Regulamin konkursu na najlepszy komiks

Transkrypt

Regulamin konkursu na najlepszy komiks
Regulamin dla uczestników Projektu „CZAS NA AERO – DZIAŁANIE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem Projektu jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie przy Placu Matejki 5/6,
31-157 Kraków.
2.
Projekt jest finansowany ze środków Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
3.
Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest Agnieszka Pabis z Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków, email: [email protected], , tel.12 430 24 65,
wew. 25
4.
Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Obszaru Karpackiego - tj. 4
województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego.
5.
Projekt „Czas na Aero - działanie” ma za zadanie zwiększenie świadomości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
szkolnej dotyczącej wpływu powietrza na jakość naszego życia i zdrowia.
6.
Realizacja Projektu została podzielona na 3 etapy:
ETAP I:
Konkurs dla nauczycieli na opracowanie najlepszego scenariusza lekcyjnego pozwalającego poznać zagrożenia
jakie stwarzają dla środowiska zanieczyszczenia powietrza, w szczególności z uwzględnieniem tematyki niskiej
emisji. Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu dla nauczycieli zostały zawarte w osobnym Regulaminie, który
został udostępniony na stronie Programu Szkoły dla Ekorozwoju
Okres realizacji Etapu I: 1-31 październik 2015 r.
ETAP II:
Konkurs na popracowanie projektu edukacyjnego promującego działania mające wpływ na poprawę jakości
powietrza i sposoby ograniczenia negatywnego wpływu na powietrze.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych ( klasy 1-3 oraz 4-6) i gimnazjalnych
Szkoły biorące udział w konkursie będą zobowiązane do realizacji Projektu według ustalonej Metodologii – według
poniższych kroków:
I. Krok: Powołanie Eko - Komitetu: członkami Komitetu są zarówno uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele
społeczności szkolnej, rodziców, społeczności lokalnej samorządu lokalnego, organizacji współpracujących
II. Przeprowadzenie mini – audytu związanego z tematyką Projektu
FORMULARZ AUDYTU do pobrania na stronie
III. Opracowanie Planu działań: mających przynieść zmianę zachowań sprzyjających poprawy jakości powietrza. Na
podstawie wyników Audytu przeprowadzonego przez Eko – Komitet zostaje opracowany plan działań, realizowany
w trakcie realizacji Kampanii;
IV .Przeprowadzenie lekcji na podstawie jednego z wybranych, nagrodzonych scenariuszy, udostępnionych na
stronie www.ekoszkola.pl
V. Realizacja założonego Planu działań;
VI. Promocja podejmowanych działań na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
VII. Przedstawienie efektów w formie relacji wraz ze zdjęciami.
- ZDJĘCIA - liczba: 5-7 zdjęć zapisanych w formacje JPG, o rozdzielczości min. 2400 pixeli
- OPISY- powinien być zapisany w formacie .doc, .docx, .odt, opis może mieć max. 2000 znaków ze spacjami
Okres realizacji II Etapu: 1 październik – 4 grudnia 2015 r.
ETAP III:
Opracowanie materiału „Przewodnik Dobrych Praktyk”, będący podsumowaniem efektów działań podjętych przez
szkoły uczestniczące w Projekcie. „Przewodnik” zostanie opracowany w formie elektronicznej i udostępniony dla szkół
(poprzez stronę internetową www.ekoszkola.pl)
Okres realizacji III Etapu: do 31 grudnia 2015 r.
7.
8.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.10.2015 r., a zakończy się wręczeniem nagród dla wyróżnionych szkół w styczniu
2016 r.
Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.
Konkurs na relacje z projektów edukacyjnych skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
z 4 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.
3.
4.
Każda szkoła może zgłosić do konkursu 1 projekt edukacyjny.
Prace konkursowe (zdjęcia oraz opisy) wraz z danymi szkoły należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:
[email protected]
5.
Termin nadsyłania Relacji wraz z dokumentacja fotograficzna z przebiegu Projektu edukacyjnego upływa w dniu
04.12.2015 r.
6.
Nadsyłane zdjęcia oraz opisy nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób
trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, bądź zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
8.
Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem
III. KRYTERIA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są:
- pomysłowość i inicjatywa uczniów
- zaangażowanie dzieci w realizację projektu
- współpraca ze społecznością szkolną i lokalną
- dokumentacja fotograficzna obrazująca różne etapy realizacji projektu
- efekty realizacji projektu
- realizacja Projektu zgodnie z ustaloną Metodologią.
2. Oba konkursy zostaną rozstrzygnięte przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Sponsora
3. W Projekcie przewidziano 6 nagród dla szkół w formie zakupionych pomocy naukowych w formie bonu
zakupowego na zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 3600 PLN oraz 3 nagrody finansowe o wartości po
600zł każda w konkursie na opracowanie scenariusza lekcyjnego przez nauczycieli.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród Specjalnych lub do przyznania w uzasadnionych
przypadkach mniejszej liczby nagród.
5. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 12.12.2015 r. o czym Organizator poinformuje w terminie do dnia
13.12.2015 r. na stronie internetowej www.ekoszkola.pl. Wręczenie nagród nastąi podczas Zjazdu szkół dla
ekorozwoju, które odbędzie się do końca stycznia 2016 r.
6. Każda ze szkół biorących udział w konkursie może otrzymać jedną nagrodę.
7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
IV. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu, oznacza akceptację regulaminu oraz
oznacza nieodpłatne przekazaniem praw autorskich do zamieszczonych treści na rzecz Organizatora, o których
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,
poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, a także w
Internecie w kontekście informacji o konkursie i jego Laureacie.
2.
Uczestnik konkursu (zgłaszający nauczyciel) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
3.
Dane osobowe przekazane przez uczestników - zwycięzców konkursu będą przetwarzane przez organizatora w celu
wydania i rozliczenia nagród, a także w celach marketingowych lub reklamowych wyłącznie na potrzeby
Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie
nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich
poprawiania oraz usunięcia.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu
opublikowania