„Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie

Transkrypt

„Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie
Załącznik nr 2
Oświadczenie oferenta
o realizacji projektów w zakresie tematyki objętej ofertą
Lp.
Nazwa projektu
Podstawowa tematyka projektu
Grupa docelowa
Miejsce realizacji
Okres realizacji
____________________________
odpis)
„Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki