Stan na dzień 28 grudnia 2011 r.

Transkrypt

Stan na dzień 28 grudnia 2011 r.
Informacja
o
ogólnej
liczbie
akcji
Selena
FM
S.A.
i
liczbie
głosów
z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selena FM S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 r. [art. 402 3 § 1 pkt 2) Ksh]
Stan na dzień 28 grudnia 2011 r.:
Seria
akcji
liczba
głosów
struktura
głosów
liczba akcji
struktura
akcji
200 000
4 000 000
17,60%
8 000 000
29,94%
Krzysztof Domarecki
276 900
5 538 000
24,37%
5 538 000
20,72%
na okaziciela
Syrius Investments S.a.r.l.
402 500
8 050 000
35,43%
8 050 000
30,12%
B
na okaziciela
pozostali akcjionariusze
6 800
136 000
0,60%
136 000
0,51%
C
na okaziciela
emisja publiczna
250 000
5 000 000
22,00%
5 000 000
18,71%
100,00% 26 724 000
100,00%
Rodzaj akcji
Akcjonariusze
A
imienne
uprzywilejowane
Krzysztof Domarecki
B
na okaziciela
B
Razem
wartość
1 136 200 22 724 000