Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

Transkrypt

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
PROJEKT
UCHWAŁA NR ............./14
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia................2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod.
132/3 o pow. 0,0061 ha położonej w obrębie Leszczewek w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 225/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zbycia
nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 132/3
w
obrębie
ewidencyjnym
Leszczewek
w
celu
poprawienia
warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 225/2 położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.