odwoływanie wizyt

Transkrypt

odwoływanie wizyt
Szanowni Pa stwo,
Zale y nam bardzo na zapewnieniu wszystkim naszym Pacjentom wygodnych i szybkich
terminów do us ug medycznych. Szczególnie zale y nam na wywi zywaniu si z tego zadania w
stosunku do Pracowników naszych strategicznych Klientów.
Rozszerzamy ofert centrów medycznych, wyposa amy nowe gabinety, wyd amy godziny ich
pracy, otwieramy nowe centra medyczne. Jednocze nie wiele zarezerwowanych terminów
marnuje si , je li, rezygnuj c z zaplanowanej wizyty, Pacjent nie odwo a rezerwacji. Suma
takich przypadków si ga wielu godzin tygodniowo; w tym czasie z us ug mogliby skorzysta inni
Pacjenci.
Zwracam si do Pa stwa z pro
o wspólne dzia ania na rzecz zapewnienia lepszej
dost pno ci do us ug poprzez eliminacj marnowania czasu lekarzy. Oczywiste jest, e
zdarzaj si i b
si zdarza sytuacje, w których Pacjent musi zrezygnowa z zaplanowanej
wizyty. Prosimy o przekazanie Pa stwa Pracownikom apelu o odwo ywanie wizyt w tych
przypadkach. Je li wizyta zostanie odwo ana z odpowiednim wyprzedzeniem – skorzysta z tego
terminu kto inny.
Ze swojej strony staramy si u atwi Pacjentom odwo anie wizyty. Najpro ciej jest odwo
wizyt odsy aj c zwrotny sms z wiadomo ci o rezygnacji, mo na tak e pozostawi wiadomo
na skrzynce telefonu Infolinii, przekaza wiadomo
za po rednictwem strony internetowe
www.luxmed.pl - wykorzystuj c skrzynk „odwo anie wizyty” lub poprzez kontakt z e-center.
Mo na po prostu po czy si z operatorem Infolinii.
W najbli szym czasie przyst pimy do wdro enia systemu monituj cego niewykorzystane i nie
odwo ane przez Pacjentów wizyty. Wyniki monitoringu, odnosz ce si do Pa stwa Pracowników
dziemy wówczas przekazywa tak e Pa stwu.
Licz na zrozumienie naszego wspólnego celu i pomoc w jego realizacji.
Z wyrazami szacunku,
Iwona Radko
Dyrektor Departamentu Obs ugi Klienta
LUX MED Sp. z o.o.
ul. Rac awicka 132B
02-634 Warszawa
Biuro Zarz du
Al. Niepodleg ci 69
02-626 Warszawa
tel. 022 322 70 50
022 322 70 40
fax 022 322 76 42
d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego
nr KRS: 0000265353
NIP: 527-252-30-80
Regon: 140723603
Wysoko kapita u zak adowego:
www.luxmed.pl
7.210.500,00 z .

Podobne dokumenty