1_regulamin rekrutacji

Transkrypt

1_regulamin rekrutacji
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA „IT-EKO-ART”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer Projektu: POKL.09.05.00-12.291/11
§ 1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.
„Organizatorze” oznacza to Gminę Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.
2.
„Projekcie” oznacza to projekt pn. „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA „IT-EKO-ART” realizowany
przez Organizatora ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie
9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
3.
„Regulaminie” oznacza to niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie.
4.
„Kandydacie” oznacza to osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie
zasad określonych w Regulaminie.
5.
„Uczestniku Projektu” oznacza to Kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w
Regulaminie został dopuszczony do udziału w Projekcie.
§ 2.
INFORMACJA O PROJEKCIE
1.
Projekt „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA „IT-EKO-ART” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich” realizowany jest przez Urząd Gminy Michałowice, zgodnie z umową
o dofinansowanie realizacji Projektu zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.05.00-12.291/11-00 zawartą w
dniu 9 września 2011 r. pomiędzy Gminą Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
a Województwem Małopolskim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach 1, 30-107
Kraków.
2.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru Gminy
Michałowice, podniesienie poziomu wykształcenia oraz zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu
edukacji.
4.
Okres realizacji projektu: 01.09.2011 r. – 30.04.2012 r.
5.
Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091
Michałowice, I piętro pokój nr 16.
Projekt „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA „IT-EKO-ART” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
§ 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym doboru Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w
Projekcie.
2.
Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.
3.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
udział w Projekcie jest bezpłatny.
4.
Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do
kompetencji Koordynatora Projektu.
5.
Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Koordynator Projektu.
§ 4.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ REKRUTACJA
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu, spełnia następujące kryteria:
1)
kryterium miejsca zamieszkania – zameldowanie na terenie Gminy Michałowice – kryterium dostępowe
2)
kryterium wieku (50-64 lata) – kryterium dostępowe (preferowanie osób starszych – powyżej 60 lat – 2
pkt, 55-60 lat 1 pkt, do 55 lat 0 pkt
3)
posiadanie stopnia niepełnosprawności (preferencje dla osób niepełnosprawnych – 4 pkt)
4)
kryterium wykształcenia (podstawowe 3 pkt, zawodowe – 2 pkt, średnie 1 pkt, wyższe – 0 pkt)
5)
zamieszkanie w peryferyjnych, trudnodostępnych komunikacyjnie miejscowościach gminy (Wola
Więcławska, Wilczkowice – 1 pkt)
2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie kryteriów określonych w § 4 pkt 1 Regulaminu oraz
złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną) następujących dokumentów
rekrutacyjnych:
- formularz zgłoszenia udziału w Projekcie - kwestionariusz (wg wzoru)
- oświadczenie (deklarację) uczestnictwa w Projekcie (wg wzoru)
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru)
- oświadczenie o zatrudnieniu / nieaktywności zawodowej (wg wzoru)
- oświadczenie dotyczące wykształcenia (wg wzoru)
- kserokopię dowodu osobistego
3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych zostaną dostępne będą również w Biurze Projektu oraz zamieszczone na
stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice (www.michałowice.malopolska.pl).
4. Rekrutację przeprowadzi Koordynator Projektu, który podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata do
udziału w Projekcie na podstawie złożonego kompletu dokumentów szkoleniowych i kryteriów projektowych.
5. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa kandydatów oraz lista rezerwowa.
6. Każdy Uczestnik Projektu zostanie poinformowany telefonicznie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie,
terminie i miejscu rozpoczęcia szkoleń.
Projekt „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA „IT-EKO-ART” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
§ 5.
ORGANIZACJA MODUŁU SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU
1.
Projekt zakłada przeprowadzenie modułu szkoleń, w którym weźmie udział 30 Uczestników Projektu.
2.
Kandydat zakwalifikowany do Projektu uczestniczy w 4 częściach modułu szkoleniowego.
3.
Moduł szkoleń skład się z 4 części:
a) warsztaty psychologicznych – przełam swój strach przed komputerem
b) warsztaty komputerowych – komputer krok po kroku
c) warsztaty ekologiczne – ekologia wokół nas
d) warsztaty artystyczne – blisko natury
4.
Uczestnicy projektu będą podzieleni na dwie grupy (Grupa 1 i Grupa 2)
5.
O podziale na grupy oraz dokładnych terminach i miejscu odbywających się zajęć uczestnicy zostaną
powiadomieni przed rozpoczęciem kursu.
6.
Kurs zakończy się egzaminem potwierdzonym certyfikatem/zaświadczeniem.
7.
Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe.
8.
Organizator nie zapewnia transportu na szkolenia.
9.
Organizacja zajęć
a) Warsztaty psychologiczne – przełam swój strach przed komputerem obejmuje 30 godzin zajęć dla
każdej grupy.
Zajęcia dla Grupy 1 w ramach projektu odbywać się będą w miesiącach od października do listopada 2011r.
Zajęcia dla Grupy 2 w ramach projektu odbywać się będą w miesiącach od stycznia do lutego 2012r.
b) Warsztaty komputerowe – krok po kroku obejmuje 60 godzin zajęć dla każdej grupy.
Zajęcia dla Grupy 1 w ramach projektu odbywać się będą w miesiącach od października do grudnia 2011r.
Zajęcia dla Grupy 2 w ramach projektu odbywać się będą w miesiącach od stycznia do marca 2012r.
c) Warsztaty ekologiczne – ekologia wokół nas obejmuje 20 godzin zajęć dla każdej grupy.
Zajęcia dla Grupy 1 w ramach projektu odbywać się będą w miesiącach od marca do kwietnia 2012r.
Zajęcia dla Grupy 2 w ramach projektu odbywać się będą w miesiącach od listopada do grudnia 2011r
d) Warsztaty artystyczne – blisko kultury obejmuje 12 godzin zajęć dla każdej grupy.
W ramach warsztatów
przewidziany
jest wyjazd
do opery, teatru oraz do muzeum. W ramach tych
wyjazdów organizator organizuje i pokrywa koszt transportu (przejazdu)
Zajęcia dla Grupy 1 w ramach projektu odbywać się będą w miesiącach od marca do kwietnia 2012r.
Zajęcia dla Grupy 2 w ramach projektu odbywać się będą w miesiącach od listopada do grudnia 2011r
10.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym warsztatach.
Projekt „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA „IT-EKO-ART” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO
1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
•
bezpłatnego udziału w module szkoleniowym
•
zgłaszania uwag i oceny odbywających się w ramach modułu szkoleń
•
otrzymania imiennego zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu warsztatów
•
otrzymania przewidzianych w projekcie materiałów szkoleniowych
2. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
•
przestrzegania niniejszego Regulaminu
•
uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla Uczestnika zajęciach (w szczególnych przypadkach
usprawiedliwienie
nieobecności
następuje
poprzez
pisemne
wyjaśnienie
lub
przedłożenie
koordynatorowi dokumentu potwierdzającego wystąpienie zaistniałych okoliczności; za usprawiedliwioną
nieobecność Organizator uznaje nieobecność z przyczyn zdrowotnych bądź losowych)
•
punktualnego i aktywnego udziału w module szkoleń w terminach i miejscach wyznaczonych przez
Organizatora
•
każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na przedkładanych przez Organizatora listach
obecności
•
wypełniania przedkładanych przez Organizatora ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem
jego rezultatów, w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r. i obowiązuje przez okres trwania projektu.
Projekt „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA „IT-EKO-ART” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4

Podobne dokumenty