Zaloienia dotyczqce przebudowy pornieszczen La bora torium dr

Transkrypt

Zaloienia dotyczqce przebudowy pornieszczen La bora torium dr
Politechnika Gdahsh
Wydzial lniynierii Lqdowej i ~rodowiska
Katedra Konstrukcji Betonowych
Technologii Betonu
Zaloienia dotyczqce przebudowy pornieszczen La bora torium
Katedry Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Opracowal :
dr hab. hi.Piotr Korzeniowski
mgr inz, Andrzej Radzicki
mgr in2. Michal Szymaiski
Zakres prac ze stron l/8 i 218 - PARTER cz. 1:
Prace adaptacyjne 118:
Zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie noinej -1" - 2*2,2rn2,
Wykonanie ohvoru drzwiowego i wstawienie drzwi w icianie noSnej ,2" - 1 * 1401215,
Wykonanie otwom drzwiowego i wstawienie drzwi w Scimie noinej ,3" - 1 * 1001215,
Powiekszenie otworu drzwiowego i wymiana drzwi w Scianach noknych ,Qn - 2* 1001215 ,
Wymiana drzwi dwuskrzydtowych w scianie dziaiowej ,,5" - 1 * 1401215,
ZaSlepienie otworbw drzwiowych w Sciance dziaiowej ,,6" - 2*2,2m2,
Wykonanie otworu (2,2m2) i wstawienie dmvi w Sciance dzidowej ,7" - 1 * 1ON21 5,
Likwidacja drzwi ze Sciankqdzidowq ,,8" - 5,5m2,
Wykonanie gcianki dzialowej (8,5m2) z drzwiami 1 *100/215,9",
Przeniesienie rozdzielni elektrycznej w korytarzu z miejsca ,10" do ,,lln,
Zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie noSnej ,,12" - 1 *5,5m2,
Odnowienie krat w oknach w pomieszczeniach Nr 4 i 5 - 5szt.,
Pomieszczenie Nr 1- sala pras - duia:
r
Odnowienie instalacji wodnej,
Udrohenie instalacji kanalizacyjnej,
W y m i m insdacj i elektrycznej i oiwietlenia z zachowaniem dotyc;hczasowepo uktadu
punkt6w odbiorczych,
Wykonania wykladziny Scian z glw cqici ,,13" do wysokoSci 2m - 1 5m2;
Wyrbwnaoie i wygladzenie Scian i sufitu - 200m2,
Dwukrotne malowanie Scian i s u f 1 ~farbami emu1syjnymi - 150m2,
Dwulcrotne malowanie Scian farbami olejnymi do wysokokci 1,6m - 35m2,
Wykonanie posadzki pnemyslowej o niskirn stopniu ScieralnoSci - 75rn2;
Doprowadzenie sieci teleinformatycnej do dwbch punktow ,l4",
Naprawa instalacji wentylacyjnej i montai klimatyzacji;
Pomieszczenie Nr 2 - sala cementowa:
r
a
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroinienie instalacji kanalizacyjnej,
Wymiana instalacji elektrycmej i oiwietlenia z zachowaniem dotychczasowego ukladu
punkt6w odbiorczych,
Doprowadzenie sieci kleinformatycznej do punktu ,,14n,
Wymiana zlewu M dwukomorowy kamionkowy i monk2 odstojnika frakcji stalych ,,I S",
Wymiana stolarki okiennej - 2*2,6m2 (wymiary stolarki do wymierzenia),
Wyrbwnanie sufitu po wymianie instalacji, wygladzenie Scian - 1 00m2,
Dwuhme malowanie Scian farbami emulsyjnymi - 35m2,
Dwukrotne malowanie ician farbami olejnymi do wysokokci 1,6m - 35m2,
Wykonanie posadzki z gresu o niskirn stopniu kieraInoSci - 28m2,
Udroinienie wentylacji i montai klimatyzacji,
Montai zaluzji pionowych,
Wymiana tablicy dydaktycznej i monk2 ekranu rozwijanego,
Montai sufitu podwieszanego;
Pomieszczenie Nr 3 - korytan:
r
a
Odnowienie instalacji wodnej,
Udrohienie instalacji kanalizacyjnej,
Wymiana instalacji elektrycznej i uSwietIenia z zachowaniem dotychczasowego uldadu
punkt6w odbiorczych,
Wyrniana urnywalki na j ednokomorowa ceramicznq,
Wyx6wnanie sufitu po wymianie instalacji, wygiadzenie Scian - 60m2,
Dwukrotne malowanie Scian farbami emulsyjnymi - 30m2,
Dwukrotne malawanie Scian farbami olejnymi do wysokoki 1,6m - 20m2,
Wykonanie posadzki z gresu o niskim stopniu kieralnoici - 1 1m2;
Udroinienie wentylacji;
Montai sui7tu podwieszanego;
Pomieszczenie Nr 4 - sala kruszywowa:
a
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroinienie instalacji kanalizacyjnej,
Wym iana instdacji elektrycmej i oiwietlenia z zachowaniem dotychczas~wegoukladu
punkt6w odbiorczych,
Doprowadzenie sieci teleinformatycmej do punktu ,14",
Wymiana zlewu na dwukornorowy ze stali nierdzewnej j montai odstojnika fiakcji staiych
,,16",
Wyrniana stolarki okiemej - 2*2,6m2 (wymiary stolarki do wymiemnia),
Wyrbwnanie sufitu po wymianie instalacji, wygladzenie Scian - 90m2,
Dwukrotne malowanie Scian farbami emulsyjnymi - 35m2,
Dwukrotne malowanie Scian farbami olejnymi do wy sokoki 1.6m - 30rn2,
Wykonanie posadzki z gresu o niskim stopniu kieralnoici - 25m2,
Montaizaluzjipionowych,
Wymiana tablicy dydaktycznej i montai ekranu rozwijanego,
UdroiJlienie wentylacji i m o n t e klirnatyzacji,
Montai sufitu podwieszanego;
Pornieszczenie Nr 5 - saIa pras - mala:
a
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroinienie instalacji kanalizacyjnej,
Wymiana instalacji elektrycznej i oswietlenia z zachowaniem dotychczasowego uk3adu
punktbw odbiorczych,
Wyrniana stolarld okiennej - 3 *2,6rn2 (wymiary stolarki do wyrnienenia),
W yrhwnanie i wygladzenie ician i sufitu - 90m2,
Dwukrotne rnalowanie scian i sufitu farbami emulsyjnymi - 60m2,
Dwukrotne malowanie hian farbami olejnymi do wysokobi 1,6m - 30m2,
Wykonanie posadzki z g e s u o niskim stopniu ScieralnoSci - 24m2,
Udroinienie wentylacji i rnontaz klimatyzacji;
Zakres prac ze stron 318 i 418 - PARTER cz. 2:
Prace adaptacyjne 318:
Likwidacja Scianek dzidowych ,,l7" - 20rn2,
Wykonanie Scianki dzialowej wzmocnionej z plyt GK ,18" - 25m2,
Powiqkszenie ohvoru drzwiowego i wymiana drzwi na odk4adane w Sciance dzialowej
,,19" - 2'9012 15,
ZaSlepienie czeSci otworu drzwiowego w Sciance dzidowej ,,20n -1 * 1,2m2,
Wymiana drzwi dwuskrzydiowych na j ednoskrzydlowe odkladane w scianie dzidowej
,,21" - 1*901215,
Zarnurowanie otworu okiennego ,22" - 1,2d,
Likwidacja drzwi w Sciance dzidowej ,,23" - 1* 701200,
Wykonanie filara okiennego z cegly elewacyjnej ,24" - 0,5m3;
Pomieszczenie Nr 6 - laboratorium cementowe:
a
a
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroinienie instalacji kanalizacyjnej,
Montai dwukomorowego zlewu kamionkowego i odstojnika M c j i s w c h ,,2SW,
Wymiana instalacji elektrycmej i oswietlenia z nowym ukladern punkt6w odbiorczych,
Wymiana stolarki okiennej - 3*4,0m2 (wymiary stolarki do wymierzenia),
Wyrbwnanie sufitu po wyrnianie imtalacji, wygtadzenie ician - 105m2,
Dwukrotne rnalowanie Scian farbami emulsyjnyrni - 35rn2,
Dwukrotne rnalowanie Scian farbami olejnymi do wysokoSci 1,6m - 40m2,
Wyrbwnanie posadzki i wyloienie gresem o niskirn stopniu Scieraln06ci - 3 1m2,
Doprowadzenie sieci teleinformatycmej do p d t u ,26",
Montaz klimatyzacji i sufitu podwieszanego;
Pomieszczenie Nr 7 - sala technologiczna:
a
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroinienie instalacji kanalizacyjnej,
Wymiana instalacji elektrycmej i oiwietlenia z nowym ukladem punktow odbiorczych,
Wyrbwnanie i wygladzenie Scian i sufitu - 40rn2,
Dwukrotne malowanie Scian i suf~tufarbami emulsyjnymi - 20m2,
Dwukrotne malowanie Scian farbami olejnymi do wysokoSci 1,6131
- 2&,
Wyrirwnaaie posadzki i wyloienie gresem o niskim stopniu SciemlnoSci - 1om2,
Udroinienie wentylacji lub w razie niemoznogci - budowa mechanicmej;
Pomieszczenie Nr 8 - sala laboratoryjna:
a
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroznienie instalacji kanalizacyjnej,
Montai jednokomorowej wnywalki ceramicmej,
Wymiana instalacji elektrycmej i oswietlenia z nowym ddadem punktow odbiorczych,
Przeniesienie rozdzielni elektrycnej w k o r y t m z miejsca ,,27" do ,28"
Wymiana naiwietla korytarza na nieprzenikliwy akustycmie ,,29" - 6m2,
Wyrniana stolarki okiennej - 2 * 3 ,5m2(wyrniary stolarki do wyrnierzenia),
Wyrownanie sufitu po wymianie instalacji, wygladzenie Scian - 85m2,
Dwukrotne rnalowanie Scian farbami emulsyjnymi - 60m2,
Wflwnanie posadzki i wyloienie gresem o niskim stopniu scieralnoSci - 23m2;
Doprowadzenie sieci teleinfonnatycznej do punktu ,,30n,
Montai ialuzji pionowych,
Montai tablicy dydaktycmej i ekranu rozwijanego,
Montai klirnatyzacji i sufitu podwieszanego;
Pornieszczenie Nr 9 - korytan:
Powiqkszenie otworu drzwiowego i wymiana drzwi na odkladane w Sciance dzidowej
-31" do toalety - 2*801215,
Pnywrbcenie stanu pierwotnego powierzchni Scian, sufitu miejscach posadzki w
miejscach przebudowy rozdzielni elektrycmej, dnwi, Scian, naSwietla i kandow
wentylacji;
Zakres prac ze stron 518 i 618 - PIWNICA cz. 1:
Prace adaptacyjne 518:
Zarnurowanie otworu drzwiowego w scianie noSnej ,,32" - 1*2,2mZ,
Powiqkszenie otworu drzwiowego i wymiana drzwi w Scianach nosnych ,,33" 2* 1001205,
Skucie tynkow zniszczonych wilgociq - powiazchnia do oszacowania,
Osuszenie scian w pomieszczeniach,
Wymiana stolarki okiennej - 2*2,0mZ (wyrniary stolarki do wymierzenia);
Pomieszczenia Nr 12 i Nr 13 - sale technologiczne:
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroinienie instalacji kanalizacyjnej,
Wymiana instalacji elektrycnej i oiwietlenia z zachowaniem dotychczasowego uk4adu
punkthw odbiorczych,
Naprawa tynkbw po osuszeniu scian,
Wyrbwnanie Scian i sufitu - 2*40m2,
Dwukrotne rnalowanje Scian i sufitu farbami emulsyjnymi - 2*20m2,
Dwukmtne malowanis Bcian farbami olejnymi do wys. 1,6m - 2*20m2.
Wykonanie posadzki z gresu o niskirn stopniu SciemlnoSci - 2* 12m2,
Montai wentylacji mechanicznej i lokalnych wyciqgow;
Zakres prac ze stron 718 i 818 - PIWNICA cz. 2:
Prace adaptacyjne 718:
Likwidacja piqciu krat okiennych obmiar - Sszt,
Likwidacja drnvi z zamurowaniem otworu w Sciankach dzialowych (7m2) i kianie noinej
( 2 d ) - 34",
Przeniesienie otworu drzwiowego i wstawienie drzwi stalowych pehych w sciance
dzialowej ,,35" - 1 * 10012 1 5 ,
Likwidacja Scianek dzidowych 3 6 " - 15m2,
Rozebranie kian i posadzek z pfytek ceramicmych ,37" - 60m2,
Zamurowanie otworu okiennego ,38" - 4m2,
Wymiana drzwi wejSciowych z korytarza przy schodach wachla~zowych,,39" (wymiary
stolarki do wymierzenia);
Pomieszczenie Nr 1 - Sala technologiczna d u d (technologia betonu) + komunikacja
przy schodach wachlanowych:
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroinienie instdacj i kanalizacyjnej,
Montai drzwi dwuskrzyd#owychprzeszklonych do hali w miejscu okna ,4OW - 1* 140121 5,
Wymiana jednego o h - 1*3,5m2(wymiary stolarki do wyrnierzenia)
Wymiana zlewu na dwukomorowy ze stali nierdzewnej i montaz odstojni ka frakcji stalych
9.4lW,
Wymiana instalacji elektrycznej i oswietlenia z zachowaniem dotychczasowego ukladu
punktow odbiorczych,
Wykonania wykiadziny Scian z glazury do wysokoici 2m w cqSci od strony hali (40m2)i
dwkrotne malowanie Scian farbami olejnymi do wysokoki 1,6m w pozostdej - 4 0 d ,
Wyrbwnanie i wygladzenie Scian i sufitu - 1 60m2,
Dwukmtne malowanie Scian i sufitu farbmi emulsyjnymi - 1 60m2,
Wykonanie posadzki z gresu o niskim stopniu ScieralnoSci - 95rn2,
Doprowadzenie sieci teleinformatycmej punktu ,42",
Naprawa instalacji wentylacyjnej i rnontai klimatyzacji;
Pomieszczenie Nr 2 - Pomieszczenie laboratoryjno-techniune (badanie tmaloki
betonu):
Wymiana drzwi na jednoskrzydtowe stalowe przeszklone - 1 * 10012 15,
Wymiana okien - 2 * 3 , 5 d (wymiary stolarki do wymierzenia),
Doprowadzenie sieci teleinformatycmej punktu ,43",
Wyrbwnanie i wygladzenie 6cian i s d t u - 90m2,
Dwukrotne malowanie Scian i s u b farbami emulsyjnymi - 90m2,
Naprawa instalacji wentylacyjnej i montai klimatyzacji - optymalnie s d a temperatura
20°C (k2"C);
Pomieszczenie Nr 3 - Pomieszczenie socjalne:
Odnowienie instalacji wodnej,
Udroinienie instalacji kanalizacyjnej,
Wymiana drzwi - 1*701205,
Wymianajednego okna- 1*1,7m2 (wymiary stolarki do wymierzenia)
Wymiana instalacji elektrycznej i oiwietlenia z zachowaniem dotychczasowego ukladu
punkt6w odbiorczych,
Doprowadzenie sieci teleinformatycmej punktu ,,44",
Wyrbwnanie i wygladzenie Scian i sufitu- 40m2,
Dwukrotne malowanie Scian i sufitu farbami emulsyjnymi - 20m2,
Dwukrotne malowanie scian farbami olejnymi do wysokoici 1,6m - 20m2,
Wyrbwnanie posadzki i wytoienie gresern o niskim stopniu icierainoici - 1 om2,
Udroinienie wentylacji lub w razie niemoinoki - budowa rnechanicmej;
Pomieszczenie Nr 4 - Komunikacja (korytan + khtka schodowa):
Wyrniana instalacji elektrycznej i oswietlenia z zachowaniem dotychczasowego ukladu
punktow odbiorczych,
Odnowienie krat w oknach - 2 szt. i kraty oddzielajqcej od klatki - 1 szt.,
Wymiana dwoch okien - 2*3,5rn2 (wyrniary stolarki do wymierzenia),
Wymiana drzwi do wentylatomwi i rozdzielni elektrycznej - 2'9012 15,
Wymianadrzwi dwuskrzydowych w Scjance dzialowej - 1*140/215,
Odnowienie istniejqcych drzwi dwuskrzydlowych - 1 * 1401215 ,
Wyrhwnanie i wygladzenie kian i sufitu - 80m2,
Dwukrotne malowanie Scian i sufitu farbami emulsyjnymi - 40n12,
Dwukrotne rnalowanie Sciam farbami olejnymi do wysokoici 1,6m- 40m2,
Wyrirwnanie i rnalowanie posadzki - 20m2,
Udmknienie wentylacji l ub w razie niemoznoSci - budowa mechanicznej;
Pomieszczenie Nr 5 - Wpel sslnitsrny Qmienka + ubikacja):
Odnowienie instdacji wody zirnnej i cieplej wody uzytkowej,
Przebudowa instalacji kanalizacyjnej,
Wymiana instalacji elektrycznej i oiwietlenia z zachowaniem dotychczasowego ukladu
punkt6w odbiorczych,
Wytniana drzwi - 2'701205,
Wyrbwnanie i wygladzenie sufitu - 7m2,
Dwukrotne rnalowanie sufitu farbami ernulsyjnyrni - 7m2,
Glazura w pelnej wysokoici Scian- 17m2
Posadzka wylozona terakotqo niskim stopniu ScieralnoSci - 7m2,
Udroinienie wentylacji lub w razie niemoino3ci - budowa rnechanicznej;
Pomieszczenie Nr 6 - Sala technologiczna duita (prasa wytrzymalo6ciowa):
Wymiana instal acji elektrycnej i oiwietlenia z zachowaniem dotychczasowego ukladu
punktbw odbiorczych,
Montai nowej Scianki naiwief la ze stali (5rn2) wraz z dmiarni 1* 140121 5.
Wyrbwnanie i wygladzenie Scian i sufitu - 55m2,
Dwukrotne malowanie Scian farbami emulsyjnymi - 30mZ,
Dwukrotne malowanie ician farbami olejnymi do wysokoki 1,6m- 25m2,
Wyrownanie posadzki i wyio2enie gresem o niskim stopniu Scieralno5ci - 16rn2,
Doprowadzenie sieci teleinformatycmej do punktu , 4 F ,
Pomieszczenie Nr 7+9 - Komora klimatyczna:
Odnowienie instalacji wody zirnnej i cieplej wody uiytkowej + r n o n t ~zraszaczy,
Przebudowa i nstalacji kandizacyjnej,
Wymiana instalacji elektqcmej i oiwietlenia z nowym ukladem punktow odbiorczych z
zachowaniem herrnetycznoSci odbiornikow
W ymiana dnwi na stalowe p h e szczeIne - 1* 10012 15,
Wyr6wnanie i wygladzenie sufitu - 9,5m2,
Dwukrotne malowanie s d t u farbami emulsyjnymi - 9,5m2,
Glazura w pdnej wysokoici bian - 5 2 d
Posadzka wytoiona gresem o niskim stopniu ScierdnoSci - 9,5m2,
Klirnatyzacjawilgotnoi6 50%-loo%, M a tempemtura 20°C (*2"C);
Pomieszczenie Nr 8+10 - Pomieszczenie laboratoryjno-techniczne(badania reologii
betonu):
4
Wymiana instalacji elektrycmej i oiwietlenia z nowym ddadem punktow odbiorczych,
Wymiana drzwi na jednoslazydlowe stalowe przeszklone - 1* 100/215 ,
Doprowadzenie si eci teleinformatycznej do punktu ,46",
Wyrbwnanie i wygladzenie Scian i sufitu - 60m2,
Dwukrotne malowanie scian i sufitu farbami emulsyjnymi - 34m2,
Dwukrotne malowanie scian farbami olejnymi do wysokoici 1,6m - 26m2,
Wyr6wnanie posadzki i wyloienie gresem o niskim stopniu ScieralnoSci - 1 7m2,
Montak wentylacji mechanicznej i lokalnych wyciqgow;
Zalecenia prac do wykonania nieobjgtych remontem laboratorium - aneks:
Korytarze 1-3:
Dla wszystkich ww. korytarzy (ogolnodostqpne) zaleca sic odnowienie instalacji
oswietleniowej, powierzchni kian z ich mdowaniem i wykonanie trwatych posadzek;
W korytarzu 1 likwidacjq lub wymiarq miszczonych drzwi wahadlowych icicle
otwartego wiatrolapu) i wymianq rownie zdewastowanych drzwi wejsciowych (od strony
Crrnachu ,,B"),
W korytarzu 2 wymianq lub likwidacjQ vliszczonyc h drzwi wiatrdapu i wymiane rbwnie
wy swonych drzwi wejSciowych (Wej Scie Glowne);