Bielsko - Biała, dnia 24 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Transkrypt

Bielsko - Biała, dnia 24 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Bielsko-Biała, dnia 4 sierpnia 2016 r.
KONKURS OFERT NR 8/2016
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku - Białej ogłasza konkurs ofert w formie
pisemnej na wynajem garaży na terenie Bielska-Białej:
Garaże można oglądać po uprzednim ustaleniu terminu z Administracją Domów
Mieszkalnych przy ulicy Krasińskiego nr 5 tel. (33) 812-42-24.
Ubiegający się o wynajem garażu proszeni są o złożenie ofert, w których należy
podać następujące informacje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
adres zamieszkania oferenta i numer telefonu,
kserokopię dowodu osobistego,
kserokopię ważnego dowodu rejestracyjnego,
wysokość oferowanej stawki czynszowej netto ( bez podatku VAT),
oświadczenie o zapoznaniu się ze staneim technicznym lokalu,
oświadczenie o niezaleganiu w opłatach względem Gminy Bielsko-Biała, ZUS
oraz Urzędu Skarbowego.
Przyszły najemca zobowiązany będzie do wykonywania prac remontowych wynikłych
w czasie najmu we własnym zakresie i na własny koszt za wyjątkiem robót
związanych z konstrukcją garażu a stwarzających zagrożenia zdecydowanego
pogorszenia stanu technicznego garażu.
Termin składania ofert do 25 sierpnia 2016 r. do godz. 14-tej w siedzibie Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka nr 26 (dziennik podawczy). Oferty należy
składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na garaż przy ul. ….”.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu ich składania.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert
lub uznania bez podania przyczyny, że konkurs nie dał rezultatu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30.10.2002 r.(Dz. U. nr 200 poz.163) wszyscy posiadacze
nieruchomości należących do gmin i Skarbu Państwa lub części tych nieruchomości,
a więc najemcy i dzierżawcy lokali, budynków, gruntów i budowli, a także osoby
posiadające te nieruchomości lub ich części bez tytułu prawnego od dnia 1 stycznia
2003 r. obowiązani są płacić podatek od nieruchomości.