informacja dotycząca działań profilaktycznych w gimnazjum nr 2 w

Transkrypt

informacja dotycząca działań profilaktycznych w gimnazjum nr 2 w
INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W GIMNAZJUM NR 2
W ŻARACH
Rokrocznie w naszej szkole realizowane są projekty z zakresu profilaktyki. Środki
pozyskujemy z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ubiegłych
latach pedagog i psycholog zrealizowały projekty „Widzę, czuję, reaguję”, „Pułapki w ogrodzie
życia”, „Z innej perspektywy”, „Z innej perspektywy - kontynuacja”.
W bieżącym roku szkolnym realizujemy program „Jestem dyrektorem mojego życia” w
klasach pierwszych, który ma na celu:










Kształtowanie w uczniach świadomości, czym jest agresja, przemoc, jakie przynosi skutki (
praca wokół wartości i dylematów moralnych uczniów)
Nauka radzenia sobie z gniewem i złością ( reduktory i monity)
Nauka asertywnej obrony przed agresją i przemocą
Kształtowanie poczucia własnej wartości
Uświadamianie wpływu grupy na postępowanie i zachowanie młodego człowieka
Kształtowanie właściwej postawy wobec środków uzależniających i skutków ich zażywania
Kształtowanie umiejętności prawidłowych wyborów życiowych
Kształtowanie w uczniach postaw empatii, nauka pomagania uczniom poszkodowanym
Wdrażanie do odpowiedzialności i zaangażowania w podjęte przez siebie zadania
Wzmacnianie przez rodziców odpowiedzialnych postaw u swoich dzieci
Warsztaty obejmują następujący zakres tematyczny:
1. Zjawisko przemocy (zdefiniowanie zjawiska przemocy, analiza przyczyn powstawania, przemoc
w szkole- nauka rozpoznawania zachowań przemocowych wśród uczniów; nauka rozmawiania
o trudnych sytuacjach w szkole; sposoby obrony przed przemocą)
2. Postawa asertywna (podstawowe wiadomości o asertywności, analiza zachowań agresywnych,
uległych i asertywnych; nauka bezpiecznych zachowań w zagrażających sytuacjach; elementy
treningu komunikacji interpersonalnej; utrwalanie asertywnych i twórczych sposobów obrony
w sytuacjach trudnych)
3. Pomaganie innym w sytuacjach przemocy (nauka pomagania innym bez używania przemocy,
aktywizacja „neutralnych” uczniów; rozróżnianie sytuacji „ skarżenia” od powiadamiania
dorosłych o sytuacjach przemocy)
4. Kontrola złości (identyfikacja czynników wyzwalających złość, używanie monitów i reduktorów,
stosowanie samooceny)
5. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień- prowadzone przez terapeutów uzależnień z OT
„Profil”w Żarach/ zajęcia z uczniami, spotkanie z rodzicami/
6. Warsztaty plastyczne z elementami psychoedukacji antyuzależnieniowej, pt. „Zdrowe i mądre
życie z punktu widzenia ucznia i rodzica”/ wykonanie mapy, dokonanie prezentacji, omówienie
wniosków i podsumowanie
( w ramach integracji uczniów z rodzicami, wspomagania rozwoju prawidłowych postaw u
dzieci).