koszty pdf

Transkrypt

koszty pdf
REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w Lesznie
ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno;
tel. (065) 529 56 56, fax: (065) 529 67 41; e-mail: [email protected]
www.riph.pl
ODDZIAŁ w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 27, 63-900 Rawicz;
tel./fax. (065) 546 00 33; e-mail: [email protected]
NIP: 697-00-15-270; REGON: 410 512 932; KRS 0000155113
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218 BZ WBK S.A.
Serdecznie zapraszamy na SZKOLENIE:
KOSZTY, KOREKTY KOSZTÓW,
WYŁĄCZENIA Z KOSZTÓW
interpretacje, orzecznictwo
9 lipca 2013 r.
Program:
I Definicja kosztów podatkowych
1. Związek kosztów podatkowych z przychodem i inne warunki generowania Kosztów
2. Definitywne poniesienie wydatku.
3. Wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów i niezwiązane z przychodami
4. Związek wydatku z działalnością gospodarczą
5. Udokumentowanie wydatków
6. Wydatki w walutach obcych
II Korekty kosztów w roku 2013
1. Metoda memoriałowa w przychodach i częściowo kasowa w kosztach
2. Korekta kosztów po dokonanej zapłacie
3. Niezapłacone koszty przychodem podatkowym
4. Błędy w ustawie przeciwdziałającej zatorom płatniczym w zakresie kosztów
5. Rozliczanie odpisów amortyzacyjnych od faktur uregulowanych częściowo faktur dokumentujących
nabycie tych środków
6. Faktury z terminem płatności powyżej 60 dni
III. Wydatki na nabycie i ulepszenie środków trwałych oraz koszty amortyzacji
1. Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
IV. Używanie samochodów w działalności gospodarczej
1. Ograniczenie w amortyzacji samochodu osobowego
2. Samochody prywatne pracowników
3. Pozostałe samochody osobowe niebędące własnością podatnika
4. Składki AC samochodu osobowego
5. Straty powstałe z kolizji lub likwidacji (utraty) samochodu
V. Straty w rozliczaniu kosztów
1. Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów
amortyzacyjnych
2. Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły
przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności
3. Straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych
oraz podatku akcyzowego od tych ubytków
ISO 9001
ZETOM-CERT
Podmiot zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw nr 15/14/2005/171 w zakresie usług
informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym
Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2009 nr 275/2/SZJ/2009
w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych
o charakterze ogólnym
Strona 1 z 2
4. Straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z
niewykonaniem umowy
5. Straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta, na podstawie art. 12 ust. 3,
została zarachowana uprzednio jako przychód należny
VI. Podatki jako koszt podatkowy
1. Podatek od towarów i usług
3. Podatek akcyzowy
4. Podatek dochodowy
5. Podatek od nieruchomości
6. Podatek od środków transportowych
7. Podatek rolny i leśny
VII. Koszty reprezentacji
Data: 9 lipca 2013 r., od godz. 9.00 do 15.00
Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34
Słuchacze otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Szkolenia poprowadzi dr inż. Paweł Małecki – Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Doradców
Podatkowych, Doradca Podatkowy nr wpisu 349,
świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów
nr 5304/97, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego
Koszt szkolenia:
230,00 zł netto+23%VAT
210,00 zł netto+23%VAT
190,00 zł netto+23%VAT
280,00 zł netto+23%VAT
od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę 20,00 i 40,00 zł
od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę 60,00 i 80,00 zł
od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę 120,00 i 160,00 zł
od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie
Wpłaty należy dokonywać na konto Izby BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem (65/ 529 67 41) na formularzach zgłoszeniowych (w załączeniu) do dnia
2.07.2013 r.
2/2