Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Źródło:
http://bip.bialapodlaska.kmp.policja.gov.pl/208/wolne-stanowiska-w-sc/11929,Ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-sp
ecjalisty-do-spraw-remontow-i-konserwacji-w.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 00:22
Strona znajduje się w archiwum.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty do
spraw remontów i konserwacji w Komendzie
Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
Ogłoszenie nr:
136792
Data ukazania się ogłoszenia:
13 września 2011 r.
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:
●
specjalista do spraw remontów i konserwacji nieruchomości w Referacie Zaopatrzenia
Wymiar etatu:
●
1
Liczba stanowisk pracy:
●
1
Miejsce wykonywania pracy:
●
Biała Podlaska
ul. Plac Wojska Polskiego 23
21-500 Biała Podlaska
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą grupy konserwatorów (przydzielanie zadań, kontrola
przebiegu prac, odbiór robót, rozliczanie czasu pracy),
●
określanie potrzeb w zakresie materiałów konserwacyjno-remontowych,
●
zamawianie lub zlecanie zakupu materiałów konserwacyjno-remontowych,
●
prowadzenie ewidencji głównej materiałów,
●
prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych ponoszonych przez KMP na realizację zadań
remontowych,
●
utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni w budynku KMP,
●
utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń systemu kontroli dostępu do obiektu KMP,
●
udział w komisjach dokonujących kwalifikacji obiektów do remontu, odbioru robót, przekazania
obiektów, przeglądu stanu technicznego.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Niezbędne:
●
wykształcenie: średnie techniczne
●
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z
organizacją robót remontowo-konserwacyjnych nieruchomości
Pozostałe wymagania niezbędne:
●
umiejętność obsługi komputera,
●
znajomość pakietu biurowego.
Wymagania dodatkowe:
●
wykształcenie średnie techniczne o specjalności budownictwo ogólne,
●
uprawnienie do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie,
●
upoważnienie do kierowania służbowym sprzętem transportowym,
●
umiejętność organizacji i koordynowania prac.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny
●
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
●
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
●
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
●
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego
●
kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
Termin składania dokumentów:
27-09-2011
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji
Pl. Wojska Polskiego 23
21-500 Biała Podlaska
Inne informacje:
Informacje można uzyskać pod nr telefonu (083) 3448206. Oferty które nie spełniają wymagań
określonych w ogłoszeniu, niekompletne oraz przesłane po terminie (liczy się data nadania) nie będą
brane pod uwagę. Po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru,
zostaną powiadomieni telefonicznie lub e -mail. Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane
własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także
osoby niepełnosprawne.
Metryczka
Data publikacji 13.09.2011
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Olszańska
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Janicki
Osoba modyfikująca informację: