fact sheet - Bank Millennium

Transkrypt

fact sheet - Bank Millennium
Kwartalne fakty – 02.02.2015 r.
Grupa Banku Millennium
Grupa Banku Millennium – wyniki za 2014 r.
Dalsza poprawa wyników
Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w roku 2014
wyniósł 651 mln zł, co oznacza jego wysoki, wynoszący 21,5%,
wzrost w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku 2013.
Wynik netto osiągnięty w IV kw. 2014 roku wyniósł 157,7 mln zł i był o
9% niższy, niż zysk osiągnięty w poprzednim kwartale, głównie z
powodu negatywnego wpływu cięć stóp procentowych w październiku.
Podstawowe dane finansowe
Zysk netto w 2014 r.
ROE
Wskaźnik Koszty/Dochody
Wskaźnik Kredyty/Depozyty
Współczynnik wypłacalności (TCR)
Współczynnik podstawowy (CET 1)
Współczynnik kredytów zagrożonych
Wskaźnik pokrycia rezerwami
651 mln zł
11,8%
50,2%
92%
15,2%
14,5%
4,2%
71%
Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym,
który oferuje szeroki zakres usług dla klientów
detalicznych i korporacyjnych poprzez sieć 423
oddziałów, sieci doradców i kanały bankowości
elektronicznej. Bank Millennium jest 7*
największym bankiem w Polsce pod względem
aktywów. Zatrudnia 6 108 pracowników.
Zarząd Banku







Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu
Fernando Bicho – Wiceprezes Zarządu (CFO)
Artur Klimczak - Wiceprezes Zarządu
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk – Członek
Zarządu
Wojciech Haase - Członek Zarządu
Andrzej Gliński - Członek Zarządu
Maria Jose Campos - Członek Zarządu
Struktura akcjonariatu
Podstawowe dane biznesowe
Depozyty detaliczne
Kredyty gotówkowe
Kredyty dla przedsiębiorstw
Faktoring (sprzedaż)
Leasing (sprzedaż)
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
wzrost
10%
24%
13%
30%
18%
r/r
r/r
r/r
r/r
r/r
Nowe cele średnioterminowe na lata 2015-2017
Wzrost ilości klientów detalicznych
Wzrost udziału w rynku funduszy klientów detalicznych
Wzrost udziału w rynku kredytów dla przedsiębiorstw
Wskaźnik ROE
Obniżenie wskaźnika Koszty/Dochody
Utrzymanie wskaźnika Kredyty/Depozyty
Wskaźnik wypłaty dywidendy (1)
do 1,6 mln
>6%
4%
13-14%
45-47%
<100%
35-50%
Akcje Banku
Liczba akcji
GPW symbol
ISIN
Bloomberg
Reuters
Indeksy
1 213 116 777
MIL
PLBIG0000016
MIL PW
MILP.WA
WIG, mWIG40, WIG Banks,
Respect Index, MSCI PL
(1) Z uwzględnieniem rekomendacji KNF i otocznia regulacyjnego
Roczny kurs akcji Banku Millennium na tle głównych indeksów
Na dzień 31.12.2014 r.
Dynamika notowań
akcji w:
Na 30.12.2014
(cena akcji 8,30 zł)
1 miesiącu
9,9%
1 roku
15,3%
2 latach
87,8%
(*) Dane na dzień 30.09.2014r.
Relacje Inwestorskie Banku Millennium
Najbliższe wydarzenie:
Artur Kulesza – Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich
16.02.2015 – Publikacja skonsolidowanego
rocznego za 2014 r.
27.04.2015 - Publikacja skonsolidowanego
kwartalnego za I kwartał 2015 r.
27.07.2015 - Publikacja skonsolidowanego
półrocznego za I półrocze 2015 r.
27.10.2015 - Publikacja skonsolidowanego
kwartalnego za III kwartał 2015 r.
Katarzyna Stawinoga - Tel.: 598-11-10
Marek Miśków -Tel.: 598-11-16
e-mail: [email protected]
raportu
raportu
raportu
raportu