UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO

Transkrypt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy
Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych
i bezzwrotnych
w ramach Projektu: „Własna firma – od dziś.”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego przez NS Konsulting Sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0004/15-00
zawarta w …………………..w dniu …………………………………
pomiędzy:
NS Konsulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Skromnej 5, 20-704 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS
0000313382, NIP: 712-313-41-73, nr REGON: 060391577, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ewę Guz
a
…………………………………………………………………(pełne dane Uczestnika Projektu)
Strony uzgodniły, co następuje:
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w postaci doradztwa i szkoleń
dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowo – doradcze na zasadach i warunkach określonych
w niniejszej umowie.
3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.
4. Wsparcie szkoleniowo – doradcze będzie udzielane w 05.2016 roku. Szczegółowy harmonogram
przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2 – Postanowienia szczegółowe
1. W ramach zawartej Umowy Beneficjent zapewni Uczestnikom Projektu:
a) udział w następujących formach wsparcia:
 doradztwo indywidualne – dla 60 UP w wymiarze 2 godzin zegarowych na 1 UP;
 doradztwo grupowe – dla 60 UP w wymiarze 8 godzin zegarowych na 1 UP;
 szkolenie zawodowe ABC Przedsiębiorczości – dla 60 UP w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na
1 UP.
b) zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
c) materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji w/w form wsparcia,
d) catering podczas zajęć z Doradztwa grupowego i Szkolenia zawodowego.
e) zwroty kosztów dojazdu na zajęcia.
2. Doradztwo indywidualne zostanie przeprowadzone w postaci 1 spotkania po 2 h zegarowe. Celem
doradztwa indywidualnego jest określenie potencjału zawodowego UP i stworzenie Indywidualnego Planu
Działania (IPD). Proces tworzenia IPD zakłada identyfikacje oczekiwań osoby oraz jej mocnych i słabych
stron, poznanie potencjału zawodowego, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, ułatwianie osobie
wyznaczenia realistycznych celów w zakresie przedsiębiorczości i podjęcia decyzji o ich realizacji, pomoc
w zaplanowaniu konkretnych aktywności w kierunku zmiany sytuacji zawodowej, pomoc w odbudowaniu
kondycji zawodowej, intelektualnej, społecznej oraz wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
opartej na realistycznych planach zawodowych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.
3.Doradztwo grupowe zostanie przeprowadzone w postaci 1 spotkania grupowego po 8 godzin zegarowych
(śr.10 osobowe grupy). Zakres tematyczny doradztwa będzie obejmował: komunikację interpersonalną,
autoprezentację, savoir vivre w życiu zawodowym i społecznym, motywację i przełamywanie barier
w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
4.Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” zostanie przeprowadzone w postaci 5 spotkań grupowych po 6 godz.
lekcyjnych, łącznie 30 godzin lekcyjnych (śr.10-osobowe grupy). Tematyka szkolenia obejmuje: zagadnienia
dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasad księgowości, identyfikowania otoczenia
zewnętrznego przedsiębiorstwa, wybierania docelowych segmentów rynku, wybierania lokalizacji firmy,
ustalania struktury towarów i planowania oferty handlowej, prowadzenia asortymentacji, przygotowania
biznesplanu oraz zagadnienia dotyczące marketingu. Wymiernym efektem szkolenia będzie przygotowanie
biznes planu na okres 2 lat działalności firmy. Aby zakończyć udział w szkoleniu UP musi uczestniczyć w co
najmniej 80 % zajęć i napisać pozytywnie test wiedzy końcowy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz miejscu realizacji
w/w form wsparcia. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu na bieżąco będą informowani o wszelkich zmianach.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do przesunięcia w czasie harmonogramu w/w form wsparcia,
w szczególności w celu dostosowania do potrzeb Uczestników Projektu.
6. Udział w komponencie szkoleniowo – doradczym jest jednym z warunków przyznania wsparcia
finansowego w ramach projektu. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od udziału w w/w wsparciu
w przypadku złożenia przez UP zaświadczenia potwierdzającego odbycie w ciągu ostatnich trzech lat
poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej.
§ 3 - Uczestnicy projektu
1. Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia1 zamierzające rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej,
z
wyłączeniem
zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub
prowadzących
działalność
na
podstawie
odrębnych
przepisów
w
okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
 osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące
się
w
szczególnej
sytuacji
na
rynku
pracy,
tj.
kobiety,
osoby
po 50 r. życia2, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
1
Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
2
Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin
zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha
przeliczeniowych.
2. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. świętokrzyskiego (w rozumieniu
przepisów KC, które uczą się lub zamieszkują woj. świętokrzyskie). Ponadto 40 % osób stanowić
będą mieszkańcy obszarów wiejskich.
3. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne – wsparcie może być kierowane wyłącznie do
osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni
wymagający wsparcia).
§ 4 - Obowiązki Uczestników/czek Projektu
1. Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani są do:
a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b. potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo podpisem na liście obecności,
c. uczestniczenia w 100 % zajęć w ramach doradztwa indywidualnego i grupowego oraz w min. 80 %
zajęć w ramach szkolenia zawodowego,
d. wypełniania testów wiedzy, ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego rezultatów,
e. informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej.
2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do bieżącego informowania Beneficjenta o wszelkich zdarzeniach
mogących zakłócić lub uniemożliwić ich dalszy udział w Projekcie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się
niezwłocznie (tj. w terminie do 7 dni kalendarzowych) dostarczyć do Beneficjenta pisemną informację o tym
fakcie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty).
4. W przypadku niestosowania się do powyższych
Uczestnika/Uczestniczkę z listy Uczestników Projektu
zasad
Beneficjent
ma
prawo
skreślić
§ 5 - Zmiany umowy
Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6 – Rozwiązanie umowy
1. Uczestnik projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się
Beneficjenta z zapisów niniejszej umowy.
2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku kiedy uczestnik
projektu nie skorzysta z ustalonej liczby godzin doradztwa lub opuści więcej niż 20 % godzin zajęć
w ramach szkolenia zawodowego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 uczestnik projektu traci prawo korzystania z dalszych usług
szkoleniowo-doradczych, traci prawo starania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz
o wsparcie pomostowe.
§ 7 – Prawo właściwe i właściwość sądów
1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
2. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej umowy
strony będą starały się rozwiązać polubownie.
3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
dla miejsca zamieszkania uczestnika projektu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta
i jednym dla uczestnika projektu.
5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby
trzeciej.
…………………………………………...
(Podpis Uczestnika Projektu)
……………………………………………
(Podpis i pieczęć Beneficjenta)
Załącznik nr 1
do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu Własna firma – od dziś.
HARMONOGRAM
Doradztwo zawodowe indywidualne
Miejsce realizacji doradztwa: ……………………………………..
Doradca zawodowy: ..........................................................
Data
Godzina
Doradztwo zawodowe grupowe:
Miejsce realizacji doradztwa: ……………………………………..
Doradca zawodowy: ..........................................................
Data
Godzina
Szkolenie zawodowe:
Miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………..
Trener: ..........................................................
Data
Godzina