Uchwała Nr SO-9/14/B/2004/Ln Składu Orzekającego

Transkrypt

Uchwała Nr SO-9/14/B/2004/Ln Składu Orzekającego
Uchwała Nr SO-9/14/B/2004/Ln
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2004r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pogorzela na 2005r.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr
25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004r. w osobach:
Przewodniczący:
Zdzisław Drost
Członkowie:
Danuta Szczepańska
Beata Rodewald-Łaszkowska
działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t.j. - Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami) wyraża o przedłożonym
przez Burmistrza projekcie budżetu Miasta i Gminy Pogorzela na 2005r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
opinię pozytywną z uwagami dotyczącą projektu budżetu
oraz opinię pozytywną z zastrzeżeniami w zakresie mienia komunalnego.
UZASADNIENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Pogorzela przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
projekt budżetu gminy na 2005r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego celem
zaopiniowania.
Poczynione przez Skład Orzekający ustalenia wskazują, że opracowany przez Burmistrza projekt
budżetu gminy przewiduje dochody i wydatki w kwocie 7.877.831 zł. Według założeń budżet gminy na
2005r. ma być budżetem zrównoważonym. Projekt nie przewiduje przychodów ani rozchodów bud żetu.
Projekt budżetu opracowany został w pełnej szczegółowości do paragrafów włącznie, z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej, określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września
2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
(Dz.U. Nr 209, poz. 2132) i spełnia wymagania uchwały Rady Nr XIII/65/99 z dnia 30 września 1999r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i materiałów informacyjnych towarzyszących tej uchwale (ze względu na nieaktualność pewnych unormowań, w związku ze zmianą przepisów, wskazana byłaby aktualizacja uchwały w tym zakresie).
W ocenie Składu Orzekającego budżet Gminy po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych, a przede wszystkim dochody z tytułu pobieranych podatków i opłat lokalnych,
a także dochody pochodzące z gospodarki majątkiem gminy. Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że zaplanowane kwoty subwencji: w tym części oświatowej i wyrównawczej oraz udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów w piśmie
Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004r.
2
Planowane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom
zostały ujęte prawidłowo, tak po stronie dochodów jak i kierunków ich przeznaczenia.
W ramach planowanych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych gminy, a przede
wszystkim w zakresie oświaty, kultury oraz opieki społecznej i gospodarki komunalnej. Przewidziano
również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości równej planowanych wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także zabezpieczono wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
W postanowieniach uchwały - § 2 ust. 2 pkt 2 – wskazano, że wydatki majątkowe z budżetu wynoszą 108.905 zł i tyleż wykazano w załączniku nr 2 „Wydatki budżetowe” - § 6050 (jedno zadanie inwestycyjne) - oraz w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe na rok 2005”.
W budżecie została utworzona rezerwa ogólna (§ 5 uchwały oraz załącznik Nr 2 – dz. 758
rozdz. 75818 § 4810), której kwota mieści się w wielkościach określonych w art. 116 ust. 4 ustawy o
finansach publicznych.
Skład Orzekający nie wnosi zastrzeżeń do załączonego do projektu uchwały budżetowej planu
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków
specjalnych. Jednakże informuje, że proponowana zmiana ustawy o finansach publicznych zakłada m.in.
likwidację środków specjalnych. Powyższe należy mieć na względzie przy uchwalaniu budżetu.
Zdaniem Składu Orzekającego szczegółowość projektowanego budżetu i wyrażone w projekcie
uchwały budżetowej zapisy spełniają wymóg art. 124 ustawy o finansach publicznych, a zawarte upoważnienia dla Burmistrza zgodne są z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych.
W „Objaśnieniach” do projektu budżetu wskazano założenia jakie przyjęto do wyliczeń prognozowanych dochodów oraz do kalkulacji wydatków. Omówiono rodzaje wydatków planowanych do realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
W ocenie Składu załączona do projektu budżetu informacja o stanie mienia komunalnego została
opracowana z zachowaniem postanowień art. 120 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada (prawa własności) z uwzględnieniem zmian, jego wartość i sposób
wykorzystywania oraz dochody z tego tytułu osiągnięte w 2004r. (nie wskazano jednak dochodów z
tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) oraz przewidziane do osiągnięcia w roku
2005. Ponadto stwierdzono, że w punkcie „Inne niż własność prawa majątkowe” wykazano tylko sposób
wykorzystania nieruchomości a nie przedstawiono danych o innych niż własność prawach majątkowych.
Natomiast w punkcie „Zmiany w stanie mienia komunalnego” wykazano tylko sprzedaż składników majątkowych a nie przedstawiono nabycia co wynika z porównania danych z tabeli z danymi zawartymi w
„Informacji” przy projekcie na 2004r.
3
Ponadto Skład Orzekający wskazuje na następujące uchybienia występujące w projekcie budżetu i
materiałach towarzyszących:
1) W załączniku Nr 1 „Dochody” w dz. 750 rozdz. 75023 w § 0450 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty administracyjnej w kwocie 3.000 zł, prawidłowo natomiast należało je sklasyfikować odpowiednio
w dz. 756 rozdz. 75615 (od osób prawnych) lub dz. 756 rozdz. 75616 (od osób fizycznych).
2) W załączniku Nr 3 „Dochody i wydatki dotyczące realizacjizadań z zakresu administracji rządowej
(..)” w dz. 852 rozdz. 85212 nie wskazano paragrafu (ani cyfry ani nazwy) oraz kwoty dotacji.
3) W załączniku Nr 2 „Wydatki” w dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano kwotę 17.500 zł - z „Objaśnień”
wynika, że środki te przeznaczone są na „utrzymanie świetlic wiejskich”. Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki te należało ująć w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Zdzisław Drost
Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
4
Poznań, dnia 21 grudnia 2004r.
WA-0952/9/14/2004
Pan
Zdzisław
K ow alc zyk
Burmistrz
Miasta i Gminy Pogorzela
W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr SO-9/14/B/2004/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Pogorzela projekcie budżetu Miasta i Gminy Pogorzela na 2005r.
Poznań, dnia 21 grudnia 2004r.
WA-0952/9/14/2004
Pan
Zdzisław
K ow alc zyk
Burmistrz
Miasta i Gminy Pogorzela
W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr SO-9/14/B/2004/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Pogorzela projekcie budżetu Miasta i Gminy Pogorzela na 2005r.
5