Wykaz osób, „Wykonanie badania pn.: Diagnoza usług społecznych

Transkrypt

Wykaz osób, „Wykonanie badania pn.: Diagnoza usług społecznych
Załącznik nr 6 do SIWZ
……………………………
pieczęć Wykonawcy
Wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie badania pn.: Diagnoza usług społecznych
w powiatach województwa lubuskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
- co najmniej pięcioma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zespołem Badawczym) posiadającymi wyższe wykształcenie, w tym:
i. co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym, która w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert:
 kierowała realizacją minimum 2 badań dotyczących usług społecznych, uwarunkowań funkcjonowania osób defaworyzowanych w społeczeństwie (także
dzieci i młodzieży),
 była autorem lub współautorem 3 publikacji w zakresie wskazanej problematyki,
 posiada doświadczenie w prezentowaniu wyników badań (konferencje, sympozja),
ii. co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję specjalisty/metodologa/analityka badań społecznych (nie będące jednocześnie kierownikiem projektu),
z których każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
 uczestniczyła w realizacji minimum 3 badań z zakresu usług społecznych, uwarunkowań funkcjonowania osób defaworyzowanych w społeczeństwie (także
dzieci i młodzieży), w których zastosowano ilościowe i jakościowe metody analizy danych,
 była autorami lub współautorami co najmniej 1 opracowania (raport z badania, publikacja, artykuł naukowy) w tym zakresie,
iii. co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję członków (nie będące jednocześnie kierownikiem projektu, ani ww. specjalistami/metodologami lub analitykami),
które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert posiadają udokumentowane doświadczenie we współpracy z instytucjami i organizacjami
realizującymi zadania z zakresu usług społecznych.
Członkowie Zespołu Badawczego muszą być funkcjonalnie niezależni od podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu, w szczególności od Instytucji
Certyfikującej oraz Instytucji Audytowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym z 17 grudnia 2013 roku1.
UWAGA: Ilekroć jest mowa o doświadczeniu poszczególnych osób należy przez to rozumieć bycie autorem lub współautorem publikacji naukowej w danym obszarze
i/lub bycie autorem i współautorem raportów końcowych, tj. twórcą wszystkich lub przynajmniej części rozdziałów z raportu końcowego lub opracowania. Nie będą
brane pod uwagę ewaluacje dotyczące pojedynczych projektów.
Informacja
L.p.
Funkcja/Imię
Zakres wykonywanych
Doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
o
podstawie
do
i nazwisko
czynności
dysponowania tymi
osobami 2
1.
Kierownik projektu/
Członek zespołu badawczego
- ………………………
Tytuł, określenie tematyki analiz i / lub badań, którymi kierował:
1. …………………………………………
…………………….
2. …………………………………………
……………………
Data analizy/badania
Data analizy/badania
Tytuł, określenie tematyki publikacji naukowej:
1. …………………………………………
…………………….
Data publikacji
2. …………………………………………
……………………
3. …………………………………………
……………………
Data publikacji
Data publikacji
Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań (konferencje, sympozja):
1. ……………………………………………………………..
1Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
z 17 grudnia 2013 roku.
2.
Specjalista/metodolog/
analityk badań
społecznych/
Członek zespołu badawczego
- …………………………..
Tytuł, określenie tematyki analiz i/lub badań oraz zastosowanych technik
badawczych:
1. …………………………………………
…………………….
Data analizy/badania
2. …………………………………………
……………………
Data analizy/badania
3. …………………………………………
……………………
Data analizy/badania
Tytuł, określenie tematyki opracowania:
1. …………………………………………
…………………….
Data opracowania
3.
Specjalista/metodolog/
analityk badań
społecznych/
Członek zespołu badawczego
- …………………………..
Tytuł, określenie tematyki analiz i/lub badań oraz zastosowanych technik
badawczych:
1. …………………………………………
…………………….
Data analizy/badania
2. …………………………………………
……………………
Data analizy/badania
3. …………………………………………
……………………
Data analizy/badania
Tytuł, określenie tematyki opracowania:
1. …………………………………………
…………………….
Data opracowania
4.
Członek zespołu
badawczego ………………………………….
Tytuł, określenie tematyki analiz i/lub badań oraz wskazanie instytucji
i organizacji realizującej zadania z zakresu usług społecznych:
1. …………………………………………
…………………….
Data analizy/badania
5.
Członek zespołu
badawczego ………………………………….
Tytuł, określenie tematyki analiz i/lub badań oraz wskazanie instytucji
i organizacji realizującej zadania z zakresu usług społecznych:
1. …………………………………………
…………………….
Data analizy/badania
__________________
data, miejscowość
2W
____________________________
Czytelny podpis i pieczątka imienna Wykonawcy
lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy3
sytuacji, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”
i wskazać podstawę dysponowania: np. umowa zlecenie, umowa o współpracy. W przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci)
należy wpisać „dysponowanie pośrednie”.
3UWAGA:
podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.