Załącznik nr 6

Transkrypt

Załącznik nr 6
INNOWACYJNA
SOSPODARKA
Ą
UłlłeUnoPErsrń
Klesfer
|{A'i;{)lil'iYĄ 5li:Ąlii::A :Pi}]l.i{]!!i
*'ljR$P[ J$l1l Fł.'NnUsŻ
$łÓu
wilJ{'}'łl]$l#NAl' itltt;()
Projekt współfinanso wany ześrodków
runou".u Rozwoju Regionalnego
=".o"i.a,"n"
w ramach Programu operacyjnego
lnńowacyjna Gospooaiia
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego
dnia ..............................r.
ośWlADczENtE o TERMINIE zWtĄzANlA zŁożoNĄ oFERTĄ
Niniejszym działając w
oferta jest wiążąca do
imieniu
dnia
oświadczamy,
że złożona przez
nas
...'..'''.'.'.''... r.
Podpisy osób umocowanych prawnie
wraz z pieczęcią firmową
rl
R]IPH
,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz bziałańśćlp'osumenckiEj''
ul
,t
zwyclęstw?:t:'.l".',",$!trŁ:11':,"-'.iiiffi#'')',",ł:li!ł3łr3J"ós1'ł
e-mail: [email protected],
www'riph'com.pl,
?Z2/,€/ 67-
www.klaster.riph.com.pi