pobierz pdf - Powiat Starogardzki

Komentarze

Transkrypt

pobierz pdf - Powiat Starogardzki
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
Numer 1(119) / 2015 30 stycznia 2015r.
Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-5386
Inwestujemy w przyszłość
Nowy sprzęt dla strażaków
Poprawa na rynku pracy
Powiatu Starogardzkiego
Darowizny na rzecz Szpitala św. Jana
Informacja dla organizacji
pozarządowych
Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju str. 3
Spłeczeństwo
30 stycznia 2015r.
Turniej charytatywny z okazji XXII finału WOŚP
W dniu 11 stycznia 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim z okazji XXIII finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbył się doroczny, piąty już, turniej charytatywny
piłki nożnej 5-osobowej. Wzięli w nim udział radni działających w Starogardzie Gdańskim samorządów: Rady Powiatu Starogardzkiego, Rady
Miasta Starogard Gdański, Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego
i Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański. W ramach turnieju radni
także: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Międzyszkolny Ośrodek Sportu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.
Krzysztof Strzeliński
Pamiątkowe zdjęcie drużyn uczestniczących w turnieju charytatywnym z okazji WOŚP.
rywalizowali między sobą, rozgrywając mecze systemem „każdy z każdym”. Rywalizacja była bardzo zacięta, a radni włożyli dużo serca w sportowe zmagania. Była to też dobra okazja do sprawdzenia swojej formy,
zwłaszcza dla członków „dorosłych” rad. Turniej wygrała, po raz pierwszy,
drużyna Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego, a kolejne miejsca
zajęli radni Rady Powiatu Starogardzkiego, miasta Starogard Gdański
oraz Młodzieżowej Rady Miasta.
Inicjatorem turnieju jest działająca w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego, która
po raz pierwszy zorganizowała go w 2011 r. Jest on już stałym elementem
imprez, które odbywają się w stolicy Kociewia z okazji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W trakcie turnieju odbyła się kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie której radni złożyli datki na ten szczytny cel.
Podczas imprezy miały miejsce również inne atrakcje. W trakcie turnieju
wystąpiły zespoły dancehalla z Ogniska Pracy Pozaszkolnej: „Back it up”
i „Dutty Wine”, oraz zorganizowano loterię, w której można było wygrać
atrakcyjne nagrody. Wręczono również nagrody laureatom konkursu fotograficznego o tematyce bożonarodzeniowej, który w grudniu 2014 r.
zorganizowała Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego.
Współorganizatorami turnieju oprócz uczestniczących w nim rad były
Znajdź nas na Facebooku
Lubię to
Egzemplarz bezpłatny, nakład 3000 egz., ISSN 1898-5386
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
Redaktor naczelny: Tomasz Wiczyński. Redakcja: Wiesław Warchoł, Krzysztof Powierza, Stefan Galiński.
Kontakt z Redakcją: [email protected], tel. 58-767-36-00
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów. Druk: Zakłady Graficzne - Tczew
Na okładce: Uczestnicy spotkania warsztatowego w ramach Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju dla Powiatu Starogardzkiego.
2
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
30 stycznia 2015r.
Gospodarka
Inwestujemy w przyszłość
Dziesięć działek o łącznej powierzchni ponad 20 ha uzbrojonych w sieć
gazową, wodociągową, kanalizacyjną, deszczową wraz z oświetloną drogą wewnętrzną zawiera dokumentacja projektowo – budowlana terenów
inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Pelplińskiej w Starogardzie
Gdańskim. Powstała ona w wyniku realizacji projektu unijnego pt. „Opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskim” (nr POIG.06.02.02-00-095/11-01).
- Projekt zawiera wszystkie niezbędne sieci, które są potrzebne do dobre-
przedsięwzięcia, będą mogły na tym skorzystać
i podłączyć się do przebiegającej nieopodal sieci gazowej i kanalizacyjnej.
Wykonawcą projektu było Biuro Projektowo –
Inwestycyjne HYDRO – TERM z Malborka.
Obecnie przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji.
Leszek Burczyk, starosta starogardzki, Patryk Gabriel, członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego oraz Rafał Kosecki -koordynator projektu przeglądają powstałą dokumentację dotyczącą terenów inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskim.
go przygotowania terenów pod przyszłe inwestycje – mówi Leszek Burczyk, starosta starogardzki. – Teren jest bardzo atrakcyjnie położony tuż
obok terenów wchodzących w skład Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z dobrym dojazdem do autostrady A1. W nieodległej przyszłości
będzie tuż obok przebiegać obwodnica Starogardu Gdańskiego.
Prace projektowe trwały blisko dwa lata. Autorzy opracowania musieli w
tym czasie zmagać się z wieloma trudnościami dotyczącymi przebiegu
tras sieci branżowych. Jednak ostatecznie udało się uzgodnić wszystkie
media z gestorami sieci.
- Ten projekt i jego dalsze powodzenie są ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Starogardu Gdańskiego oraz całego powiatu. Jest
po prostu inwestycją w przyszłość – mówi Patryk Gabriel, członek Zarządu Powiatu. – Obecnie myślimy już o kolejnym etapie, czyli o pozyskaniu
środków unijnych na realizację inwestycji uzbrojeniowej. Od pewnego
czasu rozmawiamy w tej sprawie z przedstawicielami Agencji Rozwoju
Pomorza S.A.
Na realizację tej budowy czekają także firmy już istniejące, zlokalizowane
przy ulicy Jabłowskiej. Oczekują one, iż w momencie zrealizowania tego
Projekt został zrealizowany w ramach działania
6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i
eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla
projektów inwestycyjnych w ramach POIG 2007
– 2013. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł 159900 zł brutto i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
Rafał Kosecki,
koordynator projektu
3
30 stycznia 2015r.
Ochrona Środowiska
Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju dla Powiatu Starogardzkiego
W dniu 29 stycznia 2015 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
odbyły się warsztaty dotyczące Pilotażowego
Programu Niskowęglowego Rozwoju (PPNR)
dla Powiatu Starogardzkiego. Głównym realizatorem tego Programu jest Instytut na rzecz
Ekorozwoju, przy udziale Związku Powiatów
Polskich i Starostwa Powiatowego w Starogar-
go projektu pod nazwą „Dobry Klimat dla Powiatów” realizowanego na
obszarze całego kraju przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich. Celem głównym programu jest wypracowanie strategii
rozwoju, która obok spełnienia celów gospodarczych i społecznych, pozwoli na osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ograniczenie
to powinno wynosić 20% w roku 2020 w stosunku do roku 2005. Warto
podkreślić, że przygotowanie Powiatowego Programu Niskowęglowego
Rozwoju dla powiatu starogardzkiego ma charakter pilotażowy. W przy-
Współorganizatorem Pilotażowego Programu Niskowęglowego Rozwoju (PPNR) dla Powiatu Starogardzkiego jest Starostwo Powatowe w Starogardzie Gdańskim w związku z tym konferencję otworzył Leszek Burczyk - Starosta Starogardzki.
dzie Gdańskim. Celem spotkania było zapoznanie się z opinią uczestników warsztatów w sprawie przygotowanej przez ekspertów diagnozy
stanu gospodarki powiatu starogardzkiego.
Dyskusja w grupach była poświęcona ocenie
potencjału, szans oraz określeniu potencjalnych barier i uwarunkowań niskowęglowego
rozwoju powiatu. Na spotkaniu obecni byli
przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy
powiatu, przedsiębiorcy i osoby reprezentujące
organizacje pozarządowe. Powiatowy Program
Niskowęglowego Rozwoju jest częścią duże-
4
szłości z doświadczeń zebranych przy jego tworzeniu będzie mogło korzystać 115 powiatów biorących udział w projekcie „Dobry klimat dla powiatów”, a docelowo wszystkie powiaty w Polsce. Co ważne, posiadanie
PPNR wzmocni pozycję Powiatu Starogardzkiego w staraniach o środki z
budżetu UE na okres 2014-2020. Mogą one zostać przeznaczone zarówno
na zadania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, jak i adaptacji do zmian klimatu.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju
Red.
30 stycznia 2015r.
Edukacja
Robocze spotkanie nauczycieli z pracodawcami Biesiada olimpijska
w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Kokoszkowach
W dniu 21 stycznia odbyło się spotkanie kierownictwa szkoły z pracodawcami. Zaproszenie organizatorów przyjęli: Zbigniew Gulgowski- Prezes Spółdzielni Inwalidów „Pomorzanka” w Starogardzie Gd., Mariusz
Skarbek - Dyrektor Zarządzający -Firma PESTAR sp.zo.o w Starogardzie
Gd, Hanna Kędzierska- Dyrektor Banku Millennium w Starogardzie Gd,
Krystyna Stella- właścicielka P.H. „STELLA”, Sławomir Flissikowski - Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu, Monika Szymborska- Biuro Turystyczne „ELŻBIETA”, Alicja Olszewska- Firma „EGA”, Brygida Burkowska
W Publicznym Gimnazjum im. Druha Grzybka
w Kokoszkowach, przy ogromnym zainteresowaniu dzieci i młodzieży, odbyła się Biesiada
Olimpijska z okazji Jubileuszu 95 - lecia istnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli Mistrzowie
Sportu tej klasy co Michał Bidas, koszykarz,
trener i działacz polskiej Koszykówki oraz Minister Sporu i Turystyki w rządzie Jana Krzysztofa
Bieleckiego w latach 1991/92. Wśród gości był
również długodystansowiec – Roman Berlik,
który opowiadał dzieciom i młodzieży o swojej karierze sportowej – w tym również o swoim
medalu zdobytym na Igrzyskach Olimpijskich
w Tokio w 1964 roku. Kolejnym uczestnikiem
biesiady był zasłużony dla sporu polskiego i
LZS – Wiesław Szczodrowski, lekkoatleta LZS
Gdańsk i LZS Starogard. Aktualnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Pomorskiej Rady
Wojewódzkiej LZS w Gdańsku. W gronie zaproszonych był również Franciszek Kaszubowski
ze Starej Jani - sekretarz PRW LZS w Gdańsku.
Zasłużony działacz Kultury Fizycznej i LZS. Na
spotkaniu z młodzieżą zachęcał wszystkich do
aktywności fizycznej i uprawiania sportu. Przy
Pracodawcy dyskutowali o możliwościach organizowania kursów w określonych zawodach oraz o programie nauczania.
- P.H.U. Cukiernia T. Burkowski, Anna Płoszyńska- Damaszk- Urząd Gminy
Zblewo, Joanna i Przemysław Rogowscy- właściciele Firmy „Cyprysik”Lipinki Szlacheckie oraz Iwona Jankowska- Kierownik Filii Banku Pekao
w Starogardzie Gd. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Biura
Starogardzkiego Klubu Biznesu Edward Sobiecki. Tematem spotkania
było kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych-w technikum oraz w szkole dla dorosłych w Kociewskim Centrum Kształcenia
Ustawicznego. Dyrektor szkoły Tadeusz Burczyk przedstawił kierunki
kształcenia młodzieży oraz zaprezentował możliwości dokształcania dorosłych dla potrzeb pracodawców w formie kursów zawodowych lub w
szkole policealnej. Zapoznał też zebranych z wymogami kształcenia wg
nowej podstawy programowej oraz z nowymi zasadami egzaminów zawodowych przeprowadzanych zgodnie z poszczególnymi specjalizacjami. Pracodawcy dyskutowali o możliwościach organizowania kursów w
określonych zawodach oraz o programie nauczania. Szkolny kierownik
praktycznej nauki zawodu Stanisława Głąb-Brandt przedstawiła terminy
praktyk zawodowych, program praktyk oraz liczbę uczniów, którzy będą
odbywać praktyki w bieżącym roku szkolnym. Pracodawcy wyrazili chęć
dalszej współpracy ze szkołą poprzez ich bezpośrednie kontakty z kierownictwem szkoły. Wypracowane podczas spotkania wnioski zostaną
przyjęte do realizacji już w obecnym roku szkolnym. Dyrekcja Technikum
im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim składa serdeczne podziękowania wszystkim pracodawcom za wspieranie działań szkoły i za
umacnianie wzajemnej współpracy.
Red.
Honorowi goście Biesiady Olimpijskiej w Kokoszkowach.
okazji promował popularne na terenie Gminy
Smętowo Graniczne biegi w Barłożnie i Starej
Jani (bieg im. Jana z Jani). Przy okazji spotkania
wręczono honorowe odznaki. Przewodniczący
Rady Gminy Starogard Gdański Jacek Olszewski
został uhonorowany złotą odznaką LZS, którą
otrzymała również Anna Liebrecht - radna w
Gminie Starogard i nauczycielka miejscowego
gimnazjum. Anna Benert dyrektor Gimnazjum
w Kokoszkowach podziękowała zaproszonym
gościom za przybycie i ciekawe opowieści w ramach cyklu spotkań „Na Olimpijskim Szlaku”.
Mirosław Begger
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
5
Zdrowie
30 stycznia 2015r.
Darowizny na rzecz Szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim
Mówiąc o rozwoju Szpitala, unowocześnianiu zasobów aparatury medycznej, czy też o poprawie komfortu hospitalizacji, nie sposób nie
wspomnieć o wsparciu jakie starogardzki szpital otrzymuje od instytucji
zewnętrznych i organizacji pozarządowych (m.in. Fundacja Szpitala św.
Jana, WOŚP, PFRON). I tak środki przekazane na rzecz szpitala z Fundacji
Szpitala Św. Jana pozyskane są głównie z darowizn i wpłat z tytułu 1% odpisu od podatku. Świadczy to o wrażliwości
naszych mieszkańców i
darczyńców, którzy rozumieją potrzeby szpitala, którym należą się serdecznie podziękowania
za ofiarność. Jednocześnie polecamy Państwa
uwadze Fundację Szpitala św. Jana podczas
tegorocznych rozliczeń
z fiskusem. Na deklaracji podatkowej PIT znajduje się odpowiednia
rubryka, gdzie można
wpisać numer KRS FunWOŚP w 2014 r. przekazała na rzecz szpitala
dacji Szpitala Św. Jana
ponad 191 tyś zł., z czego zakupiono m.in. sprzęt
(0000235020), na rzecz
medyczny dla noworodków.
której można przekazać
1% swojego podatku.
Dzięki wsparciu organizacji pozarządowych oraz innych instytucji Szpital
może unowocześniać swoją infrastrukturę i wyposażenie, dzięki czemu
pacjenci mogą korzystać z lepszych standardów usług medycznych.
Poniżej przedstawiamy wybrane darowizny i dotacje w okresie 01.2013
do 01.2015r.
W styczniu 2015r.
1. Fundacja Energa przekazała 15 tys. zł na remont sali chorych na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
2. Fundacja Szpitala św. Jana – zakupiła sprzęt na Oddział Neurologiczny:
59.994 zł na 4 łóżka szpitalne (sterowane elektrycznie) wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz 6 wózków inwalidzkich.
W 2014 roku szpital otrzymał darowizny na łączną kwotę 303.741,46 zł,
w tym ujęte zostało również dofinansowanie z funduszy PFRON (82.808,
66 zł.)
Środki przekazane przez Fundację Szpitala św. Jana na poprawę jakości
udzielania świadczeń medycznych (remont pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego oraz Chirurgii Ogólnej): 20.478 zł.
1. PFRON – dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego: 17.886,14
zł w tym: tor do nauki chodzenia z przeszkodami, stół trakcyjny profesjonalny rower treningowy, powyższe sprzęty służą do rehabilitacji pacjentów, w szczególności ze schorzeniami neurologicznymi.
2. PFRON – dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie wejścia głównego
do budynku biurowego z zamontowaniem platformy dla osób niepełnosprawnych”: 64.922, 52 zł.
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – sprzęty medyczne przekazane
na Oddział Neonatologiczny: 191.687,20 zł.
4. Ruchome stanowisko z systemem Infant Flow służące do nieinwazyj6
nego wspomagania oddychania noworodków i
zabezpieczenia właściwych parametrów życiowych (np. temperatury) wyposażone w inkubator do transportu.
5. Bilirubinometr – wykonujący numeryczny, nieinwazyjny oraz przezskórny pomiar przewidywanych wartości poziomu bilirubiny w surowicy
u noworodków przed fototerapią, w jej trakcie i
po jej zakończeniu.
6. Kardiomonitor – urządzenie medyczne, służące do monitorowania i alarmowania parametrów fizjologicznych noworodków.
7. Lampę do fototerapii – wykorzystywanej do
intensywnej fototerapii, w celu skutecznego
rozkładu bilirubiny, przy leczeniu żółtaczki u
noworodków.
8. Fundacja Szpitala św. Jana – sprzęty medyczne przekazane na Oddział Neurologiczny oraz
Ginekologiczno – Położniczy: 29.245,60 zł.
Holter ciśnieniowy – 2 szt., Kardiotokograf,
Pompa infuzyjna.
W 2013 roku budżet szpitala został zasilony
środkami pochodzącymi z darowizn na łączną
kwotę: 155.168, 51 zł. W ramach tej kwoty zostało ujęte dofinansowanie ze środków PFRON
(89.301,63 zł.) oraz dotacje PZU SA i PZU Życie
SA (kwota 34.580 zł.).
Środki przekazane m. in. przez Fundację Szpitala św. Jana na poprawę jakości udzielania
świadczeń medycznych (remonty pomieszczeń
– sal chorych): 28.000 zł.
1. PFRON – dofinansowanie projektu pn. „Remont łazienek – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych”: 89.301, 63 zł. Zakres remontowy obejmował 9 pomieszczeń sanitarnych.
2. Fundacja Szpitala św. Jana – zakup sprzętumedycznego na Oddział Okulistyczny oraz Ginekologiczno – Położniczy: 24.320 zł. m.in. Fotel operatora, Kardiotokograf – 2 szt.
3. PZU SA – dofinansowanie z funduszu prewencyjnego zakupu lampy NEOBlue cozy – służącej
do intensywnej fototerapii w celu skutecznego
rozkładu bilirubiny przy leczeniu żółtaczki fizjologicznej u przedwcześnie urodzonych dzieci
(Oddział Neonatologiczny): 14.580 zł.
4. PZU ŻYCIE SA – dofinansowanie z funduszu
prewencyjnego zakupu głowicy do fakoemulsyfikacji wykorzystywanej przy usuwaniu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji: 20.000 zł.
Wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom pozarządowym, które wspierają Szpital
Św. Jana w Starogardzie Gdańskim składamy
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!
Red.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
Społeczeństwo
30 stycznia 2015r.
Poprawa na rynku pracy Powiatu Starogardzkiego
W powiecie starogardzkim w 2014 roku osoby poszukujące pracy mogły
łatwiej podjąć zatrudnienie. Powiatowy Urząd Pracy dysponował w powyższym okresie 3652 krajowymi ofertami pracy. Liczba ta nie uwzględnia ofert subsydiowanych ze środków finansowych będących w dyspozycji samorządu powiatu, których było 1285. Zwiększone zainteresowanie
zatrudnianiem przez
pracodawców jest pochodną wielu czynników ale w szczególności
ożywienia
gospodarczego oraz
dobrego klimatu inwestycyjnego w naszym powiecie.
Poza zwiększającą się
liczbą
zgłaszanych
wolnych miejsc pracy,
na spadek bezrobocia
znaczący wpływ miały
również realizowane
przez
Powiatowy
Urząd Pracy działania
na rzecz aktywizacji
zawodowej. W ubiegłym roku PUP wykorzystał kwotę 13.885.224 zł
wspierając osoby bezrobotne oraz pracodawców różnego rodzaju
usługami i instrumentami rynku pracy. Najbardziej popularne były staże
i szkolenia zawodowe. W ubiegłym roku zanotowano również duży
spadek poziomu bezrobocia rejestrowanego. W grudniu 2014 roku status
osoby bezrobotnej w naszym powiecie
posiadało 6567 osób. W porównaniu z końcem
roku 2013 było ich o 1302 osoby zajejestrowane
mniej. Niestety nadal najpoważniejszym
problemem bezrobocia jest jego obecna
struktura. Ponad 4 tysiące osób zarejestrowanych
to długotrwale bezrobotni. Znaczącą liczbą jest
również 1686 osób bez jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Sporą grupę stanowią także
osoby bez doświadczenia zawodowego. Takich
osób jest 1424.
Przyglądając się powiatowym statystykom
rynku pracy należy zwrócić uwagę na znaczący
spadek bezrobocia w mieście Starogard
Gdański. W ostatnich dwóch latach poziom
bezrobocia zmalał o 1085 osób (34,7%),
co daje liczbę bezrobotnych w mieście na
porównywalnym poziomie z 2008 roku, kiedy
bezrobocie było najmniejsze w historii miasta.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
PUP
7
Bezpieczeństwo
30 stycznia 2015r.
Nowy sprzęt dla strażaków
Bezpieczne ferie
W dniu 20 stycznia br. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim miało miejsce uroczyste przekazanie
starogardzkim strażakom nowego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego Fiat Freemont oraz otwarcie nowej stacji kompresora.
Gospodarzem uroczystości był st. bryg. Zbigniew Kamiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.
W uroczystości udział wzięli m.in.: bryg. Krzysztof Rogiński – Zastępca
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku, Krzysztof Trawicki – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki, Beata Tkaczyk-Kurkowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, dh
Wiesław Wrzesiński – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, ks.
Stefan Rogowski – Powiatowy Kapelan Strażaków.
Zbliżają się ferie zimowe
dla uczniów wszystkich typów szkół. Przerwa od nauki
sprzyjać będzie wypoczynkowi naszych dzieci na zimowiskach, zabawom na śniegu
i lodowiskach, co może nieść
ze sobą pewne zagrożenia
związane z bezpieczeństwem. Z pewnością nie
wszyscy rodzice będą wysyłaś swoje pociechy
na zimowiska, a brak możliwości wzięcia w tym
czasie urlopu może spowodować konieczność
pozostawienia swoich dzieci w domu. W związku z tym pragniemy przypomnieć dzieciom i
ich rodzicom jakie zagrożenia wystepują najczęściej w takich sytuacjach i jak powinniśmy
postępować, aby ich uniknąć.
1. Lodowiska - chcąc jeździć na łyżwach korzystaj tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych
lodowisk. Zabawa na zamarzniętym jeziorze, stawie, gliniance lub rzece jest bardzo niebezpieczna i może skończyć się tragicznie, ponieważ
cienki, kruchy lód może się załamać pod Twoim ciężarem. Co roku odnotowuje się wiele
utonięć w okresie zimowym właśnie na skutek
takiego nierozważnego postępowania. Gdybyś
był świadkiem takiego wypadku natychmiast
wezwij do pomocy osobę dorosłą.
2. Mieszkanie - zabawa zapałkami, kuchenką
lub piecykiem gazowym, uruchamianie urządzeń elektrycznych (kuchenka, żelazko) może
spowodować pożar lub wybuch, w żadnym wypadku nie próbuj „majsterkować” przy sprzęcie
podłączonym do gniazdka elektrycznego, a
tym bardziej przy samym gniazdku, umieść w
widocznym miejscu i zapamiętaj numery telefonów alarmowych, które mogą przydać się w
razie wypadku: 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe, europejski numer alarmowy 112.
Lekarstwa bardzo często mogą wyglądać jak
kolorowe cukierki, niewłaściwie stosowane
mogą być bardzo niebezpieczne, czasami nawet mogą doprowadzić do śmierci, gdy poczujesz się źle nigdy nie próbuj leczyć się sam; powiedz o tym komuś dorosłemu.
3. Gdy powstanie pożar w domu lub na zimowisku: zadzwoń do straży pożarnej pod numer
- 998 lub 112, staraj się zejść na piętro poniżej
palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz
budynku. Pamiętaj – dym unosi się do góry –
nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi przez które wydobywa się dym, gdyż
Powiat Starogardzki dofiansował m.in. zakup specjalnego samochodu
rozpoznawczo - ratowniczego.
Nowa stacja kompresora, która służy do ładowania butli powietrznych
stanowiących wyposażenie aparatów ochrony dróg oddechowych,
znacznie usprawni i poprawi jakość pracy wszystkich strażaków powiatu starogardzkiego. Nowe urządzenie Bauer Posejdon zastąpiło
wyeksploatowany, prawie 22-letni kompresor; który pozwala jednocześnie ładować 4 butle powietrzne do ciśnienia 300 bar, o mocy 5,5
KW i wydajności 250 l/min. Na wyposażeniu stacji kompresora znajduje się ponadto urządzenie Labtronic 240 wraz z adapterem do sprawdzania szczelności masek i ubrań gazoszczelnych. Zakup nowego
urządzenia wraz z osprzętem był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Gdańsku oraz Prezydenta Starogardu Gdańskiego. Wartość całej inwestycji to 60.000 zł. Ponadto Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku dofinansował i przekazał starogardzkim strażakom samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczy Fiat Freemont
o wartości 115.000 zł., którego zakup dofinansował również Starosta
Starogardzki. Zakupiony pojazd zastąpił wysłużonego Fiata Ducato, który został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. Jesteśmy
przekonani, że nowy samochód oraz kompresor będą służyły strażakom
w codziennych trudnych działaniach ratowniczo-gaśniczych, a tym samym wpłyną na skuteczność prowadzonych akcji oraz bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu starogardzkiego.
mł. kpt. Karina Stankowska
8
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
dokończenie na str. 9
30 stycznia 2015r.
Bezpieczeństwo i pomoc społeczna
dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć. Jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj
krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków, nie gaś wodą urządzeń elektrycznych - grozi to porażeniem prądem. Staraj się wyciągnąć
z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki, by odłączyć dopływ prądu do mieszkania. Powiadom o zagrożeniu sąsiadów, nie wdychaj dymu – zasłoń usta mokrą
tkaniną. Jeżeli to możliwe, zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą
grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).
Wypoczynek podczas ferii zimowych sprawia wiele radości ale może być
również powodem wielu zagrożeń dla zdrowia i życia.
4. Gdy poczujesz gaz zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe, powiadom sąsiadów, nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie zapalaj zapałek czy zapalniczek, zamknij zawór gazu w mieszkaniu, otwórz szeroko okna, wyjdź na zewnątrz budynku.
Pamiętaj! Jeśli jesteś świadkiem wypadku, jak najszybciej poinformuj o
tym osobę dorosłą. Powinieneś spokojnie i jak najdokładniej opisać to, co
i gdzie się wydarzyło. Powinieneś wiedzieć również, że ofiara wypadku
może być w szoku i wypowiadane przez nią słowa czy polecenia mogą
nie mieć sensu.
5. Mróz - jeśli w trakcie silnych mrozów zauważysz kogoś, kto wygląda na
osłabionego, zainteresuj się tą osobą. Możesz jej udzielić pierwszej pomocy lub poinformować odpowiednie służby ratownicze. Zadzwoń pod
numer 112 lub 997, 998, 999.
W trakcie mrozów stosuj poniższe zasady, a zima będzie dla Ciebie bezpieczną i przyjemną porą roku ubieraj się ciepło. Zakładaj kilka warstw
odzieży tak, by łatwo było je zdjąć, np. sweter, gdy się spocisz w trakcie
wysiłku. Załóż rajstopy, ciepłą kurtkę, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż nieprzemakalne buty. Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz
kaloryczny posiłek. Możesz zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą. Nie
spożywaj alkoholu. Jego wypicie przyśpiesza krążenie, a w konsekwencji
zwiększa wymianę ciepła między organizmem, a otoczeniem i doprowadza do szybkiego wychłodzenia ciała. Zabezpiecz przed mrozem skórę
twarzy i rąk, smarując je odpowiednim kremem. Powiedz komuś (rodzinie
lub obsłudze w schronisku, pensjonacie, hotelu), dokąd idziesz. Oszacuj,
jak długo Cię nie będzie i poinformuj o tym kogoś, kto ewentualnie zgłosi
Twoje zaginięcie. Zimą chodzi się znacznie wolniej! W dodatku łatwiej zabłądzić (przysypane śniegiem ścieżki). Nie zapomnij odmeldować się po
powrocie, by uniknąć niepotrzebnych alarmów.
Materiał zaczerpnięto ze strony www.straz.gov.pl oraz z poradnika „Polak
mądry przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach”
opracowanie mł. kpt. Aldona Dobrzyńska.
Mikołaj w PCPR
W dniu 8 grudnia 2014 r. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, po
raz kolejny zorganizowało spotkanie integracyjne o charakterze mikołajkowo-świątecznym
dla rodzin zastępczych z terenu powiatu starogardzkiego. W imprezie wzięło udział ponad 60
dzieci wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście
- w tym pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i najbardziej wyczekiwany przez
wszystkich św. Mikołaj. Uczestników przywitała
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tatiana Neumann. Spotkanie cieszyło się
bardzo dużym zainteresowaniem szczególnie
tych najbardziej zainteresowanych, czyli dzieci.
Zabawę urozmaicono konkursem na najlepsze
świąteczne ciasto przygotowane przez opiekunów. Wszyscy uczestnicy smakowali ciasta
oceniając najlepsze wypieki. Oczywiście św.
Mikołaj nie zapomniał o prezentach dla dzieci.
Wszystkie dzieci otrzymały mikołajkowe niespodzianki i smakołyki. Serdecznie dziękujemy
wszystkim za udział i zaangażowanie w przygotowanie spotkania. Szczególne podziękowania
należą się sponsorom, którzy hojnie wsparli
nasze działania. To dzięki ich ofiarności można
było przygotować słodkie upominki, sprawiając tym samym dużo radości wszystkim dzieciom, na których twarzach widać było szerokie
uśmiechy. W imieniu dzieci szczególnie dziękujemy Zarządowi PZU SA Warszawa, Państwu
Ewie i Adamowi Gudalewskim z Firmy „EGA” Sp.
z o. o., Państwu Edycie i Mariuszowi Chamier-
Św. Mikołaj nie zapomniał o prezentach dla
dzieci.
Gliszczyńskim z Firmy „Maszrol” Sp. z o. o., Państwu Jolancie i Mariuszowi Kasickim z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Lakmet”
oraz Państwu Jolancie i Leszkowi Żygowskim
ze Stowarzyszenia „Amor Omnia Vincit”.
PCPR
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
9
Edukacja
30 stycznia 2015r.
Technikum w Owidzu podsumowało
Zakończenie projektu PCPR
projekt unijny
„Edukacja i integracja
W dniu 18 grudnia 2014 roku w Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu
odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pod nazwą: ,,STANDARDY EUROPEJSKIE W USŁUGACH HOTELARSKICH I GASTRONOMICZNYCH”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczystość przygotowaną przez
twórców i koordynatorów projektu oraz Dyrektora Szkoły - Marzenę
przeciwko przemocy”
16 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym
odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn.
„Edukacja i integracja przeciwko przemocy”,
mającego na celu szeroko rozumianą profilaktykę zachowań agresywnych wśród dzieci i
młodzieży oraz zainteresowanie alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu. Projekt
został zrealizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na ten cel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało
45 tys. zł. ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogłoszonego konkursu ofert.
Podczas uroczystości wręczono wszystkim uczestnikom certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk i dokumenty Europass Mobility.
Waśkowską uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: m.in. Starosta Starogardzki - Leszek Burczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji - Marek
Gabriel oraz uczniowie szkoły i ich rodzice. Projekt był wdrażany od września 2013 roku w ramach Projektu systemowego - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowany
przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt umożliwił 26 uczniom z dwóch typów klas technikum w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych w renomowanych obiektach gastronomiczno-hotelarskich w
Wielkiej Brytanii (Londyn) i w Niemczech (Schkeuditz, Lipsk). Uczniowie
przebywali na stażach w terminie 2.06-27.06.2013r. pod opieką nauczycieli, którzy pozytywnie oceniają ideę praktyk zagranicznych: „Celem
tych praktyk było podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego
oraz rozwój kompetencji językowych i zawodowych młodzieży naszej szkoły.
Ponadto, uczniowie Technikum w Owidzu poznali standardy pracy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej w branży hotelarsko - gastronomicznej, co
na pewno zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy, nie tylko lokalnym
ale i europejskim. Niektórzy uczniowie otrzymali nawet propozycje pracy po
zakończeniu nauki w szkole.”- mówią autorki i koordynatorki projektu Anna Dymerska i Dorota Żurawska. W czasie wolnym od pracy uczniowie
uczestniczyli w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych (Londyn, Berlin, Lipsk, Drezno) oraz w lokalnych imprezach kulturalnych, co pozwoliło im poznać tradycje i obyczaje krajów, w których odbywali praktyki.
Zadowolenia nie kryją sami uczniowie, którzy o pracy za granicą mówią
w samych superlatywach: „Staż w wysokiej klasy restauracji pozwolił mi doskonalić i poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, co będzie stanowiło bezcenny atut podczas przyszłego poszukiwania pracy w gastronomii. Bardzo
ucieszył mnie fakt, iż zaoferowano mi pracę po ukończeniu szkoły w miejscu,
w którym odbywałem praktyki”-mówi Krzysztof Kamiński.
Red.
10
Wsparciem objęto 35 dzieci i młodzieży w wieku 9 – 19 lat, zamieszkałych na terenie powiatu
starogardzkiego. W ramach proponowanych
aktywności uczestnicy mieli możliwość skorzystania z m. in. wyjazdu edukacyjno-integracyjnego na Zamek w Gniewie, zajęć sportowych
(basen, skałka wspinaczkowa, park linowy,
ćwiczenia na hali sportowej), zajęć plastycznoartystycznych oraz wokalno-tanecznych, zajęć
kulinarnych, lekcji języka angielskiego, a także
gier i zabaw logicznych. Ważnym elementem
projektu były warsztaty oraz spotkania indywidualne z psychologiem, pedagogiem i doradcą
zawodowym. Ze względu na swoją różnorodność zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zjawisko przemocy we wszystkich jej formach
jest coraz poważniejszym problemem dotykającym nas wszystkich. Profilaktyka uczy osoby
młode, że bez względu na to z jakiego środowiska pochodzimy nikt nie jest skazany na doświadczanie przemocy, i że są sposoby na skuteczne jej przeciwdziałanie.
Wszystkim uczestnikom oraz ich rodzinom
dziękujemy za czynny udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu.
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Społeczeństwo
30 stycznia 2015r.
Informacja dla organizacji pozarządowych
Wykaz organizacji pozarządowych, które uzyskały dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu
Starogardzkiego w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok.
Zadanie1. ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna
Wysokość
dofinansowania
w zł
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Nazwa projektu
1.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych
i Niepełnosprawnych CORDIS
,,Razem z nami odkrywcami”
2800
2.
Stowarzyszenie Wspomagające Osoby
ze Środowisk Dysfunkcyjnych ,,Można
Inaczej”
Integracyjny Pokaz Mody z udziałem dzieci,
młodzieży, seniorów tym również osób
z niepełnosprawnością intelektualna i ruchową
2500
3.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
,,POGODA”
,,Kociewskie kapliczki”
3000
4.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Skarszewach
,,Niepełnosprawni normalna sprawa”
5000
5.
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża
Ratowniczek – Pomaga Ci Pomagać
edukacja z zakresu udzielania pierwszej
pomocy i zapobiegania wypadkom
1670
6.
Klub Kobiet ,,Amazonka” przy
Starogardzkim Centrum Rehabilitacji
w Starogardzie Gdańskim
KALOKAGATIA czyli Amazonka Dbająca o ciało
i duszę
1705
7.
Stowarzyszenie Wspierające Osoby
z Zespołem Downa ,,DownUp”
AQUATERAPIA Rehabilitacja dzieci z zespołem Downa
w wodzie
2700
RAZEM: 19 375 zł
Zadanie 2. edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego
Wysokość
dofinansowania
w zł
Lp.
Nazwa organizacji pozarządowej
Nazwa projektu
Sejmik ekologiczny dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
starogardzkiego „Ochrona Kociewskiej
Przyrody”
1600
1.
Stowarzyszenie „Edukacja dla Rolnictwa”
przy Zespole Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia praktycznego
w Bolesławowie
2.
Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa
Nowowiejskiego
,,Kociewskie Dni Muzyki Organowej”
3275
3.
Stowarzyszenie DOBRY BRAT
,,Zaczarowany Dzień Dziecka”
7000
4.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawch ,,PINOKIO”
Projekt edukacyjno -wychowawczy ,,Kociewie
nasza mała ojczyzna”
3250
5.
Stowarzyszenie Aktywne Kociewie
Powiatowy Przegląd Gwary Kociewskiej
5000
6.
Kociewskie Stowarzyszenie Kultury
i Edukacji ,,Ognisko”
XXIV Kociewski Konkurs Plastyczny na
Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową
3000
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
11
Społeczeństwo
30 stycznia 2015r.
7.
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Inicjatyw Badawczych FIBULA
Organizacja Turnieju Kreatywności
i Przedsiębiorczości ,,Business Weekend 2015”
3000
8.
Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów
Wiejskich ŁAN
Kociewski Jam
1500
9.
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Jazzowej
,,Jazz Fan Club” w Starogardzie Gdańskim
,,Promocja kultury na Kociewiu”
4000
10.
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
,,Strażniczki Kociewskiej Tradycji” międzypokoleniowe warsztaty ceramiczne
2000
11.
Stowarzyszenie Wspierające Osoby ze
Środowisk Dysfunkcyjnych
,, Można Inaczej”
Moda na wolontariat – kto? , gdzie? ,kiedy?
2000
RAZEM: 35 625 zł
Zadanie 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Lp.
1.
2.
Nazwa organizacji pozarządowej
Nazwa projektu
Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy
,,ZIEMI KOCIEWSKIEJ” Skórcz
Organizacja VIII Powiatowych Czwartków
Lekkoatletycznych
3030
Stowarzyszenie ,,Edukacja dla Rolnictwa”
przy Zespole Szkół Rolniczych
Powiatowe Zawody Jeździeckie w Skokach przez
Centrum Kształcenia Praktycznego
Przeszkody o Puchar Starosty Starogardzkiego
w Boloesławowie
3.
Klub Sportowy BENIAMINEK 03
V Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Z. Rompy
4.
Starogardzki Klub Sportowy
VII Memoriał Siatkarski Macieja Olszewskiego
5.
4 HORSES
6.
Związek Harcerstwa Polskiego,
Chorągiew Gdańska
7
Starogardzka Akademia Piłki Siatkowej
8
Lokalna Organizacja Turystyczna
KOCIEWIE
1600
5100
4674
Rozwój pasji sportowych –
edycja II
Otwarte Regaty na rozpoczęcie Kociewskiego
Sezonu Żeglarskiego 2015
Starogardzki Festiwal Mini Siatkówki Dziewcząt
i Chłopców ze S.A.P.S
18. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy
2000
2500
3326
1900
Kociewskie Kajakowe Zawody Na Orientację
Kayak Orienteering Challange 2015 wraz
z Pucharem Polski w Kajakowych Imprezach na
Orientację oraz Finał wojewódzkiej ligii imprez na
orientację Orientaliga 2015
Wspieranie działań sportowych, promujących
powiat : ,, Kociewska Liga ,,Trójek” Mini Piłki
Siatkowej Dziewcząt”
9
Kociewski Klub Turystyczny
10
Uczniowski Klub Sportowy ,,LIBERO”
11
Uczniowski Klub Sportowy ,,SZLACHTA”
XII Biegi im. ks. Kanonika Stanisława Peplińskiego
2900
12
Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy
Organizacja i przeprowadzenie VIII Edycji Biegu
Turystycznego Czterech Jezior
4000
,,Elementarz ruchu kobiety”
1600
Czwartki Lekkoatletyczne – spotkania na
stadionie drogą do przyszłych sukcesów 2015
6000
13
14
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
SportFAN
Starogardzki Klub Lekkoatletyczny
Filippides
12
Wysokość
dofinansowania
w zł
Biuletyn Samorządowy Powiatu Starogardzkiego
3370
3000
RAZEM: 45 000 zł

Podobne dokumenty

pobierz pdf - Powiat Starogardzki

pobierz pdf - Powiat Starogardzki „Kociewskie Gryfy 2013” rozdane Już po raz kolejny Starosta Powiatu Starogardzkiego przyznał prestiżo- zją Kapituły Nagrody Starosty Starogardzkiego wą nagrodę „Kociewski Gryf”. Statuetki trafiły d...

Bardziej szczegółowo

pobierz najnowszy numer Starogardzkiego

pobierz najnowszy numer Starogardzkiego Stoimy u progu nie tylko nowego, 2015 roku, ale także inicjujemy czteroletnią kadencję samorządów różnych szczebli: miasta, gminy i  powiatu. W  tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować wsz...

Bardziej szczegółowo