Strategia EUROPA 2020

Transkrypt

Strategia EUROPA 2020
Strategia EUROPA 2020
Strategia „Europa 2020" to wizja społeczna gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku.
Odnosi się do kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim, także
w czasie kryzysu
i transformacji. Ma służyć przemianie Unii Europejskiej w inteligentną i zrównoważoną
gospodarkę, o wysokich wskaźnikach zatrudnienia oraz większej spójności społecznej.
Strategia została zaprezentowana przez Komisję Europejską marcu 2010 r. w
Komunikacie Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – COM(2010) 2020.
Strategia „Europa 2020" jest kontynuacją Strategii Lizbońskiej, która określała program
reform Unii Europejskiej przez ostatnie dziesięciolecie. Strategia opiera się na
dotychczasowych osiągnięciach partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy oraz określa nowe kierunki działań w celu sprostania nowym
wyzwaniom. Zgodnie ze strategią „Europa 2020" Unia Europejska powinna
koncentrować się na najważniejszych obszarach polityki, w których współpraca miedzy
państwami członkowskimi może zapewnić najlepsze wyniki.
Strategia „Europa 2020" opiera się na trzech współzależnych
i wzajemnie uzupełniających się obszarach priorytetowych:
• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzyi innowacji;
• rozwój zrównoważony: wspieranie efektywniej korzystającejz zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej gospodarki;
• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Postępy w realizacji ww. priorytetów będą mierzone w odniesieniu do pięciu
nadrzędnych celów Unii Europejskiej, które państwa członkowskie przełożą
na krajowe cele i metody działania:
1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%.
2. Należy przeznaczać 3% PKB Unii na inwestycje w badania i rozwój.
3. Należy osiągnąć cele „20/20/20", tj,: należy ograniczyć emisję dwutlenku węgla
co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub – jeśli pozwolą na to
warunki – nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w
całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania
energii o 20%.
4. Należy ograniczyć do 10% liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną;
co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe
wykształcenie.
5. Liczbę osób zagrożonych ubóstwem w Unii Europejskiej należy zmniejszyć o 20
mln.
Niezbędne będzie podjęcie działań prowadzonych na wszystkich szczeblach
organizacji: na poziomie unijnym, międzynarodowym
i krajowym, tak aby każdy z ww. celów został uwzględniony w strategiach narodowych.
Komisja Europejska określiła siedem projektów przewodnich, które
przyczynią się do postępów w ramach każdego
z priorytetów:
1. „Unia innowacji" – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do
finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w
nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i
tworzenia nowych miejsc pracy.
2. „Młodzież w drodze" – projekt na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności
systemów szkolnictwa wyższego poprzez wspieranie mobilności studentów i
młodych specjalistów. Przejawem realizacji tego projektu powinna być większa
dostępność ofert pracy w państwach członkowskich, bezkolizyjne uznawanie
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, co z kolei ułatwi młodzieży wejście na
rynek pracy.
3. „Europejska agenda cyfrowa" – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego
Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom
czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. Do 2013 r. wszyscy
mieszkańcy Europy powinni mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego.
4. „Europa efektywnie korzystająca z zasobów" – projekt na rzecz
uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.
Realizacja celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020" w odniesieniu do
energii, efektywności i konsumpcji pozwoli obniżyć wartość importu ropy
naftowej i gazu o 60 mld EURO.
5. „Polityka przemysłowa w erze globalizacji" – projekt na rzecz poprawy
otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do sektora małych i średnich
przedsiębiorstw oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy
przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych.
6. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia" – projekt na rzecz
modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez podnoszenie
kwalifikacji przez całe życie i mobilność zawodową, co przyczyni się do
zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania
popytu do podaży na rynku pracy. Projekt – poprzez unowocześnienie rynków
pracy – zakłada także trwałość modeli społecznych w obliczu odchodzenia na
emeryturę pokolenia wyżu demograficznego.
7. „Europejski program walki z ubóstwem" – projekt na rzecz zapewnienia
spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i
wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu
społeczeństwa.
Zobacz także:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
Załączniki
Europa_2020_wytyczne_pl_ cz_II.pdf