Bedziemy segregowac smieci Tygodnik Regionalny ,,7dni__ nr 19

Transkrypt

Bedziemy segregowac smieci Tygodnik Regionalny ,,7dni__ nr 19
Będziemy segregować śmieci! część 2
Robert Kalinowski, prezes Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. mówi
na temat nowej ustawy i nowych przepisów, które dotyczyć będą każdego mieszkańca
Częstochowy.
W ustawie oraz w wielu mądrych opracowaniach często pojawia się określenie
„selektywna zbiórka odpadów”. Proszę w prosty sposób wyjaśnić, co to znaczy?
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych
pojemników z podziałem na rodzaj materiałów, z jakich zostały wyprodukowane.
Każde gospodarstwo domowe, każdy mieszkaniec Częstochowy będzie musiał
segregować własne śmieci, czy tak?
Tak.
Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczania ilości odpadów podlegających
unieszkodliwianiu. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u mieszkańca ogranicza koszty
związane z ich ponownym zagospodarowaniem czy też przetwarzaniem.
Ustawodawca spodziewa się, że dzięki nowym przepisom znacząco poprawi się stan
środowiska: znikną dzikie wysypiska i zwyczaj wyrzucania śmieci do lasów i rowów, a
czego spodziewa się Prezes CzPK?
- Wprowadzenie nowych zasad sprawi, że odpady nie są już własnością mieszkańców a gmin.
W praktyce oznacza to, że to gminy właśnie odpowiedzialne będą za wyłanianie podmiotów,
które będą wywozić odpady i zawieranie z nimi umów. Wybór ten będzie następował w drodze
przetargu. Oznacza to nowe, duże obowiązki dla gmin, które dostały dzięki temu nowe
narzędzia do utrzymywania porządku na swoim terenie i będą mogły w pełni monitorować
gospodarkę odpadami. Nowa ustawa spowoduje osiągnięcie wyższych poziomów recyklingu.
Oznacza to osobną segregację tworzyw sztucznych, papieru, szkła, metali, odpadów
wielkogabarytowych, bioodpadów, co w znacznej mierze poprawi stan środowiska.
Nowa ustawa wprowadza tzw. „podatek śmieciowy”, do zapłaty którego zobowiązany będzie
każdy mieszkaniec. Ponieważ dotyczyć ona będzie każdego mieszkańca więc nielegalny wywóz
odpadów w miejsca do tego nie przeznaczone (dzikie wysypiska, lasy, rowy) stanie się
zwyczajnie nieuzasadniony.
Głównym celem ustawy jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów, a zwiększenie
odzysku. Zarówno system odzysku, jak i recyklingu z powodzeniem w CzPK działa od
dawna. Być może więc nie potrzebna nam jest ustawa i zmiana przepisów...
- CzPK sp. z o.o. jest technologicznie i organizacyjnie przygotowana na wdrożenie nowego
systemu. W tym celu posiada instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych oraz nową kwaterę składową. Jednakże w mniejszym stopniu przygotowane na
wdrożenie nowego systemu są firmy odbierające odpady komunalne od mieszkańców oraz
przede wszystkim sami mieszkańcy, którzy powinni zrozumieć i wdrożyć w życie zasadę
zbierania odpadów „u źródła”, bo w przeciwnym razie gmina chcąc niechcąc będzie
zobowiązana do zastosowania europejskiej zasady „zanieczyszczający płaci”, co obciąży
mieszkańca kosztami selektywnej zbiórki odpadów w celu osiągnięcia wymaganych prawem
poziomów odzysku i recyklingu.
Do tematu powrócimy
Renata R. Kluczna
Tygodnik Regionalny „7dni” nr 19 (417)