Dotyk bioenergoterapeuty

Transkrypt

Dotyk bioenergoterapeuty
(
\
_ 3 SIERPNIA 1997R.
PIĄTEK _ NIEDZIELA.1
Zwvcięzvćchorobę
Dotyk bioenergoterapeuty
Kiedy choroba udręczy tak, że
życietraci barwęi sens, a żadne
lek. nie niosą u|g.pomóc może.'.
dotykrękiczlowiekaposiadajqcego
niezwyk|ą
energię'Dloń energote.
rapeuty,spokój, kojqca muzyka
pozwa|ają
i serdeczność
zwciężyć
najstraszniejsze
choroby- Pan Janek Pawlik to czysty
skarb! Gdyby więcej takich bfo.
I wrodzonadobroć - zap€ w nia
z en|uz)azmemJózef Latopo|ski
- ozie.
z Gardei(woi'e|b|ąskie).
sięć lat temu miatem wypadek,
w Kórym Uszkodzilemnogę i od
tamtejpory cierpięna zakrzepicę.
z brakukiqżenianoga mi puchla,
potwornie
bolala.Lekae e niewiele
potraliIi
zaradzić'Najgorzejblo |alem, podczasgorącychdni. Lqdo.
walem Medy w klinikach.Kiedy
tralilemdo pana Janka, mialem
ogromnąopuchIiznęmiędzy ko|a.
nema koslkąi ki|kag|ębokichran.
cierpia|empotworne bó|e. Mam
pięćdziesiql|at i nigdy wcześniei
niepilęm'ale żebymóc spaćkupowalemWódkę i upijałemsię, aby
zona się denerwosię znieczu|ić.
Wa|a'Źe w nalóg Wpadnę'sąsiad.
ka powiedziała
mi o panu Janku'
bioenergoterapeucie
z Olsztyna.
Wcześni€ jkorzystalem
z us|Ugbio.
energoterapeuty
z Ukrainy.To byl
dobryczlowieki gdy do niegochodzileń,opuchIiznanie powiększala
jednakz Elb|qgado
się' Wyjechał
domu.U pana Janka by|emsześć
razy inada| będę przyjeżdżat'
mi.
mo że to w jednąstronę150 km'
Bó| się zmniejszyl, a .any zaczęty
regenerować.
Po badaniachradio|.
gicznych|ekarzestwierdziIi
powrót
krqżeniai nie grozi mi jużamputa.
cja' Wiem,żesię wyleczę,za każdym razem, gdy iestem u pana
mi sześćpól.
Janka,energetyzuje
toralitrowych
butelekwodymineralnej' Używamią do sporządzania
opatrunkÓw'Bardzo lagodzi ból,
który nie ma już takiej ostrości' konkretnezjawiska,które istnieją, km, wspinatamsię dziwiąc'że nic
oszczędzamteżna |ekach,bo roz. dzialąą' |eczą,Nie wiem' czy każ. mi nió do|ega i że nawot jestom
cieńczonena diużejmi starczają.
demu pomogą' bo to za|eży.od sprawniejszaniż kiedyś.Pan Ja.
- od Wie|u,Wi€ l u lat chorujęna Wie|uczynników. Mni€ przyniosty nek nie tylko uzdrawia, ale jest cunerwicęanankastycznąz dużąi|o. ogromną u|gę' za co jestem downym cz|owiekiem'od Kórego
ściqnatręctw- skarżysię He|ena wdz|ęczna.
emanujoserdeczność,
a tego W|a- cztery |atatemil dŹwignąlem śniechorympot|zeba.
D' z Dzialdowa.- Leczytamsię
- Po paru seansach u pana
pań- duŻrycięża|. Pól roku temu odą'
i prywatnie'i w przychodniach
stwowych, byłam w szpilalu zwa| się uszkodzony wówczas Janka moje pluca są zdrowe,
w o|sztynie,k|inikachw Gdańsku rdzeń w kręgoslupie_ opowiada a mialamraka- zapewniaRegina
i Warszawie.Pzechodzitmbardzo o swoim p.zypadku pan Edward T. z Dobrego Miasta. - L€karę,
obciążającezabiegi jak np. tzw- z Olsztyna.- Dloniemamwyktzy- Kóra do mnie przychdzi|a, bardzo
śpiączki
atropinowe.Przyjęlamich wione' cia|o mi z rqk zwisa. Nie zadziwila poprawa mojego zdro.
aż szesnaściei więcej już orga- moglem mówić ani jeść.Lekarze Wia.WszystkieWynikibadańto po.
nizm nie wytzymywal.Inic. Cza- powiedzielimi, że tego się nie da twiefdzają. co więcej, mialam na
po co mnie z tych wy|eczyć, przepisywa|iWitaminy, Wątrobie torbie| i ta- też zniknęla
sem myś|alam,
śpiączek
budzono,tak bytamudrę. ate niewielemi pomagaly,U pana bez ś|adu.
Jesl€ m szczęś|iwaI
- Moje prob|emyrozpoczę|ysię
czona. szukalam pomocy wszę. Janka jestem ósmy raz i dużo|e.
dzie. Bylam u AndrzejaKlimuszki, piejsię czuję.Wiem,że mam ręcg, z chwi|ąśmiercimamy na raka _
u prof.MariiSzulc z Bielan,u Hari- nogi. Bozmawiam,pzelykam. Te zwierza się pani Ma|go'zala
nienor wizytywie|emi pomagają.
sa. Nic' l/oje życieWyg|ąda
z Olsztyna.- Bylam przekonana,
- zawsze mia|amklopoly z żo. źe ja też cierpię na tą straszną
malnie. Gdy przychodzialak na|ręctwa'jestemnarażonana wiele lądkiem'ciągle byto mi niedob|ze chorobę,bo mia|ambó|e. Panicz.
niebezDieczeństw.
A orzezoslalnie - Wsoominaoani Urszu|a'- Już nie balamsię pójśćdo |ekarza'No.
2,5 roku mialamataki trwające12 po pieMszym spotkaniu u pana cami Wstuchiwalamsię w swoje
godzin, a ostatniocata dobę. Nie Janka poczulam się |epiei.Kiedy cia|o. Mam jednak dzieci, męźa,
wychodzilam,nie spalam, nie ja- klad| mi ręce na żo|ądku,czutam którzy mnie pot|zebująi ze wzg|ędlam. Do pana Janka przyszlam gorqco. Po ki|ku zabiegach moje du na nich nie chcia|am,,odejść''
dwa tygodnietemuz uczuciemnie- doleg|iwośoi
ustaty,czuję się sil. zdecydowatamsię na WizytęU pa.
Wiary'że skończy się tak jak po. niejsza' z ogromnąchęcią do ży. na Janka' A|e już na wstępieza.
przednio, czy|i na niczym. Dziś cla.
strzeg|am'że nie chcę uslyszećco
zmienilam zdanie. za Wcześnie - Do pana Janka przyszlamtyl- mi jest' a|e jeże|imożemi pomóc,
mówić o konkretnejpoprawie'a|e ko ttzy razy - opowiada Stanista- to proszę. Pan Janek uszanowal
jestemprzekonanao skuteczności Wa P., Iat81' - A|eto wystarczńo, mojąprośĘ.Po zakończeniu|era.
tych zabiegów' Po sześciuczuję by zniknq|miguz W krokuWie|kości pii stwierdzi|'
źeprzyczynamojego
się spokojniejsza wewnętrznie, kuzego jajka.Lekarzebyli bezrad- stanu byla nie w raku,a w psychi.
zmniejszytam
dawkę|eków,a pró. ni' Teraz czuję się bardzodobęe. ce. I faktycznie,od pierwszegosebuję odstawićje ca|kiem,bo one serce, KÓre Wcześniej
bo|alo,ca|. ansu nie czu|amżadn€ g o bóIu.Te.
Bez |okównis moglam kowicie orzestalo kluć. A do Dana raz jestem inacrej nastawiona do
uza|eźniają.
wytrzymać'toteżuważamza duży Janka będęjeszcze p|4chodzić.
życia, inaczej p|anuję przysztość,
- Bardzo dtugo mialam ktopoty Kórej wydawa|omi sig, że nie Ęsukces, że Wystarczymi pzyjmoWanieich raz na dobę' ogó|ne sa- z ko|anem'stwierdzonoprzesunię. dę mia|a.
mopoczucieteżmam |epsze.czu. cie mięśnia
c'eroglowego, co po.
Jan Paw|ik przyjmuje w każdy
ję się bezpieczniejsza.ważne,źle Wodowa|oogromny ból' a szcze. poniedziatek,środęi piątek w go.
cośW moim życiuzadziatalo.Nie gó|nieprzy wchodzeniui schodze. dzinachod 10.00do 18.00przy ul.
jestem lantastką'z Wyksz|alcenia niu ze schodóW- Wsoominaoani Knosaly 5 w olsztynie (budyn€ k
jestemfizykiem,a i biologiami nie- Danula B. - Po wizytachu pana PGM)' w pokojunr 2o9 na || pięobca.Wie|eosób pyta mnio,czy ja Janka kolano mam zdrowe.Urlop trze.Tel. 527-70-64wew.43.
w to Wierzę'odpowiadam,żewie. spędzi|amW gÓrach, gdzie co.
uwaga! Proaimy o wcześnlo|.
rzyć to możnawe wróżki.To są dzienniemaszerowalampo 10-15 szą te|ełoniczną
reiestrlęi9o67'']