:
[1] Smolders J.: "LMS Imagine.Lab AMESim. The integrated platform for multi-domain system
simulation.", LMS, 2014 (pdf na stronie http://www.vecom.org/events/02SmoldersAMESimIntro.pdf).
[2] Puchała A.: „Dynamika maszyn i układów elekromagnetycznych”, PWN, Warszawa, 1977.
[3] Krakowski M.: „Elektrotechnika teoretyczna, tom. 2”, PWN, W-wa, 1983
[4] Pomoc programu LMS Imagine.Lab AMESim.
Literatura uzupełniająca:
[1] GIERAS J.F., PIECH Z.J., TOMCZUK B.: Linear synchronous motors, Taylor & Francis, USA, 2012.
[2] BEJAN A., KRAUS A.D.: Heat transfer handbook, John Wiley&Sons, USA, 2003.
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)