Gminny plan dystrybucji preperatu jodowego w postaci tabletek

Transkrypt

Gminny plan dystrybucji preperatu jodowego w postaci tabletek
URZĄD MIASTA I GMINY W KOLONOWSKIEM
Zatwierdzam:
GMINNY PLAN
DYSTRYBUCJI PREPARATU JODOWEGO
W POSTACI TABLETEK JODOWYCH
Opracowała:
insp. ds. zarządzania kryzysowego
Halina Pasieka
SPIS TREŚCI
I. Karta aktualizacji planu ...............................................................................................
II. Postanowienia ogólne ...............................................................................................
III. Miejsce składowania i ilość preparatów jodowych ....................................................
IV. Organizacja dystrybucji i wydawania tabletek jodowych dla ludności
V. Sprawy organizacyjne................................................................................................
Załączniki:
1.Wzór protokołu przyjęcia preparatów jodowych .........................................................
2. Wzór wykazu osób poddanych profilaktyce jodowej .................................................
3. Karta charakterystyki „Tabletki jodek potasu 32,7/150 mg” .......................................
I. KARTA AKTUALIZACJI PLANU
Lp. Data
aktualizacji
Przedmiot aktualizacji
Podpis
Uwagi
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W celu profilaktycznego zabezpieczenia ludności województwa opolskiego
w przypadku zdarzenia radiacyjnego została stworzona rezerwa preparatów
jodowych w postaci tabletek i zmagazynowana w Wojewódzkim Centrum
Medycznym (WCM) przy Al. W. Witosa 26 w Opolu.
2. Za realizację zadań w zakresie dystrybucji dla ludności tabletek jodowych na
terenie powiatu odpowiada Starosta we współudziale Burmistrza.
3. Zadania Burmistrza:
a) udział w ustalaniu punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na
terenie gminy,
b) udział w zabezpieczeniu fachowej obsługi w punktach wydawania tabletek
jodowych.
III. MIEJSCE SKŁADOWANIA I ILOŚĆ PREPARATÓW JODOWYCH
WOJEWÓDZKIE CENTRUM
MEDYCZNE W OPOLU
Al. Witosa 26
45-418 Opole
Lp.
1.
Nazwa artykułu
Tabletka jodku potasu
POWIAT STRZELECKI
j.m.
Blistry
(10 sztuk tabletek w opakowaniu)
GMINA KOLONOWSKIE
j.m. blistry
opakowania po 10 sztuk
Ilość blistrów
5280
Ilość blistrów
423
1.Przydział preparatów jodowych obejmuje rezerwę ze względu na:
a) Konieczność podania więcej niż jednej dawki tabletek jodowych określonej
grupie osób , które w momencie zdarzenia znajdują się na skażonym terenie
bardzo dużą dawką jodu radioaktywnego (np. po ataku jądrowym, detonacji
ładunku jądrowego przez terrorystów , w wyniku krytycznego (niepomyślnego)
rozwoju sytuacji po awarii w elektrowni jądrowej w pobliżu granic Polski.
b) Konieczność podania tabletek jodowych turystom i imigrantom z grup ryzyka .
c) Większy niż się planuje rozchód tabletek jodowych (tzw. straty) w momencie
dystrybucji , w sytuacji kryzysowej ( np. ze względu na występującą w takich
sytuacjach „presję społeczną” część tabletek otrzymują osoby nie należące do
tzw. grup ryzyka).
d) Zmianę liczebności poszczególnych grup ryzyka wynikająca ze zmian
demograficznych.
IV. ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI I WYDAWANIA TABLETEK JODOWYCH
DLA LUDNOŚCI
1.Wielkość dawek interwencyjnych jodu
poszczególnych grup ryzyka (zgodnie z tabelą).
Lp. Grupa ryzyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Noworodki po urodzeniu i do 3
miesiąca życia
Niemowlęta powyżej 3 miesiąca
życia i dzieci do 2 roku życia
Dzieci powyżej 2 roku życia do 6
lat
Dzieci powyżej 6 roku życia
i młodzież do 16 lat
Kobiety w ciąży
Młodzież od 17 do 18 roku życia
i dorośli do lat 40(~5% tej
populacji) – „nakładka”
stabilnego
określonych
dla
Ilość jodu
stabilnego
12,5 mg
Ilość jodku potasu
w pojedynczej dawce
(1/2 tabletki = 12,5mg jodu)
25 mg
(1 tabletka = 25 mg jodu)
50 mg
(2 tabletki = 50 mg jodu)
100 mg
(4 tabletki = 100 mg jodu)
100 mg
(4 tabletki = 100 mg jodu)
100 mg
(4 tabletki = 100 mg jodu)
2. Do odbioru i przewozu tabletek jodowych ze Starostwa Powiatowego
przeznaczony jest samochód służbowy Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem
- Renault Twingo , nr rejestracyjny OST 30 PN
3.Miejsce wydawania tabletek jodowych na terenie Miasta i Gminy Kolonowskie:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Medyk” ul. Leśna Kolonowskie
V.SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.Wydawanie i przyjmowanie tabletek jodowych do punktów dystrybucyjnych
odbywa się na podstawie Protokołu przyjęcia - załącznik nr 1 do Planu.
2.Osoby, które otrzymały tabletki jodowe w punktach wydawania ujmuje się w
Wykazie osób poddanych profilaktyce jodowej - załącznik nr 2 .
3.Karta charakterystyki produktu „Tabletki jodek potasu 32,7/150mg” - załącznik
nr 3