Sponsor - XV Forum Szpitali Klinicznych

Transkrypt

Sponsor - XV Forum Szpitali Klinicznych
Prawne aspekty stosowania
leków off-label
Badania kliniczne –
update 2013
dr Rafał Staszewski
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
Eksperyment medyczny
Eksperyment
badawczy
Eksperyment
leczniczy
Podanie leku off-label


Oznacza podanie leku poza zarejestrowanym
wskazaniem terapeutycznym wymienionym
w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Rejestracja jest rynkowym zaakceptowaniem
dowodu naukowego, że dany lek nadaje się
wyłącznie do stosowania w schorzeniach czy
objawach chorobowych, w których
przeprowadzono badanie kliniczne.
Podanie off-label



W sposób lub z użyciem drogi nie wymienionej
w ChPL
W populacji pacjentów dla których
dawkowanie nie jest ustalone
W populacji dla której nie ustalono
bezpieczeństwa stosowania leku
Warunki podania leku off-label



Zaordynowany przez konkretnego lekarza dla
konkretnego pacjenta
Pacjent powinien wyrazić świadomą zgodę
Wyłączenie odpowiedzialności podmiotu
odpowiedzialnego za ewentualne działania
niepożądane jakie mogą wystąpić w związku z
podaniem leku off-label
Odpowiedzialność prawna
ChPL nie stanowi aktu prawnego w sensie
normatywnym. W szczególności nie można jej
traktować jako normy prawnej powszechnie
obowiązującej
ale
 ChPL jest zbiorem wskazówek stosowania
danego leku. Lekarz , który stosuje się do
ChPL uniknie odpowiedzialności za
ewentualne zdarzenia niepożądane

Przesłanki do stosowania leków offlabel




istnieje dowód naukowy skuteczności
i bezpieczeństwa stosowania leku
wyprzedzający rejestrację
lek znajduje się w zaleceniach towarzystw
naukowych
w przypadku ciężkiej choroby zagrażającej
życiu
w sytuacji gdy nie jest dostępne leczenie
alternatywne lub okazało się być nieskuteczne
Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu z dnia 17 września 2013



Pacjenci uczestniczący w badania klinicznych mieli
prawo do świadczeń gwarantowanych, określonych
art. 15 ustawy o świadczeniach….
Obowiązek sponsora sprowadzał się do
finansowania tych świadczeń, które nie zostałyby
udzielone pacjentowi, gdyby nie był objęty
badaniem klinicznym
Fakt, że daty wykonania części świadczeń
medycznych pokrywały się terminami wizyt
opisanymi w protokole, nie przesądza o tym, że
zakwestionowana czynność medyczna miała
jedynie związek z badaniem klinicznym
Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu z dnia 17 września 2013

Kontrola prowadzona w Szpitalu oparta była na
błędnym, wynikającym z wadliwej interpretacji
obowiązujących wówczas przepisów założeniu, że jeśli w protokole badania
klinicznego wymieniono świadczenie
gwarantowane, to pomimo iż jego realizacja
wynikała ze standardowego postępowania
medycznego w danej jednostce chorobowej, a
nie konieczności przeprowadzenia badania, jest
to świadczenie na rzecz badania klinicznego i
powinno w całości pokryte przez sponsora
Rynek badań klinicznych
Źródło: PwC, 2011
Źródło: PwC, 2011
Źródło: PwC, 2011
Pytania w 2013 r.



Jak interpretować art. 37k PF
Odpowiedzialność / ubezpieczenia
Zdarzenia niepożądane / działalnie
niepożądane badanego produktu leczniczego
Sprawne kontraktowanie
– bez szans na powodzenie?
Źródło: www.kwejk.pl
Finansowanie świadczeń medycznych
(PF)


Sponsor finansuje świadczenia opieki zdrowotnej
związane z badaniem klinicznym i objęte
protokołem badania klinicznego, które nie
mieszczą się w zakresie świadczeń
gwarantowanych, o których mowa w ustawie z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
w szczególności dostarcza bezpłatnie
uczestnikom badania klinicznego badane
produkty lecznicze, komparatory oraz
urządzenia stosowane do ich podawania.
Finansowanie – wyjątki
świadczenia opieki zdrowotnej:
1) niezbędne do usunięcia skutków pojawiających się
powikłań zdrowotnych wynikających z zastosowania
badanego produktu leczniczego,
2) których konieczność udzielenia wyniknie z zastosowania
badanego produktu leczniczego,
3) niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do udziału w
badaniu klinicznym
– sponsor finansuje również, jeżeli świadczenia te są
świadczeniami gwarantowanymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
.
Jak rozliczać pacjentów włączonych do
badań klinicznych z NFZ?
Odpowiedzialność a ośrodek
badawczy
Szkoda pacjenta wynikająca z winy badacza /
sponsora
Leczenie powikłań związanych z badaniem
klinicznym
Szkoda sponsora spowodowana działaniem /
zaniechaniem ośrodka badawczego
Zdarzenia niepożądane w badaniu
klinicznym a finansowanie
świadczeń
AE
SAE
ADR
Problemowe zapisy umów
– ubezpieczenie
Sponsor:
„Instytucja zobowiązuje się przyjąć na siebie całkowitą
odpowiedzialność oraz zwalnia Sponsora, a także jego
członków zarządu, dyrektorów, pracowników oraz
przedstawicieli od wszelkich roszczeń, żądań lub
procesów sądowych wynikających z: (a) nierozmyślnego
działania, zaniedbania lub zaniechania ze strony
instytucji, badacza i/lub jakiegokolwiek członka zespołu
badawczego i/lub (b) nieprzestrzegania przez instytucję,
badacza
i/lub
członka
zespołu
badawczego
postanowień umowy, protokołu lub pisemnych zaleceń
wydawanych przez sponsora”.
Problemowe zapisy umów
– ubezpieczenie
Sponsor:
Sponsor zgodzi się zwrócić Ośrodkowi Badawczemu i
Badaczowi koszty medyczne związane z urazami
spowodowanymi przez Produkt Badany włączając
koszty leczenia powikłań procedur medycznych
przewidzianych
protokołem
oraz
ciężkiego
niepożądanego działania produktu leczniczego (SAE).
Ośrodek Badawczy ponosi pełną odpowiedzialność za
(i) rażące zaniedbanie lub winę umyślną Badacza,
Ośrodka
Badawczego
lub
Członków
Zespołu
Badawczego w Ośrodku; (ii) wszelkie odstępstwa od
Protokołu
Problemowe zapisy umów
– ubezpieczenie
Ośrodek i/lub Badacz ponosić będą wyłączną
odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń
wynikających z niedbałości lub umyślnego działania
ze strony Ośrodka i/lub Badacza w tym
nieprzestrzegania oświadczeń oraz obowiązków
wskazanych w Umowie, Protokole oraz przepisach
regulujących prowadzenie badań klinicznych
Na dziś


Standaryzacji części zapisów umów ze
sponsorami badań klinicznych w skali
ogólnopolskiej, zwłaszcza w obszarze
ubezpieczenia i odpowiedzialności cywilnej
ośrodków badawczych,
Jednoznaczna interpretacji przepisów prawa
farmaceutycznego przez NFZ w zakresie
rozliczania świadczeń medycznych w grupie
pacjentów włączonych do badań klinicznych.
W JAKIM KIERUNKU
PODĄŻAMY?
[email protected]