Aut dzienne23_04_2012PLD.cdr

Transkrypt

Aut dzienne23_04_2012PLD.cdr
Stry
ków
60 60B
66
ty
DOBRA
M
ich
a³
ów
ek
8
20
O
kó
l
O
kó
l
Szatonia
51A
Jaskó³cza
na
na
Liœciasta
MODRZEW
itu
£agiewnicka
4
24
83 87 76 84 81 89
£AGIEWNIKI
Schemat linii autobusowych
dziennych
wieœ
m³yn
Se
rw
z
Zg
ie
r
6
z
SZCZECIÑSKA
(cmentarz)
er
w
ró
nd ki
sa dz
ek ó
Al £
78
iki
otn 51B
Sk
Rzemieœlnicza
Antyczna
i
Zg
51
IMIELNIK NOWY
Sanatorium
Kuropatwia
Bo
r
Bo chó
gi n wk
ia a 7
dz
i a³
ki
Ra
di
Na osta
M
a³
ru cja
ac
to
wi
ho
cz
N
w
ic
a
s
s
ia
rn zpitkieg
i
a
M an l o
az a
ow
ie
ck
a
to
r
M e
no as go
w zy
a -
Ba
ow
P a
ki us
na z
-
ia
ad
S ³a
P z
sk rzy pita
ieg by ln
o sz a
17 ew
N
6/ rn ic
21
ia ia
5
na -
rn
Tr
a
Brz
ezi
ny
30
8
s
ka
at
ol
in 336
20
2
66
2
ny
82 STRÓ¯A/
LUDWIKÓW
Legenda:
GADKA STARA
Centrum Handlowe PTAK
70
w
Li p
N
um
lu
Ko
m
lu
Ko
m
ny
ny
51
59
7
0
ny
m
lu
Ko
m
ny
40
47
5
5
lu
Ko
sk
a
Ko
l
To
m
as
zo
w
26
ny
m
lu
Ko
STRÓ¯A
Gajowa
Zag³oby
droga krajowa nr 1
iny
iñ
ka
ze
z
zi
ñs
Br
ze
nz
yt
ow
a
D
t o ys
rs p o
ka z
yG
aj
ce
go
C
za
sk j k o
ie w
go -
Pu
sz
kin
a
7
5
24
ny
m
lu
Ko
Ko
l
1
17
ny
lu
21
1
ny
um
Ko
l
fó
w
ze 43
fó
Bi
w
es
60
zc
za
dz
ka
Rokiciñska
427/782
M³ynarska
Andrespol
Przylesie
Feliksiñska 97
OSP
Urz¹d Gminy
Feliksiñska
Szko³a
Piekarnicza
92
Jednostka Wojskowa
Akacjowa
90
Jó
16
ów
ze
ef
Jó
Jó
z
USTRONNA
FELIKSIN Rokiciñska
Ko
So
cj
a
Sz l n a
um
na
L
w od
a o
10 1
Œm
Ry ig
d ³.
Kr za
uc
skzko
ieg wKa o
d
b ³u
Sz ka ñ
So
sk ym
ie a
sn
go ow
ie
ck
a
m
Tomaszowska 143
85 95
33
Sa
Za
p
Ko
ss
ak
a
sk Kili
K
ie ñgo Pr siê¿
zê y
dz M
K
aln ³yn
skrasz
ie ew
M ian
go ilio a
Te
no
tm
wa
je ara
wKró
sk le
a -
szpital
Rataja 27
Starowa Góra
Skrajna
Zdrojowa
Nasienna
R
50 zgó
C.
O
.R
Lo.
d
W
bo ier
waz-
PO
W
75
Cienista
50A 93
G P ie
Zb iew nin Ma
y rm
o o
Kr cz n t
ur
ze e 1
ow
m 8
a
Sa ien
n e io
Ju
w
cz
ha
ko a
so
O
w
lk
w
a
¿w
us
a
ka
iro
w
ni
p
ar
a
ki
H
ng
en
ry
¿
ko
w
iro
w
sk
M
w
ile
a
H
ni
ia
a
sz
c
ki
yn
to
w
a
S
PK
T
M eat
uz r
yc
zn
y
s
St k .
er
l.
Ki
liñ
70A
wiadukt
um
ny
E.
Pl
at
er
S
W tryk
.P o
ol s ws
ki ka
£ o eg o
m
ni
ck
a
Œn
ie
h i ¿n a
pe
rm
K³ ar
od ke
zk t
a
Ja
no
si
ka
pi
ho
C
trk
.
ko Pio
ws trka
os
ied
le
w R
Da ojowozrn a
io
wa
St
ar
or
M
u
¯w dzk Œw ors
aw a-Dietli ka
emcow
M a
ok a
at
ow
M raty
oc c
De a
na zn
a
11mok
7 r.
K
G
W
dy os
jowo³
ñs .
skody
k.
M
. ie
sz
ka
O
rn bs
ln
a
a ze
Ta
be
G
lo
o
r
G an strz wa
ra ic
a
ni zn na
cz a
na 54
62
no
ci
a
ho
C
Popio³y
Si
57
ic
ka
w
w
no
ci
a
ho
C
Z
zia ao
ñs lka
paKar
ck a
C
z
Ze aha
nit ry
o
ni Zwr wa
ko o
wat-
O El e
by kt
w ron
at o
el w
sk a
a
O No
by w
O w e
by a S
w tel ad
at sk y
el a
sk
a
94
95
ic
ka
ka
ic
w
no
ci
a
ho
C
Ki
liñ
Ki
sk
li
Ki
T
.
ar ñsk
liñ
g
s
ow .
Pr k.
zê
a
dz
W
.
ys
ok
a
wi
ad
uk
t
Kr
E
z
no lek
nieem
wa tro
ck iea
2-
R
tki
ñ
Re
3
14
9
19
ka
ic
w
no
ci
a
ho
C
Pi
o
Po
go
n.
K
kaope
59rniK
rn op
ika e-
K
et sk us
ki ie oc
ñ s g iñ
ka o 6 1
g
rk
in
pa
K
Re rze
tki mi
ñs en
ka iec
sz
ka
pi
ta
l
W
³ó
kn
Li
po
wa
ia
rz
y
Gd
añ
sk
a
pr Ka
za ska
D
sk re
a wn
10 o
2 wPo
sk go
ie no P
go w i
- wn
a
gn
K
ws rak
ka o-
i
Za cka
po
ro
Bi
Sp
eg
Z³ wa
a
o
do tn
un
ch o
ow
ro
a
ni
ar
zy
K
co ra
w ña
St
ar
e
Le
Z³
o
tn
o
1a
s.
14
po
48
ic
e
w
sk
o
Farna
ro
Ka a
-w a
n
aw
S³
Przestrzenna
Rzgowska
52
- Kurczaki
Kos.Gdyñskich
Rzgowska Kolumny
Paradna
Matek Polskich
przych.
Kwate Gran Prosta
-runkowa iczn
CZMP
a
KURCZAKI
DELL
6
Okienna
skiego
Kotoniarska
10
Pabianicka
Pryncypalna
Jutrzenki
Wczesna
61
M£YNEK
a
Municypalna
Trybunalska
93 71 63 62 62A
68
£azow-
w
Chocianowicka
3 Maja
Tatrzañska.
do
Pabianicka - Dubois
Pabianicka - Rudzka
Dachowa
Gajcego 121
MalowniHetmañska
cza 18
TransmiJANÓW
Rataja 2
cm.Zarzew
Wi¹czyñ
85A syjna
Zak³adowa
Górny
Andrzejewskiej Dostawcza
98
96 Józefiaka
D¥BROWA
Olechowska
Elester
55
A 55 72
Odnowi92 95A
D¹browskiego
Rokiciñska 256
Juranda
ciela
Olechowze Spychowa
ska 70
Rokiciñska 324
Zag³oby
OlechowD¹browsk. Lodowa
ANDRZEJÓW
Skrzetuskiego
ska 56
Wedman.
LodoHetD¹brówki
Rokiciñska 82A
B³awa
97
mañska
WedmaGajcego
Olechowwatna
Transmisyjna
nowej 10
ska 36 Ofiar 11
Tomaszowska
Gwarna
wrzeœnia
Olechowska
Przybyszewskiego
Tatrzañska
a
k³
Za
Hoffmanowej
£askowice
Bankowa
Przybyszewskiego
Augustów
na
yj
is nia
sm w
an r o
Tr ene w
n t h ó ka
Ko e c w s
l
O zo
as
Pusta
Tuszyñska
64
m
To
62A 62
57
Jana
Paw³a II
Pr¹dzyñskiego
Rokiciñska Rokiciñska 144
Augustów
RokiciñRokiciñska 156
ska PrzyjaŸni
Malownicza 27
Widzewska
przychodnia
Niciarniana 49/54
i
DUBOIS
Czahary73
90 91
91A
³k
61 63
LOTNISKO
69 69A 69B 75 77
ROKICIÑSKA
ia
dz
sk
a
Ob
yw
at
el
sk
a
Bandurskiego
adh ka .
Poañs sk yñ.
l ow icz
br w
D¹ oja
G
S
M
ar riu ani
at sz ta
o
e bo ñsk k
cz a 1
72
ni
c
O aP
s.
Sm KP
Po uls
k
pi
e³ o
us
zk
i
M
ar
at
oñ
sk
a
91
pr
ze
ja
zd
PK
P
Wileñska
cmentarz
65 55
przejazd
kolejowy
£a
na
G
ru
n
Cz
ko a dzwal
ws rn ka ka R
aj
sk
a
Za
M
c
ur
ni ho
D
a
a dol rs
na ka
ko
³
sz
Dw.£ódŸ
Kaliska
80 54 83 56
74 54A 67
82 82A Pi³sudskiego
Niciarniana
park
Sienk
Br
¿k
a
Ks
i¹
a
Li
S
Zg karb
ie ow
rs a
ka
W
ni ³ó
ar kzy
sk
a
ow
dr
ks
an
Al
e
69 98 99
23.04.2012r.
21 l e )
d
ka
w si e
hó ( o
rc ka
Bo on
Karolewska Gdañska
Kopciñskiego
icza Koœciuszki Pi³sudsk.
Pi³sudskiego
iew
Mickiewicza
ickRadwañska
Pog
Rat
M
80
Zbiorcza
Wróblewskiego
Parkowa
Wólczañ- Piotrko99A 86 Wyszyñskiego Bandurwska
ska
77
Skorupki
skiego
zaj.MPK
MARATOÑSKA
Sienkiew.
In¿ynierska
Czerwona Tymienieck.
65A
Wróblewskiego
Piotrkowska
Plac
Grota
Skrzywana
Z-dy
Reym. Czerwona
Roweck.
Elektro- W³ókniarzy
55A Miês.
95
95
A
nowa
Obywatelska
72 Skargi
D¹browskiego
Plac
Niepodl.
Politechniki
Rusa³ki
OBYWATELSKA
55
Obywatelska
Lecznicza
LOTNISKO/
Komandorska
R.Lotn.
Rzgowska
Rogoziñskiego
PLOCKA
Lwowsk.
Wyszyñskiego
P³ywacka
Wyszyñskiego
NOWY JÓZEFÓW
Biwakowa
l
Ka
68 76 69A 69B
6 97
o- ka
o w dz
Ngro
KUSOCIÑSKIEGO
GOŒ
te
w
Na
str
oj o
wa
R
sk
ñc o n
a
d
ó
w o
M
ar
18 Po
ys
63 ws
Z iñ
r t
ko ag ska . aw a a jn
i- S K
kr as
zy zt
dl ela
at
a ñsk
C
en
a
tra
ln
a
Zielony
Romanów
Im
ie
ln
ik
St
Im
ar
ie
y
ln
18
ik
St
ar
y
45
hotel
60A
Romanów
Dobieszków
ŒWITEZIANKI
Szczeciñska
Strykowska
241
Spadkowa
11 LISTOPADA
£agiewnicka 290
89 79 59 65 65A
Wersalska
Radiostacja
Chocho³a
73
84 99 99A
parking
47/50
Pszczelna
Jana i Cecylii
Kaczeñcowa
Szczeciñska
AleksanSzpa
Sikorskiego
drowska
Przepiórcza
Teresy
rago
Jantarowa
ROJNA
Wiewiórcza
Kaczeñcowa
Zgierska
Okólna
Œw.Teresy
wa 16/25
W³ókniarzy
ARTURÓWEK
97 78A 96
Liœciasta
Traktorowa
Bema
SKOSZEWY
56
tory PKP
Liœciasta
Sowiñskiego
Wici
Rogowska £odzianka
Lniana
17/72
Brukowa
Borchówka Las
R¹bieñ
Kaczeñcowa
91 88
Œw.Teresy
Centrum
Rydzowa
Szczeciñska
Morelowa
Duñska
Wycieczkowa
Czereœniowa
Skoszewy(szko³a)
Pojezierska
Traktorowa
Rogowska
Warszawska
Wojskowa
KALONKA
Brukowa
£anowa
Zgierska
Œw.Teresy
Boginia
Pisankowa Kaczeñcowa
szpital
88 88A 91B
Herbowa
66
£UKASZEWSKA
Wypoczynkowa
Szczeciñska R¹bieñska 76
Kopanka
Kniaziewicza
R¹bieñ
LimanowTraktorowa
Maj¹tek Byszewy
Warecka
Opolska
67
Podchoskiego
Bukowiec
R¹bieñD¹browa
r¹¿ych 63
Strykowska
Byszewy
Podchoska 54
Kwarcowa
Traktorowa 18
Dw.£ódŸ-¯abieniec
Murarska 57
r¹¿ych121
POD
Moskuliki
Traktorowa
Opolska
53
Inflancka
£ucznicza
Stefana
”POLANKA” Grabina
Olsztyñska
Plichtów
R¹bieñska
Bracka
Dolna
Pu³askiego
Grabiñska
Moskuliki
54A
targowisko
Siewna
54
Niesiêcin
Cyganka
Ba³ucki Rynek
Sporna
LimanowByszewska
W³ókniarzy
W.Polskiego
Limanowskiego
Siewna
91 91A Pomarañczowa
Budy Beskidzka
skiego
74
Klonowa
Organiz. WiN
53A 54A
Borowa
HUTA
DW. PKS
Odolanowska
cmentarz
JAGODNICA
Tybury
Smutna
PÓ£NOCNY
88A
OSP
NATOLIN
NOWOSOLNA
"Mania"
Powstañców
Krakowska
Œl¹skich
Biegunowa
64 85 85A 88
Drewnowska
Praussa
OSP
Wi¹czyñska 15
Do³y 44
54
STOKOWSKA
PLAC
Micha³owicza Jarzynowa
Do³y
2/4
Srebrzyñska
Pomorska
562
Legionów
WOLNOŒCI
Wi¹czyñska 32
Wy¿ynna
Telefoniczna
87 81
Pomorska
Minerska
Legionów
Srebrzyñska
Unii Lubelskiej
rondo Solidarnoœci
Pomorska 547
Wi¹czyñska 44
LO nr 1
Kamiñskiego
Telefoniczna
Konstantynowska
Uni
Pomorska 527
Wi¹czyñ Dln. 4
Jaracza
Lubelskiej
Pszczyñska
¯eligowskiego
Aquapark
Plac
PL.D.
Kopciñskiego
Wi¹czyñ Dln. 18
6 Sierpnia
Barlick.
Narutowicza
Pomorska 485
Zielona
¯eligowskiego
Gimnazjum
58
DPS
DW. £ÓDZ W³ókniarzy
NarutoPomorska
58A
a- Tuwima
w
wicza
KALISKA
Edwarda
m wa Kopcñ- WYDAWNICZA
Struga
Henrykowska
Tra jo skiego
Wi¹czyñ Dln. 42
50 52
Struga
Œw.Teresy
przystanek dwukierunkowy
przystanek jednokierunkowy
Wszelkie prawa zastrze¿one
wykonano:
MPK - £ódŸ Spó³ka z o.o.
Dzia³ Przewozów

Podobne dokumenty