Szczegółowe kryteria oceniania IV-VI

Transkrypt

Szczegółowe kryteria oceniania IV-VI
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA
OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA LEKCJI WF KLAS IV-VI
STOPIEŃ KLASYFIKACYJNY OKRESOWY I ROCZNY WYSTWIANY
JEST NA PODSTAWIE OCEN CZĄSTKOWYCH (NIE JEST TO ŚREDNIA) ZA:
1. PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO LEKCJI
2. ZAANGAśOWANIE I PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA
ZAJĘCIACH RUCHOWYCH NA TERENIE SZKOŁY I POZA NIĄ ORAZ
UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA Z RÓWIEŚNIKAMI
3. POSTĘP SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ
4. ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE
5. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
OCENA ZA PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI (STRÓJ, PUNKTUALNOŚĆ, PISEMNE ZWOLNIENIA):
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
- pełny udział w ćwiczeniach, nieobecności usprawiedliwione
- jeden raz nie uczestniczy w zajęciach bez usprawiedliwienia
- dwa razy nie uczestniczy w zajęciach bez usprawiedliwienia
- trzy razy nie uczestniczy w zajęciach bez usprawiedliwienia
NIEDOSTATECZNA - cztery razy nie uczestniczy w zajęciach bez usprawiedliwienia
OCENA ZA ZAANGAśOWANIE…
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
- czyste „konto” lub plusy
- jeden minus
- dwa minusy
- trzy minusy
NIEDOSTATECZNA - cztery minusy
Otrzymanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z obniŜeniem oceny semestralnej o
jeden stopień.
Uczniowie uzyskują minusy za:
− niechętny i negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach
− ignorowanie poleceń nauczyciela
− nieprzestrzeganie zasad BHP
− nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów
− nieprzestrzeganie zasad Fair Play
− wchodzenie w konflikty z kolegami
− wchodzenie w konflikty z sędzią.
Uczniowie uzyskują plusy za:
− pomoc młodszym kolegom
− aktywny dyŜur
− pełnienie funkcji lidera grupy
1
Za zebranie czterech „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
OCENA ZA POSTĘP SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ
W pierwszym semestrze kaŜdy uczeń wykonuje próby pomiaru sprawności motorycznej.
Uzyskane wyniki nie mają wpływu na ocenę końcową, jedynie stanowią bazę do oceny
postępu. Wyniki uzyskane na koniec roku zostają porównane z osiągnięciami z początku
pierwszego semestru – dotyczy klas IV. W klasach V-VI wyniki porównujemy z wynikami z
poprzedniego semestru.
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
- uczeń otrzymuje za poprawę wyniku
- uczeń otrzymuje za wynik na tym samym poziomie
- uczeń otrzymuje za pogorszenie wyników
PRÓBY POMIARU POSTĘPU SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ
SZYBKOŚĆ
- bieg na dystansie 60 metrów
WYTRZYMAŁOŚĆ - bieg na dystansie 600 metrów dziewczęta, 1000 metrów chłopcy
SIŁA
- rzut piłką lekarską (3 kg) w tył nad głową oraz rzut piłką palantową.
OCENA ZA ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE
Na podstawie autorskiego programu wychowania fizycznego dla klas IV-VI Alicji
Romanowskiej, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami edukacyjnymi dla poszczególnych
klas (załącznik wywieszony na tablicy WF).
OCENA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
− udział w zawodach szkolnych
− udział w zawodach międzyszkolnych
− poprawienie rekordu szkoły w jednej prób pomiaru sprawności motorycznej
PowyŜsze osiągnięcia powodują podniesienie oceny rocznej o jeden stopień (pod warunkiem,
Ŝe nie ma oceny niedostatecznej z zaangaŜowania).
POPRAWA OCEN
KaŜdy uczeń ma moŜliwość poprawienia oceny uzyskanej podczas sprawdzianu.
Zespół Nauczycieli
Wychowania Fizycznego
2