Program zjazdu w pliku do pobrania

Transkrypt

Program zjazdu w pliku do pobrania
Instytut Kultury Europejskiej
LXXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO
Metodologie językoznawcze
w nauczaniu uniwersyteckim
GNIEZNO, 23-24 WRZEŚNIA 2013 r.
www.ike.amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej
PONIEDZIAŁEK, 23.09.2013 r.
9.00-9.15
Otwarcie Zjazdu: Renata Przybylska, Przewodnicząca Zarządu PTJ
9.15-11.45
Obrady plenarne
9.15-9.35
Bogdan Walczak, Autonomia językoznawstwa a integracja programowa
uniwersyteckich studiów polonistycznych
9.35-9.55
Adam Pawłowski, Miejsce metodologii ogólnej i metod ilościowych
w językoznawstwie i w edukacji lingwistycznej
9.55-10.15
Bogusław Dunaj, Jaka składnia w szkole?
10.15-10.35 Krystyna Waszakowa, Współczesna myśl słowotwórcza a dydaktyka
uniwersytecka
10.35-10.55 Witold Mańczak, Największy problem lingwistyki: kryteria prawdy
w językoznawstwie
10.55-11.45 Dyskusja
11.45-12.15 Przerwa na kawę
12.15-13.45 Walne Zgromadzenie członków PTJ
13.45-15.00 Obiad
www.ike.amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej
15.00-17.00 Obrady w sekcjach (po kaŜdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):
15.0015.20
15.3015.50
16.0016.20
sekcja A
(aula)
Małgorzata Pachowicz,
Dialektologia
z elementami
socjolingwistyki
w kształceniu z zakresu
językoznawstwa
w WyŜszej Szkole
Zawodowej
Bartosz Ziółko, Nauczanie
elementów językoznawstwa
na kierunkach technicznych
sekcja B
(sala nr 1.34)
Joanna Tytko,
Metodologia rozmowy
handlowej na bazarze
miejskim
Nina Pawlak,
Języki afrykańskie jako pole
doświadczeń w
interpretowaniu relacji
między teorią a opisem
Małgorzata RzeszutkoIwan,
Strategia – moda czy
interdyscyplinarność?
– w kontekście
wywiadów radiowych oraz
przesłuchań sądowych
Małgorzata Gębka-Wolak,
Andrzej Moroz,
Dopełnienie a okolicznik –
problem odróŜniania
członów zdania w świetle
współczesnych metodologii
językoznawczych
Artur Bracki,
Język polski
w polonistyce
zagranicznej – dydaktyka,
glottodydaktyka i
lingwistyka kulturowa
Józef Marcinkiewicz,
Osobliwy transfer
przypadka w akwizycji
języka litewskiego (L2) jako
refleks mentalnego zaniku
accusativus w języku
polskim (L1)
16.3016.50
17.00-17.30
sekcja C
(sala nr 1.27)
Jacek Witkoś,
Parametryzacja kontroli
podmiotowej
i dopełnieniowej
Halszka Górny,
Adam Przepiórkowski,
Językoznawcza edukacja Ile dystrybutywnych
”po” w języku polskim?
przyszłych etnologów i
antropologów kultury
Przerwa na kawę
18.00
18.30
19.00
I grupa – spotkanie w Archiwum Archidiecezjalnym
II grupa – zwiedzanie Kościoła św. Jana
I i II grupa – zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej
20.00
Uroczysta kolacja
www.ike.amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej
WTOREK, 24.09.2013 r.
8.00
Msza św. za zmarłych członków PTJ w Katedrze Gnieźnieńskiej
9.20 – 10.50 Obrady w sekcjach (po kaŜdym wystąpieniu 10 minut na dyskusję):
sekcja A
sekcja B
9.20- 10. ElŜbieta Jamrozik,
13. Paweł Nowakowski,
9.40 11. Metody i problemy
Przemysław Wiatrowski:
w nauczaniu akademickim Fonetyka polska
języka włoskiego w Polsce w podręcznikach BoŜeny
12.
Wierzchowskiej
– w dziewięćdziesiątą
rocznicę urodzin autorki
9.50- 14. Iwona WieŜel,
15. Piotr Batko,
10.10
Socjolingwistyka a analiza16. Kategorie werbalne
tekstów staroŜytnych.
w podręczniku fleksji
Problem nowych ujęć
metodologicznych
w nauczaniu tradycyjnego
materiału
10.2010.40
Irena Putko, Terminy
i metody w opisie kontaktów
międzyjęzykowych na
przykładzie języka
włoskiego i polskiego
11.00-11.30
sekcja C
Danuta Skowrońska,
Włodzimierz
Gruszczyński, Zygmunt
Saloni, Marcin Woliński:
Systematyka wzorów
rzeczownikowych
w „Słowniku
gramatycznym języka
polskiego”
17. Hanna Makurat,
Wpływ „Słownika polskokaszubskiego” Jana
Trepczyka
na kształtowanie
się współczesnej
kaszubskojęzycznej
terminologii
językoznawczej
Małgorzata Haładewicz-18. Janusz Stopyra,
Grzelak, Magdalena
Terminologia polskiego
Dolińska, Kanon opisu
a niemieckiego opisu
gramatycznego
słowotwórczego
w nauczaniu Vocational
English na poziomie
akademickim: tendencje
CLIL
Przerwa na kawę
www.ike.amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej
11.30-14.30 Obrady plenarne
11.30-11.50 ElŜbieta Mańczak-Wohlfeld, Ocena programów nauczania przedmiotów
językoznawczych na filologiach obcych
11.50-12.10 Ewa Gruszczyńska, Włodzimierz Gruszczyński, Miejsce
językoznawstwa polonistycznego na filologiach obcych
12.10-12.30 Agnieszka Słoboda, Historia języka w świetle nauk biologicznych
i psychologicznych
12.30-12.50 Zygmunt Saloni, Transkrypcja fonologiczna tekstu polskiego w praktyce
uniwersyteckiej
12.50-13.10 Zofia Cygal-Krupa, Wprowadzenie do językoznawstwa w nauczaniu
akademickim
13.10-13.30 Gyula Paczolay
13.30-14.30 Dyskusja
14.30
Zamknięcie Zjazdu
14.30-15.30 Obiad
www.ike.amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Kultury Europejskiej
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
www.ike.amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej
NOTATKI
www.ike.amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej
www.ike.amu.edu.pl