Zgoda na udział w turnieju Piknik Streetball Cieszyn Cieszyn, 14.06

Transkrypt

Zgoda na udział w turnieju Piknik Streetball Cieszyn Cieszyn, 14.06
Załącznik nr 1
Zgoda na udział w turnieju Piknik Streetball Cieszyn
Cieszyn, 14.06.2015 r.
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna /córki/ podopiecznego/
podopiecznej ………………………………………ur ……………………… w rywalizacji
sportowej pod nazwą Piknik Streetball Cieszyn. Oświadczam, że stan
zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią
regulaminu i opisem konkurencji oraz w pełni je akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie
wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w zakresie związanym z
promocją, przebiegiem oraz organizacją w/w imprezy.
……………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego