awę nieruchomoœci gminnej na okres powy¿ej 3 lat - BIP

Transkrypt

awę nieruchomoœci gminnej na okres powy¿ej 3 lat - BIP
Uchwała nr 257/XL/10
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 09 czerwca 2010 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gminnej na okres powyŜej 3 lat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 37
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r.
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
WyraŜa się zgodę na dzierŜawę nieruchomości gminnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym
(część) działki 249 o powierzchni 352 m2, połoŜonej w Uradzie, przeznaczonej pod wieŜę
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. na okres do 06.12.2021 r. w trybie bezprzetargowym.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę
nieruchomości gminnej na okres powyŜej 3 lat.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Poznaniu pismem z dnia
21.04.2010 roku zwróciła się do tut. Urzędu o przedłuŜenie czasu obowiązywania
dotychczasowej umowy dzierŜawnej nr BTS 41068 na okres kolejnych 10 lat
na nieruchomość gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym (część) działki 249
o powierzchni 352 m2, połoŜonej w Uradzie, której termin obowiązywania upływa z dniem
06.12.2011 roku. Wniosek powyŜszy został złoŜony przez w/w z takim wyprzedzeniem
z uwagi na zapewnienie ciągłości funkcjonowania stacji bazowej, która stanowi część sieci
Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym wydzierŜawianie na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas nieoznaczony,
Burmistrz moŜe dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Dlatego teŜ
zgoda rady jest konieczna.

Podobne dokumenty