Regulamin konkursu fotograficznego „Długowieczny las wokół nas

Transkrypt

Regulamin konkursu fotograficznego „Długowieczny las wokół nas
Regulamin konkursu fotograficznego „90 lat Lasów Państwowych w obiektywie”
organizowanego przez Nadleśnictwo Nurzec
z okazji 90-lecia Lasów Państwowych i 70-lecia RDLP w Białymstoku
§1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Nurzec z siedzibą w Nurcu Stacji.
§2. Cel konkursu
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno lasu oraz dostrzeganie niezwykłych detali
przyrody, które powstały na przełomie lat w sposób naturalny lub są wynikiem wieloletnich
starań leśników. Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej
dokumentowania i interpretacji oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.
§3. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia powinny być zrobione na obszarze znajdującym się w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa Nurzec.
3. Wykonane zdjęcia powinny uchwycić tematykę dotyczącą lasów zarządzanych przez
Nadleśnictwo Nurzec.
4. Zdjęcia zgłaszane do konkursu mogą pochodzić z okresu istnienia Lasów Państwowych
w Polsce, tj. z lat 1924-2014.
5. Zgłaszane fotografie powinny być wykonane w technice kolorowej (nie dotyczy zdjęć
archiwalnych).
§4. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest otwarty i skierowany do mieszkańców powiatu siemiatyckiego zajmujących się
fotografią w sposób amatorski (z wyjątkiem pracowników Nadleśnictwa Nurzec).
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
3. Dla biorących udział w konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis
rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na formularzu zgłoszenia.
§5. Zasady konkursu
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie.
4. Forma przekazania prac:
-wywołane zdjęcia na papierze fotograficznym błyszczącym (format A4) i dodatkowo
w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie JPG (w nazwie pliku należy wpisać
tytuł zdjęcia)
- zdjęcia archiwalne – w dowolnej postaci i formacie
5. Fotografie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora:
Nadleśnictwo Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja
6. Do zdjęć należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany (czytelnie) formularz
zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej:
www.nurzec.bialystok.lasy.gov.pl
7. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających łączeniu fotografii pochodzących
z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia poprzez dodawanie
lub usuwanie jego elementów.
8. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
9. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zaginięcie
przesyłek przesyłanych pocztą.
10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
oraz oświadczeniem uczestnika o posiadaniu praw autorskich do zdjęć i wyrażeniem zgody na
publikację prac.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wykorzystania prac nadesłanych na
konkurs (z podaniem imienia i nazwiska autora) w swoich materiałach promocyjnych.
12. Uczestnik przejmuje na siebie odpowiedzialność Organizatora za wady prawne zgłoszonych
fotografii.
13. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia niezgodnego z tematem konkursu,
przesłanego bez wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego bądź zdjęcia, które
nie spełnia wymagań technicznych Regulaminu lub narusza prawo.
§6. Jury
1. Organizator powoła jury konkursu w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem
jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.
2. Werdykt jury jest ostateczny.
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje jury
i ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.
§7. Harmonogram
1. Konkurs trwa do 10 czerwca 2014r.
2. Termin nadsyłania prac upływa 10 czerwca 2014r. (decyduje data wpływu do siedziby
Organizatora).
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2014r. podczas uroczystości związanych
z obchodami „Dni Siemiatycz” o godz. 19.15 na scenie głównej (plac przy amfiteatrze
miejskim w Siemiatyczach).
§8. Nagrody
1. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe:
I miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny
II miejsce – tablet
III miejsce - odtwarzacz MP4
2. Nagrody muszą być odebrane osobiście za pokwitowaniem w dniu ogłoszenia wyników
konkursu.