Rypin 16 marca 2007 roku - BIP Starostwa Powiatowego w Rypinie

Transkrypt

Rypin 16 marca 2007 roku - BIP Starostwa Powiatowego w Rypinie
Rypin, dnia 15 lipca 2016 roku
AB.6741.1.2016.2016
Obwieszczenie
Zawiadomienie o wydaniu decyzji
W związku z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Starosta Rypiński
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
zawiadamia
że w dniu 15 lipca 2016 roku na wniosek Gminy Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500
Rypin po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 października 2015 roku została wydana
decyzja AB.6741.1.2016.2016 odmawiająca zatwierdzenia projektu podziału
nieruchomości i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Zacisze i część ul. Łącznej”.
Tutejszy organ wykonując decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 kwietnia 2016 roku na podstawie art. 35 ust. 3 nałożył na inwestora obowiązek usunięcia
nieprawidłowości występujących w spawie przekazanej do ponownego rozpatrzenia przez
organ II instancji i dostarczeniu do tutejszego wydziału dokumentów celem uzupełnienia
wniosku w terminie do 13 lipca 2016 roku z informacją o skutkach nie wykonania nałożonego
obowiązku tzn., że po bezskutecznym upływie określonego terminu wyda decyzję o odmowie
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
Termin uzupełnienia upłynął w dniu 13 lipca 2016 roku.
Wobec nie usunięcia wskazanych w postanowieniu nieprawidłowości i działając
zgodnie z art. 35 ust.3 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 poz.
290) i mając powyższe na uwadze orzekam jak na wstępie
Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy
nieruchomości, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja i nieruchomości
znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) strony mogą zapoznać
się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Powiatowego Starostwie Powiatowym w
Rypinie ul. Warszawska 38, pokój 106 w godzinach 7 30-1530 (poniedziałek, środa, czwartek), 7 30-1600
(wtorek), 730-1500 (piątek), tel. 54 280-39-18
z up. Starosty
mgr inż. Ewa Muśkiewicz
Kierownik Wydziału
Architektury i Budownictwa
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni do daty publicznego
ogłoszenia.