Karta zgłoszeniowa

Transkrypt

Karta zgłoszeniowa
Karta zgłoszenia do konkursu
Inne spojrzenie w fotografii
"Nietypowe sytuacje z życia szkoły"
Imię i Nazwisko
Wiek
Klasa
Szkoła/placówka
Numer telefonu
Adres e-mail
Imię i nazwisko osoby na zdjęciu
*Prosimy o wypełnienie obu tabeli oraz w drugiej tabeli nadać tytuły swoim pracom.
Lp.
1.
2.
3.
*Tytuł pracy
Liczba fot.
1
1
1
•
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłosiłem do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
•
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu (Ustawa z dn.
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. Zm.)
_______________________________
Podpis os. Zgłaszającej zdjęcia
__________________________________
Podpis i pieczątka organizatora