Opis Osieczna 2

Transkrypt

Opis Osieczna 2
PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ DOKUMENTACJI
PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ
BRANśA
ELEKTRYCZNA
OBIEKT
Budowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z salą widowiskową i biblioteką
oraz urządzeniami towarzyszącymi
LOKALIZACJA
ul. Krzywińska , 64-113 Osieczna,
dz. nr 1706/2,cz. dz. nr 885, cz. dz. nr 886/2, cz. dz. nr 887/11, obręb: Osieczna
PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY
mgr inŜ. Marcin Bernacki
upr. Nr 140/02/DUW
inŜ. Miłosz Ruszel
upr. 290/DOŚ/06
Styczeń 2014
1
SPIS TREŚCI
STRONA TYTUŁOWA...........................................................................................
strona 1
SPIS TREŚCI.......................................................................................................
strona 2
OPIS OBIEKTU I ZAŁOśENIA PROJEKTOWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.......................................................................... strona 3
2. ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................
strona 3
3. ZASILANIE....................................................................................................
strona 4
4. ROZDZIELNIE ................................................................................................
strona 4
5. WYKONANIE INSTALACJI.............................................................................. strona 4
6. OPRAWY OŚWIETLENIOWE........................................................................... strona 5
7. OSPRZĘT INSTALACYJNY............................................................................... strona 5
8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH............................................................... strona 5
9. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO....................................................... strona 5
10. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO................ strona 5
11. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEŃ. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA..............
strona 6
12. INSTALACJA ODGROMOWA ............................................................................. strona 6
13. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO............................................... strona 7
14. TELEWIZJA DOZOROWA CCTV.........................................................................strona 7
15. RYSUNKI ............................................................................................................ strona 8-18
16. OŚWIADCZENIE................................................................................................. strona 19
17. UPRAWNIENIA................................................................................................... strona 20-24
2
1. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie :
•
Otrzymanego zlecenia.
•
Planu wnętrza obiektu.
•
Wymagań odnośnie rodzaju i sposobu oświetlenia.
•
Sposobu ochrony przeciwporaŜeniowej, przeciwpoŜarowej i przepięciowej.
•
Przepisów i wytycznych w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.
•
Wytycznych Inwestora
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne wewnętrzne w Gminnym
Ośrodku Kultury w miejscowości Osieczna
W części znajdują się następujące pomieszczenia :
Sala wielofunkcyjna
Pracownie
Biblioteka
Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenie socjalne
Pomieszczenia techniczne
WC
Projektowane instalacje to:
- Instalacje oświetlenia podstawowego.
- Instalacje oświetlenia miejscowego.
- Instalacje oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacji)
- Instalacje gniazd ogólnego zastosowania.
- Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych,
- Instalacja CCTV
- Instalacja okablowania strukturalnego
−ochrony od poraŜeń i uziemień wyrównawczych,
3
1. OPIS TECHNICZNY
3. ZASILANIE
Zasilanie Gminnego Ośrodka Kultury odbywać się będzie zgodnie z technicznymi warunkami
przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne.
Przewód PEN w złączu naleŜy uziemić tak aby rezystancja uziemienia nie była większa od 30Ω.
Zasilanie dla budynku wyprowadzić ze złącza kablem YKY 4x150+YKY 1x120 do Wyłącznika
PoŜarowego zamontowanego w rozdzielnicy Głównej.
4. ROZDZIELNIE RG, TP-1, TP-2, TP-3, RK, RW, TS-1, TS-2
Rozdzielnia RG i TP-1 składa się z jednoczęściowych skrzynek rozdzielczych typu XL 195 6x24.
Rozdzielnie TP-2, TP-3, TS-1, TS-2 wykonać jako podtynkowe w obudowach WXL
Rozdzielnie w kotłowni oraz wykonać jako natynkowe w obudowach RN55
W rozdzielniach naleŜy zainstalować następującą aparaturę:
−rozłącznik izolacyjny,
−wyłączniki róŜnicowoprądowe,
−wyłączniki instalacyjne,
−elementy sterujące (styczniki),
−lampki sygnalizacyjne
Przewód ochronny PE z rozdzielnic RG i RK naleŜy połączyć z szyną połączeń
wyrównawczych wykonaną z bednarki ocynkowanej 25x4mm lub przewodem
miedzianym LY16mm2 ułoŜoną na poziomie posadzki w pomieszczeniach kotłowni.
Szynę wyrównawczą połączyć z instalacją odgromową budynku oraz instalacją
wodną, kanalizacyjną oraz metalową konstrukcją budynku.
5. WYKONANIE INSTALACJI
Instalację oświetleniową wykonać jako natynkową układaną w korytkach metalowych
ocynkowanych lub rurkach PCV w przestrzeni sufitów podwieszanych. W pomieszczeniach
biurowych, Sali wielofunkcyjnej, bibliotece, pomieszczeniach socjalnych wykonać jako
podtynkową.
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia i
certyfikaty zgodne z wymogami obowiązującymi normami polskimi i europejskimi.
Wszystkie urządzenia elektryczne naleŜy montować zgodnie z instrukcjami ich montaŜu, w
miejscach wskazanych na rysunkach.
Przy budowie instalacji bezwzględnie naleŜy:
1.
Przestrzegać zasad budowy w Układzie TN-S. Przewody: zerowy (N) i przewód ochronny
(PE) nie mogą być połączone.
2.
Przestrzegać kolorystycznego oznakowania Ŝył przewodowych i kabli (równieŜ w obrębie
tablicy). Przewód zerowy (N)- izolacja koloru jasnoniebieski, a przewód ochronny (PE) –
Ŝółtozielony.
3.
Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułoŜenia naleŜy stosować trasy pionowe i
poziome.
W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie naleŜy wykonać
pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane
jako prawidłowo wykonane.
Stosowane materiały instalacyjne będą miały odpowiednie atesty i certyfikaty.
Instalacje elektryczne wewnętrzne będą wykonane przewodami typu YDY 750V prowadzonymi:
−
w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w ściankach gipsowo-kartonowych
nowoprojektowanych,
−
w rurkach RVS w strefie sufitów podwieszanych na ścianach i na stropie
4
Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe
naleŜy lokalizować w miejscach dostępnych, nad poziomem sufitu podwieszanego.
Wszystkie przewody i urządzenia elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane
oznakowanie zgodne z numerami obwodów.
NaleŜy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym
izolacji Ŝył zgodnie z PN.
6. OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Wszystkie oprawy oświetleniowe maja posiadać odpowiednie certyfikaty i posiadać gwarancje i
spełniać normy polskie w zakresie bezpieczeństwa uŜytkowania i produkcji.
Oprawy oświetleniowe montować w suficie podwieszonym zgodnie z planem instalacji
oświetleniowej. Rodzaj projektowanych opraw oświetleniowych przedstawiono na planie
instalacji. Oświetlenie awaryjne i kierunkowe wykonać w oparciu o zapewniające podtrzymanie
napięcia przez 2h. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać certyfikaty
CNBOP.
7. OSPRZĘT INSTALACYJNY
Dla gniazd wtykowych i łączników oświetlenia osprzęt instalacyjny produkcji Fael-Legrand
o kolorystyce dostosowanej do wystroju wnętrza.
Do montowania gniazd w meblach naleŜy wykorzystać listwy instalacyjne DLP produkcji FaelLegrand o wymiarach 50x130 mm.
Dla pomieszczeń w części biurowej osprzęt podtynkowy.
Wysokości montaŜu wyłączników i gniazd wtykowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Gniazda wtykowe na wysokości H=30cm.
Łączniki naleŜy montować we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w
bezpośrednim sąsiedztwie więcej niŜ jeden wyłącznik, czy więcej niŜ jedno gniazdo wtykowe.
Wszystkie łączniki i gniazda naleŜy oznaczyć numerami obwodów zasilających.
8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.
Instalacje dla gniazd wtykowych naleŜy wykonać przewodami typu YDY 3×2.5mm2.
prowadzonych zarówno na stropie jaki i przy ścianach w korytkach kablowych. Gniazda wtykowe
w zaleŜności od rodzaju pomieszczenia naleŜy instalować w obudowie otwartej albo
hermetycznej. Wysokość montaŜu gniazd powinna wynosić 30cm w pomieszczeniach ogólnych i
150cm w pomieszczeniach sanitarnych. Przewody układać zgodnie z normami i rysunkami.
9. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO
Instalacje oświetleniowe wykonane będą przewodami YDY 3×1.5mm2 lub YDY 3×2.5mm2
stosownie do mocy odbiorników i ograniczenia spadków napięć.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pośrednictwem łączników:
−
lokalnego łącznika dla pomieszczenia zaplecza,
−
styczników sterowanych z łączników umieszczonych na zapleczu,
zgodnie z zamieszczonymi rysunkami.
Oprawy oświetleniowe zamontować zgodnie z załączonym rysunkiem.
10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO.
Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać przewodem YDY 4x1,5mm² tak aby
czwarty przewód podłączony do przewodu fazowego stanowił przewód czuwający.
Zastosować oprawy ewakuacyjne z własnym źródłem zasilania (akumulatory NiCd) o czasie
działania nie krótszym niŜ 2 godziny.
5
11. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEŃ. INSTALACJA UZIEMIEŃ WYRÓWNAWCZYCH.
Instalację ochrony od poraŜeń naleŜy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, jako system
dodatkowej ochrony od poraŜeń „szybkie wyłączenie”. Dodatkowo przewód ochronny PE naleŜy
przyłączyć do szyny wyrównawczej, którą trzeba połączyć z uziomem instalacji. Do przewodu
ochronnego „PE” naleŜy podłączyć wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych normalnie
nie będące pod napięciem. NaleŜy wykonać połączenia wyrównawcze , łącząc ze sobą wszystkie
metalowe rurociągi, metalowe konstrukcje sufitu. metalowe prowadnice, korytka kablowe,
drabinki, kanały itp. na których moŜe pojawić się napięcie niebezpieczne. NaleŜy podłączyć
równieŜ wszelkie ciągi korytek instalacyjnych, kanałów wentylacyjnych i rur przechodzące przez
pomieszczenia mimo tego, Ŝe mogą nie „naleŜeć” do instalacji danego lokalu.
Następnie połączyć te masy do szyny wyrównawczej. Całość wykonać przewodem minimum DY
6mm². Jest to warunek konieczny do skutecznego działania ochrony przreciwporaŜeniowej. Po
wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności działania ochrony od poraŜeń prądem
elektrycznym. Do protokołu odbioru załączyć protokoły pomiarów. Instalacje zbudować w oparciu
o system TN-S. Wszystkie obwody naleŜy wykonać jako pięcioprzewodowe w obwodach
trójfazowych i trójprzewodowe w obwodach jednofazowych.
Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być podłączone zarówno do przewodu neutralnego N
jak i do przewodu ochronnego PE. Przewód ochronny PE jest w izolacji koloru zielono-Ŝółtego i
połączony jest do szyny wyrównawczej.
Dla obwodów gniazd wtykowych i obwodów oświetleniowych zastosowano wyłączniki
róŜnicowoprądowe o prądzie zadziałania 30mA.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - podstawowa realizowana jest przez zastosowanie
izolowania części czynnych to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów
aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie
wyłączników róŜnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. W ochronie przed dotykiem
pośrednim - dodatkowej zastosowano szybkie wyłączenie wraz z zastosowaniem połączeń
wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączenia realizowana jest przez:
•
urządzenia ochronne przetęŜeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi),
•
urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe,
•
sieć uziemień i połączeń wyrównawczych.
Instalacja uziemień wyrównawczych zostanie wykonana zgodnie z PN–IEC 60364.
Instalację połączeń wyrównawczych naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.
12. INSTALACJA ODGOMOWA.
Instalacja piorunochronna zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-86/E-05003/01 i PNIEC 61024-1. Instalację piorunochronną wykonać stosując jako zwody drut DfeZN fi 8mm
mocowany na uchwytach odstępowych do pokrycia dachu. Do instalacji piorunochronnej
podłączyć wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu. Przewody odprowadzające
wykonać z drutu ocynkowanego φ 8mm zamontowanego na uchwytach odstępowych. Uziom
fundamentowy sztuczny wykonać taśmą Fe 25x4mm układaną w gruncie w odległości 1m od
budynku. Wszystkie połączenia w ziemi wykonać jako spawane, spawy zabezpieczyć lakierem
asfaltowym. Uziom naleŜy połączyć ze zwodami pionowymi poprzez złącza kontrolne.
Przy rozdzielni głównej wykonać główną szynę wyrównawczą do której naleŜy podłączyć:
przewód ochronny ze złącza metalowe rurociągi w-k, c.o. i inne masy metalowe. W
pomieszczeniu kotłowni wykonać szynę wyrównawczą, którą podłączyć do instalacji
wyrównawczej wykonanej z płaskownika Fe/Zn25x4mm prowadzonej wokół kotłowni na
wysokości 0,3m nad posadzką na uchwytach dystansowych. Płaskownik oznakować paskami
Ŝółto-zielonymi. Do płaskownika przewodem LgY 25mm2 podłączyć wszystkie elementy
przewodzące. Instalację wyrównawczą połączyć poprzez złącza kontrolne z instalacją
piorunochronną.
W
łazienkach projektuje się wykonanie połączeń wyrównawczych miejscowych.
Połączenia wykonać przewodem DY 2,5mm2 w RVKL 15pt łącząc części przewodzące dostępne
i przewód ochronny PE z częściami przewodzącymi obcymi.
Skuteczność uziomu instalacji odgromowej sprawdzić pomiarami.
6
13. System okablowania strukturalnego.
Opis, koncepcja systemu
System okablowania strukturalnego w obiekcie łączy funkcje instalacji telefonicznej i komputerowej.
System zaprojektowano z 25% zapasem, umoŜliwiającym w przyszłości ewentualną rozbudowę.
System oparty jest o centrum dystrybucyjne usytuowane w pomieszczeniu 22 na parterze obiektu.
Projektowane centrum dystrybucyjne połączone jest z centralą telefoniczną. Zaprojektowano system
klasy UTP 5e, standard gniazd 2xRJ45. System umoŜliwia wykorzystanie go dla podłączenia
Internetu.
W budynku projektuje się punkty dostępowe WiFi umoŜliwiające bezprzewodową komunikację z
siecią wewnętrzną LAN lub z Internetem. Dobór urządzeń aktywnych poza zakresem opracowania.
Zasilanie
Centrum dystrybucyjne zasilić z osobnego obwodu z rozdzielni elektrycznej TP1 -230VAC/3kW,
B16A. W szafie przewidziano urządzenie rozdzielcze dla zasilania, czyli Acar 5x230V.
Trasy instalacyjne
Tory transmisji dla systemu wykonać skrętką UTP kat 5e, tak aby zachować pełną uniwersalność
sieci. Przyłącza dla sieci wykonać gniazdami RJ45 Kat 5e. Wszystkie przewody poza korytami i
drabinkami kablowymi teletechnicznymi układać p/t, w rurkach typu peszel fi13. Zachować odległości
od instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami norm oraz producenta poszczególnych systemów.
Gniazda montować zgodnie z rozmieszczeniem zasilania dedykowanego (projekt branŜy
elektrycznej).
14 Telewizja dozorowa CCTV
Opis, koncepcja systemu
•
o
•
o
o
System telewizji dozorowej obejmuje:
na zewnątrz :
wejścia do budynku oraz jego zarys
wewnątrz :
główne ciągi komunikacyjne na parterze i piętrze
sala wielofunkcyjna, zaplecze
System oparty będzie o kamery analogowe.
Obraz będzie zapisywany na dyskach twardych zamontowanych w multiplekserach. Zastosować
multipleksery wyposaŜone w nagrywarki DVD umoŜliwiające rejestrację na nośnikach danych
przenośnych.
Uwaga:
Obraz z kamer w budynku wyświetlany będzie w miejscu wskazanym przez Inwestora na etapie
realizacji budynku.
Podstawowe elementy systemu
•
•
•
•
•
kamery kolor analogowe
multiplekser z rejestratorem, rejestracja zewnętrzna na DVD /stacja/, z detekcją ruchu, na 16 kamer,
z zasilaczem
zasilacze
przewód miedziany 75 Ohm typu YAP (1x koncentryk, 1 x 2x1mm2)
przewód UTP kat. 5e
Multipleksery umieszczone są w pomieszczeniu 2.13.
Zasilanie
Zasilanie całego systemu z wydzielonego obwodu 230VAC, 1kW z podtrzymaniem zasilania za
pomocą UPS. Kamery zasilane z zasilaczy buforowych 230VAC/12V lub zasilaczy 230VAC/24VAC.
Trasy instalacyjne
Przewody układać p/t w rurach instalacyjnych typu peschel o średnicy fi 13 oraz z wykorzystaniem
tras koryt oraz drabinek kablowych teletechnicznych. Zachować wytyczne instalacyjne producenta
systemu.
mgr inŜ. Marcin Bernacki
upr. Nr 140/02/DUW
inŜ. Miłosz Ruszel
upr. 290/DOŚ/06
7