SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Transkrypt

SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy
Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 425 590,45 PLN
Wkład własny: 71 562,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 354 028,41 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partnerzy w projekcie:
- Powiślańska Fundacja Społeczna
- Stowarzyszenie ASLAN
- Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
- Stowarzyszenie OD-DO
- Fundacja Miejsce Kreatywne
Opis projektu:
Cel główny projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zatrudnieniowej 120 os. z min. 40 rodzin
wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
15 dzielnic m. st. Wa-wy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia
opartego na sieci współpracy JST i NGO.
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 120 os. w wieku 7-65 lat (50 osób nieaktywnych
zawodowo w wieku 18-65 lat oraz 70 osób w wieku 7-65 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym w szczególności korzystające ze wsparcia i świadczeń z pomocy
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
Główne działania w projekcie:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
(IŚR),
- Wsparcie rodzin
- Asystent rodziny
- Poradnictwo rodzinne
- Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny
- Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci
- Doradztwo prawno – finansowe
- Trening kompetencji dotyczący edukacji finansowej
- Działania aktywizujące do podjęcia/kontynuacji nauki
- Indywidualne zajęcia reedukacyjne
- Coaching zawodowy
- Doradztwo zawodowe
- Szkolenia zawodowe
- Doradztwo zawodowe
- Staże

Podobne dokumenty