Lista operacji niewybranych

Transkrypt

Lista operacji niewybranych
Załącznik nr 1 do uchwały Rady LGD Nr III/47/17
Lista operacji niewybranych
Numer naboru wniosków:
3/2016
Zakres tematyczny:
§2. ust.1 pkt.2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami
Czas trwania naboru:
od 2016-11-22 07:30 do 2016-12-21 15:00
Limit dostępnych środków :
600 000,00
Data sporządzenia listy :
2017-01-10
Lp.
Znak sprawy
(indywidualne
oznaczenie sprawy)
Nr identyfikacyjny
podmiotu
ubiegającego się o
wsparcie
Kwota premii
wnioskowana przez
podmiot ubiegający
się o wsparcie
Zgodność
z LSR
Liczba
otrzymanych
punktów
Ustalona kwota
premii
1.
9/3/2016
062148452
Piotr Tyburcy, gm. Puławy
Usługi turystyczne i organizacja imprez
60 000,00
TAK
6
60 000,00
2.
12/3/2016
071912935
Katarzyna Ląkocy, gm. Nałęczów
„Zielna ostoja” – utworzenie bazy noclegowej dla turystów
60 000,00
TAK
6
60 000,00
3.
13/3/2016
071875784
Karolina Karpińska, gm. Wojciechów Autorska pracownia szkła
60 000,00
TAK
6
60 000,00
4.
16/3/2016
071923131
Magdalena Stasiak, gm. Markuszów
Założenie działalności gospodarczej pod nazwa skup zbóż Emma
Magdalena Stasiak, mająca na celu skup zbóż
60 000,00
TAK
5
60 000,00
5.
17/3/2016
071923080
Łukasz Stasiak, gm. Markuszów
Założenie działalności gospodarczej pod nazwą wap-kam Łukasz Stasiak,
mającą na celu sprzedaż wapna i kamienia oraz wykonywanie usług
budowlanych
60 000,00
TAK
5
60 000,00
6.
14/3/2016
071916235
Łukasz Wolski, gm. Kazimierz
Dolny
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług
turystycznych obejmujących przewóz turystów zwiedzających Kazimierz
Dolny
60 000,00
TAK
4
60 000,00
Nazwa/imię i nazwisko podmiotu
ubiegającego się o wsparcie
Tytuł operacji określony we wniosku
W/w operacje nie zostały wybrane ponieważ nie uzyskały minimalnej liczby punktów niezbędnej do wyboru operacji, która dla Przedsięwzięcia 1.2.2:
Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) wynosi 7 punktów.