CAZ.2710.3.2013.JO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Transkrypt

CAZ.2710.3.2013.JO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
CAZ.2710.3.2013.JO
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z późń. zm.) w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zarejestrowanego w Biuletynie Urzędu Zamówień
Publicznych pod Nr 109463 – 2013 z dnia 12.06.2013r., na usługi szkolenia w zakresie:
„Kierowca prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”
informuje, iż została wybrana oferta złożona przez:
Ośrodek Szkolenia Kierowców
AUTO-USŁUGI
Remigiusz Gawlik
Chojęcin Szum 25
63-640 Bralin
Cena oferty: 37.600,00 zł.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożone zostały 3 oferty, które nie podlegały
odrzuceniu ani też wykluczeniu Wykonawcy.
Tak więc, ocenie według określonych kryteriów podlegały 3 oferty, spełniające jednocześnie
wszystkie kryteria oceny określone w części C Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Największą liczbę tj.- 297 pkt. uzyskała oferta nr 3, w związku z czym szkolenie zostaje zlecone
Wykonawcy, tj. – Ośrodkowi Szkolenia Kierowców AUTO – USŁUGI Remigiusz Gawlik Chojęcin
Szum 25, 63-640 Bralin.
Zamawiający dokonał wyboru wskazanego Wykonawcy na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późń. zm.).
Zamawiający dokona podpisania umowy w dniu 4.07.2013r.
Kępno, dnia 24.06.2013r.