D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Brzegu

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Brzegu
sygn. akt II K 777/14
1 Ds. 1914/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 26 lutego 2015r.
Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Brzegu w składzie:
Przewodniczący: SSR Iwona Twardzik
Protokolant: st. sek. sąd. Monika Wcisło
Po rozpoznaniu w dniu 26.02.2015r. w Brzegu
sprawy
T. B.
s. M. i H. z domu K.
ur. (...) w S.
Oskarżonego o to, że:
w dniu 23 listopada 2014r. działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewoził przez
terytorium Niemiec do Polski środki odurzające w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie 27
gramów netto, zakupione przez niego w Holandii ,
tj. o przestępstwo z art. 55 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
I. uznaje oskarżonego T. B. za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z
art. 55 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 55 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,
II. na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej w pkt I wyroku kary pozbawienia wolności
warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat,
III. na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek
dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych,
IV. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu 1 dzień zatrzymania w sprawie
tj. w dniu 23.11.2014r. przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom
grzywny,
V. na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. orzeka przepadek przez
zniszczenie dowodu rzeczowego w postaci 6 woreczków foliowych z zawartością suszu roślinnego – marihuany o masie
100 g brutto, 30 g netto opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr 192/14 pod poz. 1 na karcie 29 akt sprawy ,
Drz 589/14 ,
VI. na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza
od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.132,40 zł ( jeden tysiąc sto trzydzieści dwa złote, 40/100) tytułem
zwrotu kosztów procesu i opłatę w wysokości 230 zł ( dwieście trzydzieści złotych).
sygn. akt II K 777/14
UZASADNIENIE
T. B. został oskarżony o to,że w dniu 23 listopada 2014r. działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii przewoził przez terytorium Niemiec do Polski środki odurzające w postaci suszu ziela konopi innych niż
włókniste o łącznej masie 27 gramów netto, zakupione przez niego w Holandii , tj. o przestępstwo z art. 55 ust.
1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny :
Dnia 23.11.2014 oskarżony T. B. wracał z Holandii, gdzie przebywał przez ok 7 tygodni w celach zarobkowych . Dzień
wcześniej oskarżony nabył na terenie Holandii za kwotę ok 100 Euro ok 30 gram, marihuany na własne potrzeby ,
gdyż korzysta z niej w czasie gdy ma bóle kręgosłupowe .
Podróż powrotną do Polski oskarżony odbywał samochodem m-ki O. (...) nr rej. (...) jako pasażer międzynarodowego
przewoźnika osób firmy (...). Podczas postoju na M. W. na drodze (...) została przeprowadzona kontrola przez
funkcjonariuszy Izby Celnej z O. Wydział Zwalczania Przestępczości –Referat Grup Mobilnych , w trakcie której pies
służbowy G. wskazał na jedną z toreb , w której mogłyby znajdować się narkotyki . W tym czasie oskarżony podszedł do
ogrodzenia parkingu i próbował wyrzucić posiadany przy sobie pakunek .Funkcjonariusze widząc to dokonali kontroli
oskarżonego znajdując u niego zawiniątko obklejone taśmą i folią aluminiową . Zawartość tego pakunku znajdująca
się w woreczku strunowym została poddana badaniu na miejscu z wynikiem wskazującym ,że jego zawartość może
być narkotykiem o nazwie marihuana. Waga zatrzymanej substancji wynosiła 30 gram netto
D o w ó d :wyjaśnienia oskarżonego –k. 13-14
protokół użycia narkotesteru i przeważenia –k. 3,4-5
protokół przeszukania – 6-8
Oskarżony został zatrzymany i po przesłuchaniu tego samego dnia zwolniony .
Oskarżony jest żonaty , jest górnikiem zamieszkuje w S. , dochód miesięczny ma w wysokości ok. 1000 zł, ma dziecko
w wieku lat 13 będącą niepełnosprawną z uwagi na skrzywienie kręgosłupa. Był karany z art. 298§1 kk wyrokiem SR
w D. 23.02.2007
D o w ó d : wyjaśnienia oskarżonego k. 13-14
dane z K. –k. 22
Oskarżony T. B. przyznał się w całości do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa wyjaśniając okoliczności
poprzedzające kontrolę oraz okoliczności ,w jakich spożył nabył narkotyki , tłumacząc to wolą samodzielnego
korzystania z narkotyków w czasie gdy pojawiają się u niego bóle kręgosłupa .
D o w ó d : wyjaśnienia oskarżonego k. 13-14
Sąd Rejonowy zważył, co następuje :
W toku przeprowadzonego postępowania dowodowego wykazane zostało, że oskarżony dnia 23.11.2014 przewoził z
Holandii przez terytorium Niemiec do Polski . środki odurzające w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste ,
o łącznej masie 27 gramów netto .
Okoliczności powyższe Sąd ustalił głównie w oparciu o wyjaśnienia samego oskarżonego przyznającego się do winy
oraz o treść protokołu użycia urządzenia pomiarowego typu narkotest . Jego wynik nie był przez oskarżonego
kwestionowany. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, albowiem były one spójne , logiczne i nie wzbudziły
wątpliwości Sądu co do ich wiarygodności, a przyznanie się do winy Sąd potraktował jako szczere. Dlatego też
Sąd przyjął wyjaśnienia oskarżonego jako podstawę ustalenia okoliczności faktycznych związanych z popełnionym
czynem .
Po uznaniu sprawstwa oskarżonego sąd orzekając co do kary uwzględnił wniosek oskarżyciela złożony wraz z
aktem oskarżenia o orzeczenie wobec T. B. kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z zastosowaniem wobec niego
dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania tej kary na okres próby , której wymiar sąd określił na 2 lata
.Nadto sąd orzekł wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 50 stawek po 10 zł każda ,przyjmując, że wykazane
przez niego dochody nie są zbyt wysokie i że wyższa grzywna byłaby mniej realna do zrealizowania przez oskarżonego .
Sąd w trakcie sporządzania uzasadnienia stwierdził ,że omyłkowo( z uwagi na korzystanie z komputerowego
szablonu orzeczeń ) jako podstawę orzeczonej w wyroku w pkt. III kary grzywny wskazał art. 71§1 kk , podczas
gdy podstawą prawną , jaką Sąd winien był powołać orzekając tę grzywnę wobec treści przepisu art. 55 ust.1
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii , winien być właśnie ten przepis , gdyż ustawodawca przewiduje jako sankcję
za tego rodzaju przestępstwo karę pozbawienia wolności i jednocześnie orzekaną obok karę grzywny . Art. 55.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega
grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5..
Sąd tej w/w omyłki nie mógł jednak samodzielnie sprostować .
Orzekając o kosztach postępowania Sąd nie widząc podstaw do zwolnienia oskarżonego od kosztów na podstawie art.
627 k.p.k. i art. 3 ust 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę
1132,40 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków i opłatę w wysokości 230 zł .
Sędzia
ZARZĄDZENIE
1. Odnotować w Rep.
2. odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć PR Brzeg
3. kal. 14 dni
B., dn. 24.04.2015