Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku

Transkrypt

Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku
ZARZĄDZENIE NR 45/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.
Na podstawie art.258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r, Nr 157, poz.
1240), w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady
Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr XV/111/2015
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
ustala, co następuje :
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok w
wysokości 44.471.956,53 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę
289.370,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
• Dochody majątkowe po zmianach wynoszą : 1.500.699,- zł
• Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 42.971.257,53 zł
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok w
wysokości 48.483.914,53 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę
289.370,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia
• Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą : 5.881.057,- zł
• Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 42.602.857,53 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu
zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do
niniejszego zarządzenia .
4. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z
załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2016 roku.