Regulamin Drużynowych MP w podnoszeniu ciężarów

Transkrypt

Regulamin Drużynowych MP w podnoszeniu ciężarów
WZÓR
REGULAMIN
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w PODNOSZENIU CIĘŻARÓW
Cel zawodów:
- Wyłonienie Mistrzów Polski w konkurencji drużynowej w podnoszeniu ciężarów
- Popularyzacja podnoszenia ciężarów w środowisku osób niepełnosprawnych.
Organizator:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa
Uczestnictwo:
Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie. Dopuszcza
się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu z przyznaną klasą startową. Zawodnicy powinni posiadać
ważne badania lekarsko-sportowe.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
1.Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami IPC.
2.Konkurencje odbędą się w ciągu dwóch dni.
Zasady finansowania:
Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia zawodników (podać kategorię wagową) oraz członków ekipy należy przesłać w terminie
podanym przez organizatora w Komunikacie Organizacyjnym na podany adres kontaktowy.
Sprawozdawczość:
Organizator Mistrzostw Polski zobowiązany jest do przygotowania pełnego Komunikatu Zawodów, a także
przekazania go do zainteresowanych klubów
Komisja weryfikacyjno – odwoławcza:
Komisję stanowią: sędzia główny, przedstawiciel PZSN „Start” lub osoba upoważniona, oraz osoba
reprezentująca organizatora.
We wszystkich sprawach spornych decydować będzie powyższa Komisja.
Postanowienia ogólne:
Na odprawie technicznej zostanie przedstawiony szczegółowy program zawodów.
Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, służba medyczna, trenerzy,
kierownicy ekip, zawodnicy oraz pozostali uczestnicy zawodów Mistrzostw Polski.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku przez organizatora.

Podobne dokumenty